Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
14 januari 2008

CDA stelt schriftelijke vragen over kerkgebouwen in Fryslân

Veel kerkgebouwen zijn beschadigd door leegstand en worden bedreigd door ernstig verval of sloop. De CDA Statenfractie Fryslân wil weten wat de staat van kerkgebouwen in Fryslân is en heeft daarover schriftelijke vragen gesteld.

De vragen zijn gericht aan Gedeputeerde De Vries en zijn beantwoord op 13 februari 2008. De vragen en antwoorden luiden als volgt:

 1. Hoe is de staat van de kerkgebouwen in Fryslân afgezet tegen de tendens die wordt geschetst in het Telegraafartikel 'gebouwen vaak beschadigd door leegstand, reddingsplan voor duizenden kerken' van vrijdag 11 januari jl.?
  Er is nog niet voldoende duidelijkheid over de staat van de kerkgebouwen in Fryslan. In onze Nota Erfgoed wordt uitgegaan van een onderzoek naar de staat van onderhoud van kerkgebouwen. De Stichting Âlde Fryske Tsjerken (SAFT) heeft hiervoor een concept onderzoeks-voorstel ingediend. In dit onderzoek zal niet alleen de technische staat van de kerkgebouwen maar ook het lokale draagvlak voor nu en in de toekomst onderwerp zijn.
  Over de leegstand zijn recent actuele cijfers bekend gemaakt in het rapport “De Oude Kaart van Nederland: Friesland”. Op dit moment staan van de ongeveer 550 kerkgebouwen ongeveer 40 kerken leeg. Veel kerken worden marginaal gebruikt. Verwacht wordt dat er binnen vijf tot 10 jaar nog eens honderd kerken leeg komen te staan.
   
 2. Welke cultuur- en/of beeldbepalende kerken in Fryslân worden bedreigd door ernstig verval of sloop?
  Antwoord op deze vraag kan worden gegeven na de uitvoering van het onderzoek.

 3. Welke rol wordt er voorzien voor de provincie in het deltaplan dat door de Task Force Toekomst Kerkgebouwen is neergelegd bij cultuurminister Plasterk? 
  De Task Force heeft de Minister gevraagd een Deltaplan op te stellen. De Task Force wijst met betrekking tot provinciale rollen ondermeer op eenprovinciale monumentenstatus, het bieden van subsidiemogelijkheden, het uitvoeren van een inventarisatie, het bevorderen van een vangnetfunctie en de stimulering van behoud, inpassing en herbestemming.
  Over onze rol merken wij op dat wij van mening zijn dat een gezamenlijke aanpak door overheden en samenleving essentieel is voor het aanpakken van de problematiek.

 4. Welke initiatieven gaat u nemen om ervoor te zorgen dat cultuur- en beeldbepalende kerkgebouwen voor de toekomst voor Fryslân behouden blijven?
  Dit betreft in eerste instantie het ondersteunen (inhoudelijk en financieel) van het hiervoor genoemde onderzoek naar de staat en draagvlak van kerkgebouwen. Hierbij zullen verschillende instanties en deskundigen worden betrokken.
  Daarnaast zullen wij dit jaar starten met een werkplan voor karakteristieke Friese bebouwing. De kerkenproblematiek zal hierin een belangrijke rol spelen. Dit sluit aan op het Koersdocument. Het werkplan hebben wij al aangekondigd in de Uitvoeringsagenda Streekplan Fryslan 2007-2010.
  Wij hebben het initiatief genomen tot verdieping en waardering van de provinciale cultuurhistorische kaart. Hierna zal een streekplanuitwerking met nader beleid worden opgesteld waarbij bekeken zal worden in hoeverre waardevolle kerkgebouwen hierin een plaats dienen te krijgen. Een lopend initiatief betreft de subsidiering van de restauratie van kerkgebouwen op grond van de provinciale subsidieverordening monumenten en cultuurhistorie. Kerken vormen een speerpunt, dit heeft geresulteerd in een toekenning van ongeveer 40% van het restauratiebudget.
  Een ander lopend initiatief is de budgetovereenkomst met de SAFT die een vangnetfunctie voor vrijkomende kerken biedt. Statenlid mevrouw G. van Duinen heeft initiatief genomen om verschillende partijen bij elkaar te brengen en de problematiek te verkennen. Dit heeft in ieder geval geleid tot een concept onderzoeksvoorstel van de SAFT. Ons college is bezig dit initiatief en bovengenoemde plannen op elkaar af te stemmen.

Indiener CDA, Rendert Algra

Reacties (1)

J.K. van Til, Drachten reageerde op vrijdag 15 februari 2008 om 13:58

De waarde van de kerkgebouwen, in het beeld dat men alom van Friesland heeft, is groot. Zo alert we moeten zijn bij de aangroei van bijv. witte schimmel, zo alert moeten we ook zijn bij de dreiging van het verloren gaan van ónrendabele\' kerkgebouwen in het Friese landschap. Behoud -lees onderhoud- van deze essentiele gebouwen kost geld, en vraagt daarom op provinciaal bestuurlijk niveau om goed doordachte beleidskeuzes. Het is verleidelijk om een afwachtende houding aan te nemen, de initiatieven over te laten aan rijksoverheid (RACM) en particulier initiatief (Alde fryske Tsjerken) aan gemeenten en aan dorpsbelangen, maar dit geheel is te versnipperd. Het totaal van het Friese (landschaps-) karakter vraagt om een duidelijke beleidsvisie van de prov. Staten, met aansluitend uitvoering van dit beleid.

Reactie toevoegen

Naam *
E-mail *
Bericht *