Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
26 april 2018

De diepte van onze meren

Er is de laatste jaren veel geïnvesteerd om Fryslân aantrekkelijk te maken en te houden voor de watersporter. In 2009 heeft de provincie het eigendom van de Friese Meren overgenomen van de Domeinen. Destijds is afgesproken dat later zou worden besloten over het onderhoud van de waterdiepten. Dit agendapunt stond ook op de agenda van Provinciale Staten van 25 april.

Tijdens de voorbereiding van dit agendapunt heeft het CDA gesprekken gevoerd met verschillende recreatieondernemers. Hieruit kwam onder meer naar voren dat:
1 de branche hinder ondervindt van het ontbreken van gegevens over de juiste dieptes op sommige stukken in de meren. Zij krijgen hier ook veel vragen over. Het blijkt dat recreanten uitgaan van een negatiever scenario dan wat er werkelijk aan de hand is qua diepten. Imago is dus een groot probleem.
2 daarbij hebben we ook gemerkt dat de branche nog meer kan gaan samenwerken om samen de schouders onder dit probleem te zetten.

Voorgesteld werd om het huidige passieve beleid te handhaven. Het CDA kon zich hierin vinden. Uit peilingen is immers gebleken dat de diepten van de meeste meren niet veel zijn veranderd. Kiezen voor actief beheer zal tot hoge extra kosten leiden. Maar daarmee blijft wel het risico bestaan dat er plekken ontstaan waar de diepgang minder is dan de op de kaarten aangegeven.

Er is echter ook een tussenvariant, het reactieve beheer. Dit geeft de mogelijkheid om in te grijpen in gebieden waar de diepten niet meer overeenkomen met de vastgestelde streefwaarden. Zo wordt een diepte van 1,50 gegarandeerd op plekken waar dit altijd zo was en blijft de betrouwbaarheid van de waterkaarten op peil. Het CDA steunde een amendement dat de VVD hierover indiende. Dit voorstel echter niet overgenomen door een meerderheid van alle partijen.