Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
28 juni 2018

Statenfractie brengt werkbezoek aan veenweidepilot de Grote Veenpolder

Vandaag waren de CDA Statenleden Maaike Prins en Anne Schelhaas samen met leden van CDA Wetterskip en de gemeenteraadfracties van Weststellingwerf en de Fryske Marren op bezoek in de Grote Veenpolder. De boodschap van de klankbordgroep was duidelijk: “ga door met de aanpak van onderop die door de provincie is ingezet en zorg daarmee voor draagvlak, dat is het belangrijkste om tot een goede oplossing voor de veenweideproblematiek te komen.”
 
In dit kansrijke gebied in de veenweide is een gebiedsproces gestart met een actieve klankbordgroep van boeren. Er wordt hier een verkenning gedaan naar de uitwerking van de veenweidevisie. Hier komen knelpunten, kansen en oplossingen boven water. Alle boeren doen mee aan een project duurzaam bodembeheer en er is een locatie (1 van de 8 in Fryslân) waar onderwaterdrainage wordt beproefd.
 
De slootpeilen liggen in dit gebied vrij hoog, de drains liggen ongeveer 15 cm lager. Op deze manier wordt de bodem vochtig gehouden. Doordat slootwater via de drains infiltreert in de bodem zal de grondwaterstand niet onder het slootpeil komen. Daardoor wordt de afbraak van het veen geremd en de droogteschade beperkt.

Tijdens het bezoek werd duidelijk dat pilots zoals die met onderwaterdrainage voor een groot gedeelte van het veenweidegebied een effectieve oplossing kunnen zijn. Wel is er minimaal drie jaar nodig om de resultaten van de proeven en de effect van de onderwaterdrainage op bijvoorbeeld CO2 uitstoot en verzakking goed te kunnen beoordelen. Daarvoor is het nu dus nog te vroeg.