Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
11 juli 2006

CDA stelt schriftelijke vragen over Fries Museum

De vragen zijn gericht aan Gedeputeerde Mulder en luiden als volgt:

  1. Is de skriftlike tasizzing sûnder betingsten oangeande it amendemint oer de ferhûzing fan it Fries Museum fan de Rie fan Tafersjoch en it Bestjoer foar 1-7-2006 binnen kaam?
  2. As de tasizzing net binnen is, hokker stappen nimt de deputearre dan om dat wol te berikken?

Yntsjinner CDA, Geart Benedictus

Beantwoording


Datum antwoord: donderdag, 20 juli 2006
Ûnderwerp : Nij Fries Museum

Achte hear Benedictus,
Op 10 july hawwe jo skriftlike fragen oan ús steld. Hjirby beanderje wy jo fragen as folget.

1. Is de skriftlike tasizzing sûnder betingsten oangeande it amendemint oer de ferhûzing fan it Fries Museum fan de Rie fan tafersjoch en it Bestjoer foar 1-7-2006 binnen kaam?
A: Wy hawwe in brief binnenkrigen en dêroer oerlis plege mei it Fries Museum. Dizze dagen sil de brief fan it Fries Museum oan jo tastjoerd wurde.

2. As de tasizzing net binnen is, hokker stappen nimt de deputearre dan om dat wol te berikken?
A. Sjoen it feit dat de brief binnenkommen is, nimt it Kolleezje gjin stappen mear.

Deputearre Steaten fan Fryslân,
drs. E.H.T.M. Nijpels , foarsitter
mr. J. Wibier , sekretaris

Reacties (0)

Reactie toevoegen

Naam *
E-mail *
Bericht *