Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
25 september 2018

Geen blikken landschap in it bêste lân fan d'ierde

Hoe moet Fryslân er in de toekomst uitzien? Hoe werken we met elkaar aan de inrichting van onze provincie? Welke ambities hebben we en welke keuzes moeten daarvoor gemaakt worden? Deze vragen komen uit het Koersdocument Omgevingsvisie waarover Provinciale Staten woensdag 26 september spreken.
 
De provincie heeft een belangrijke taak als het gaat om de kwaliteit van de omgeving en het gebruik, beheer, behoud en de bescherming van ons grondgebied. Maar ook gemeenten hebben een grote rol als het gaat om de uitwerking van het ruimtelijk beleid in de praktijk. Voor het CDA is het dan ook belangrijk dat de Omgevingsvisie straks goed aansluit bij wat er bij gemeenten speelt. Een belangrijk en nieuw element in de Omgevingswet is de ruimte voor initiatieven vanuit de mienskip. Dit alles betekent dat de provincie een andere rol moet aannemen. Het vraagt om loslaten, vertrouwen en ruimte geven, minder wet- en regelgeving, maar tegelijkertijd om duidelijke kaders.
 
Natuur, landschap, cultuur, economie, water, bodem, lucht, biodiversiteit: het zijn allemaal belangrijke thema’s die vragen om een integrale afweging. Dat betekent ook dat niet alles kan blijven zoals het was. We hebben immers te maken met economische en demografische ontwikkelingen, het al dan niet verdwijnen van voorzieningen, cultuur, bereikbaarheid en gezondheid.
 
Wonen en werken
Als CDA vinden wij het belangrijk dat er bij stads- en dorpsontwikkelingen eerst gekozen wordt voor het opknappen en renoveren van bestaande woningen (en leegstaande panden) in plaats van direct uit te breiden. Maar dat betekent wel dat de regio’s en gemeenten daar dan ook de ruimte voor moeten krijgen, bijvoorbeeld door deze woningen niet mee te laten tellen in het totale woningbouwprogramma waar de provincie met de gemeenten afspraken over maakt. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat de provincie oog houdt voor de regionale centra Balk, Bolsward, Buitenpost, Burgum, Franeker, Gorredijk, Grou, Joure, Kollum, Lemmer, Makkum, Oosterwolde, St. Annaparochie, Surhuisterveen, Wolvega en Workum.
Er moet ruimte blijven voor regionale bedrijven om zich in de eigen regio te kunnen vestigen. Dat is belangrijk voor de werkgelegenheid, het vestigingsklimaat en een goed voorzieningenniveau.
 
Geen blikken landschap
Dat er moet worden ingezet op duurzame energie is voor het CDA geen punt van discussie. Wij zijn echter geen voorstander van grote zonnevelden. Dat past niet bij de uitgangspunten van natuurinclusieve landbouw, grondgebondenheid en biodiversiteit. Wij willen geen blikken landschap met industriële zonneparken van grote investeerders. Draagvlak verdwijnt daarmee in rap tempo en de opbrengst komt niet ten goede van de mienskip. Zonnepanelen horen op daken, bedrijventerreinen, parkeerterreinen, langs wegen en niet in het veld. Zeker niet op zulke grote oppervlakken!
 
De prachtige verschillende Friese landschappen maken Fryslân volgens velen tot ‘it bêste lân fan d’ierde’. Wij zoeken de balans tussen behoud en verandering.
 
Maaike Prins en Johan Tjalsma