Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
22 november 2017

Gemeenten zetten ook na herindeling in op Fries taalbeleid

Zeven Friese gemeenten ondertekenden maandag 20 november de bestuurlijke overeenkomst Fries taalbeleid. Het gaat om de gemeenten het Bildt, Franekeradeel, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menameradiel en Súdwest-Fryslân. Ook de provincie Fryslân en het Rijk zijn akkoord met deze bestuurlijke overeenkomst.

Per 1 januari 2018 wordt de nieuwe gemeente Waadhoeke gevormd. De bestaande gemeenten Leeuwarden en Súdwest-Fryslân worden uitgebreid. Gestreefd wordt het bestaande gebruiksniveau van de Friese taal er als gevolg van de gemeentelijke fusie niet op achteruit te laten gaan. Als een inwoner van de gemeente Littenseradiel in het Fries kan trouwen, dan moet dit in de nieuwe gemeente Leeuwarden ook mogelijk blijven.

Met het ondertekenen van de overeenkomst streven de overheden naar een taalbeleid dat in lijn is met de internationale verdragen. Hierbij gaat het om het Europees Handvest voor regionale talen en minderheidstalen en de Bestuursafspraak Friese Taal en Cultuur.

De provincie Fryslân wil de gemeenten financieel ondersteunen bij de verdere uitwerking van het Fries taalbeleid. Gemeenten gaan één keer in de drie jaar een rapportage uitbrengen over de stand van de Friese taal. Deze rapportage sturen de gemeenten aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
In aanwezigheid van gedeputeerde Poepjes ondertekenden de overeenkomst: commissaris van de Koning drs. A.A.M. Brok, burgemeester Krol van gemeente het Bildt, wethouder De Pee van gemeente Frjentsjerteradiel, burgemeester Piersma van gemeente Menameradiel, burgemeester Liemburg van gemeente Littenseradiel, burgemeester Boertjens van gemeente Ljouwerteradiel, wethouder Feitsma van gemeente Ljouwert en burgemeester Apotheker van gemeente Súdwest-Fryslân.

Bron: provincie Fryslân