Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
19 juli 2018

Jaarlijks € 1,25 miljoen voor maatregelen veenweide

Gisteren besloten de Staten over een tussenstap op weg naar het uitvoeringsprogramma veenweide dat voor de periode 2020-2030 wordt opgesteld. Daarbij is het voor het CDA van groot belang dat de doelen en ambities in samenwerking met alle belanghebbenden worden bepaald. In het voorstel dat gisteren voorlag werd voorgesteld om €1,25 miljoen per jaar voor veenweide te reserveren in de periode 2020-2030. Wetterskip Fryslân legt jaarlijks eenzelfde bedrag bij. Met deze reservering willen provincie en Wetterskip aanspraak maken op in totaal 25 miljoen euro rijksgeld. Het CDA stemde in met dit voorstel. Definitieve besluitvorming over het uitvoeringsprogramma 2020-2030 vindt volgend jaar plaats. Eerst wordt voor de verschillende planscenario’s, waaronder het alternatieve veenweideplan van de oppositie, een maatschappelijke kosten-batenanalyse uitgevoerd.
 
Het Friese veenweidegebied is een uniek landschap met veel agrarische bedrijvigheid. Het bijzondere karakter van dit gebied staat echter onder druk. Het veen oxideert ook als gevolg van ontwatering, waardoor de bodem daalt en er CO2 wordt uitgestoten. Om deze problemen aan te pakken en het bijzondere karakter van het veenweidegebied en de landbouwfunctie in de toekomst te behouden, hebben de provincie, Wetterskip Fryslân, gemeenten, belangenorganisaties en inwoners van het gebied de veenweidevisie opgesteld. De visie schetst een duurzaam ontwikkelingsperspectief voor het veenweidegebied.