Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
19 juli 2018

Natuur in Fryslân

In 2016/2017 heeft bureau BMC op verzoek van de provincie een analyse gemaakt van de kosten en baten van het uitvoeringsprogramma natuur 2014-2027. De conclusie van het bureau was dat er bij onveranderd beleid een tekort ontstaat van € 64 miljoen voor alle natuuropgaven. Om dit tekort op te lossen zijn vier scenario’s uitgewerkt. Daarnaast is er door een aantal natuurorganisaties als It Fryske Gea, LTO Noord, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Bosgroep Noordoost Nederland met particuliere natuurbeheerders, Kollektivenberied Fryslân en de Friese Milieu Federatie het aanbod gedaan om ook een alternatief plan uit te werken. Gisteren was het aan de Staten om een keuze te maken over welke scenario’s verder worden uitgewerkt. 

Onze woordvoerder Maaike Prins gaf aan dat voor het CDA doorgaan op de huidige weg geen optie is. Het CDA geeft daarom graag de ruimte aan de natuur- en landbouworganisaties om samen het plan te ontwikkelen. Daarbij willen wij wel graag dat de gebiedscommissies worden meegenomen in dit plan. Ook moet duidelijk zijn hoe drie al lopende gebiedsontwikkelingen meegenomen worden, in het bijzonder Achtkarspelen Súd. Een meerderheid van de Staten stemde ermee in dat de natuurorganisaties hun plan in de komende zes maanden verder uitwerken. Volgend jaar wordt dan de definitieve keuze over de scenario's gemaakt.