Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
7 december 2018

CDA Fryslân bezorgd over veiligheid oversteekplaatsen op 100-km wegen

De CDA statenfractie vraagt de provincie naar de veiligheid van oversteekplaatsen op 100-km wegen in Fryslân. Statenlid Rendert Algra: “As fraksje binne wy benijd hoefolle ûngelokken der de lêste jierren bard binne by it oerstekken fan 100 km diken. Derneist wol ik fan de provinsje witte hoe’t dy omgiet mei de positive ûnderfiningen mei de digitale ferkearsbuorden oan’e N359 bij it krúspunt Húns/Leons en oft der mear plakken binne dy’t ek foarsjoen wurde kinne fan digitale ferkearsbuorden, of dat ûndertunneling mear foar de hân leit.“

Voor de CDA statenfractie is de mobiliteit in de toekomst belangrijk. Dat betekent inspelen op ontwikkelingen in verkeer en vervoer. Het CDA denkt daarbij aan experimenten met het intelligent maken van wegen, gericht op de verhoging van de verkeersveiligheid.