Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
27 juni 2018

CDA Statenfractie wil meer aandacht voor omgeving windmolenpark Nij Hiddum-Houw

De CDA Statenfractie wil meer aandacht voor de omgeving van windpark Nij Hiddum-Houw. Tijdens de Statenvergadering van woensdag 27 juni maakte de partij zich sterk voor een hogere compensatie voor omwonenden van het park, lagere molens, monitoring van gezondheidsrisico’s en een evaluatie van het proces rondom de Omgevingsadviesraad (OAR).
 
Evaluatie Omgevingsadviesraad
Statenlid Fernande Teernstra: “Bij de keuze voor dit plan hebben wij aangedrongen op een betere communicatie tussen initiatiefnemers en omgeving van windpark Nij Hiddum-Houw. We waren dan ook blij dat er een Omgevingsadviesraad (OAR) is gekomen en dat er dankzij de OAR zoveel extra zaken zijn binnengehaald, zoals de vermindering van het brongeluid met 50%, een gezondheidsmonitoring en vermindering van de verlichting. Toch waren er vanuit de omgeving ook kritische geluiden op de Omgevingsadviesraad. De communicatie met de omgeving zou niet naar tevredenheid hebben plaatsgevonden en ook de samenstelling van de raad zou niet goed zijn. Om duidelijkheid te krijgen over dit verschil in beleving hebben wij de gedeputeerde gevraagd om een evaluatie van het proces rondom de OAR en de communicatie met de omgeving.”
 
Compensatie voor de omgeving

De CDA Statenfractie vindt het daarnaast belangrijk dat niet alleen de lasten, maar ook de lusten zoveel als mogelijk ten goede komen aan de omgeving van het windpark. Hiervoor werd een motie (mee)ingediend waarin de gedeputeerde werd gevraagd zich tot het uiterste in te spannen voor een uitbreiding van de compensatieregeling voor de omgeving en dan met name de direct omwonenden en dorpen. 
 
Gezondheid
Over de mogelijke gezondheidsrisico’s is ook veel te doen geweest. Veel rapporten en onderzoeken zijn de afgelopen weken gemaild, verstuurd en aangehaald en hebben voor (extra) onrust gezorgd. Teernstra: “Als CDA willen wij hier zorgvuldig mee omgaan. We hebben de gedeputeerde gevraagd hoe dit element wordt meegenomen in dit dossier. Daarom hebben wij voor moties over bewonersinspraak bij het opzetten van gezondheidsmonitoring en een onafhankelijk meldpunt voor gezondheidsklachten gestemd.”

Hoogte van de molens
In het plan voor het windpark is de maximale tiphoogte van de te plaatsen molens 208 meter. Teernstra: “Het CDA wil dat er alles aan gedaan wordt om de tiphoogte van de molens zo laag mogelijk te maken. Wij steunden daarom een motie die het college oproept om er bij de initiatiefnemers op aan te dringen de maximale hoogte van de molens terug te brengen tot zo dicht mogelijk bij de ondergrens van de bandbreedte.”

Besluit op 18 juli
Om deze zaken voor de omgeving op korte termijn te kunnen realiseren, zonder dat daarbij de al gemaakte afspraken voor compensatie van de omgeving in gevaar komen, is het definitieve besluit over windpark Nij Hiddum-Houw verplaatst naar de Statenvergadering van 18 juli.
 
Waarom een windmolenpark?
De provincie Fryslân moet van het Rijk 530,5 megawatt aan windenergie leveren voor 2020. Een windmolenpark helpt de provincie om de doelen op het gebied van duurzame energie te halen. Eind 2014 is besloten een windmolenpark aan te leggen op de kop van de Afsluitdijk: Nij Hiddum Houw in de gemeente Súdwest-Fryslân. Dit windpark moet 36 megawatt (van de door het Rijk gevraagde 530,5 megawatt) gaan leveren. Hierbij gaat het om negen windturbines. De ontwikkelaars zijn Windpark Gooyum-Houw BV en Nuon Wind Development BV en de bouw van het windpark staat gepland in 2020.