Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
19 december 2017

Cultuur als verbindende factor in de samenleving

Op 20 december praten Provinciale Staten over de herijking van het Friese cultuurbeleid. Aan de vooravond van het Culturele Hoofdstadjaar heeft dit, logischerwijs, voor nogal wat opschudding gezorgd in de culturele sector. Juist met het oog op alle ontwikkelingen die gaande zijn rondom dit culturele jaar, het behoud van de legacy hiervan én de veranderde behoeften uit de samenleving, is het voor het CDA noodzakelijk dat er een heroriëntatie plaatsvindt van de culturele infrastructuur.
 
Cultuur is een integraal onderdeel van de Friese economie en loopt als een gouden draad door alles wat bijdraagt aan onze samenleving. Daarom wil het CDA meer actieve deelname bevorderen aan kunst en cultuur. Daarom willen we dat creativiteit de juiste ondersteuning krijgt op alle niveaus. Dat vraagt om een subsidiebeleid dat naast financiering ook meebouwt aan verbetering, verdieping, vernieuwing  en talentontwikkeling.
 
Cultuur is belangrijk voor Fryslân. Wij zien cultuur als verbindende factor in de Fryske samenleving. Cultuur bindt ons. Het vormt onze Mienskip. En onze Fryske Iepen Mienskip blijkt zo waardevol te zijn dat we er zelfs Culturele Hoofdstad van Europa mee zijn geworden. Wij willen dat iedereen daarvan kan genieten!   

Het CDA ziet kansen in samenwerking op verschillende beleidsterreinen. Voordeel ontstaat als bijvoorbeeld de LF2018-projecten Farm of the World en Waste No Waste een plek krijgen in provinciaal Landbouwbeleid. Binnen LF2018 wordt Fryslân bijvoorbeeld gestimuleerd om creatieve broedplaatsen zoals De Blokhuispoort op te zetten. Beleidsterreinen kunnen elkaar op deze manier inhoudelijk, maatschappelijk en economisch versterken. Integraliteit is voor alle beleidsterreinen een must om synergie te bereiken.
 
Het CDA is blij met het voorstel zoals dat er nu ligt. Het is wat ons betreft een aanzet tot een mooi vervolgtraject, de kaders voor een verkenning samen met de instellingen zelf. Met het resultaat van die verkenning kan dan beargumenteerd over subsidies worden gesproken, zonder de vanzelfsprekendheid die er nu is vanwege afspraken uit een (soms ver) verleden. Wij pleiten voor actieve deelname door iedereen, jong en oud, aan kunst en cultuur. Daarom moeten we nu keuzes maken die bijdragen aan onze economie en samen met de culturele sector inzetten op ontwikkeling en innovatie van het culturele veld. Niet conserveren, maar met lef, samen de uitdagingen zoeken en ruimte geven voor vernieuwing, met behoud van het goede.

Vanuit de provincie zal een meer faciliterende regierol gevraagd worden. Daarom zou een jaarlijkse samenkomst tussen de Staten en de culturele sector goed zijn. Om ieder jaar de thermometer er in te kunnen steken. Om economisch belang en maatschappelijk belang samen te brengen. Zodat wij als provincie Fryslân bij kunnen dragen aan een stukje bruto binnenlands geluk van onze inwoners.