Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
1 juni 2005

Voorontwerp Streekplan: om de kwaliteit fan de romte

De molen in DokkumIn april 2005 is het Voorontwerp Streekplan 2006 gepubliceerd. Een plan waarin het draait om de ruimtelijke kwaliteit in Fryslân. Er wordt door iedereen hard aan gewerkt. Ook het CDA heeft zich over het plan gebogen, met daarbij de vier uitgangsprincipes van het CDA in het achterhoofd: gespreide verantwoordelijkheid, gerechtigheid, solidariteit en rentmeesterschap.

Wonen en economie
In het Voorontwerp Streekplan draait het om verhoging van de ruimtelijke kwaliteit in Fryslân. Een mooi, en tegelijk economisch sterk Fryslân is de inzet. De provincie zet sterk in op het wonen in Fryslân en op een economisch sterk Fryslân. Een nieuw idee om mensen naar Fryslân te trekken en de woningmarkt te verbreden, is het zogeheten landelijk wonen en landgoedwonen. Dit richt zich op mensen die geïnteresseerd zijn in een woonplek met bijzondere landschappelijke en recreatieve kwaliteiten, in het hogere marktsegment.

De provincie wil, door de verstedelijking rond de steden verder te ontwikkelen, de economische structuur van Fryslân versterken. Leeuwarden neemt hierbij een speciale plek in, als de banenmotor van Fryslân. De provincie wil ook mogelijkheden blijven bieden voor ruimte voor bestaande én nieuwe bedrijvigheid bij de dorpen. De provincie wil de landbouwfunctie versterken door ruimte te bieden voor schaalvergroting en verbreding. Daarnaast wil de provincie bevorderen dat waardevolle boerderijen behouden blijven en dat overtollige beeldverstorende bouwsels worden afgebroken.

Lokale sturing, robuust maatwerk en bedrijvigheid
  • Het traject voor dit streekplan loopt al een poosje. Tijdens de statenzitting op 21 april 2004 is de kadernota over dit streekplan behandeld door Provinciale Staten. De CDA-fractie heeft zich toen voor een aantal punten ingezet, die inmiddels zijn verwerkt in het Voorontwerp Streekplan:
    Wat lokaal kan worden uitgevoerd, moet lokaal. Verantwoordelijkheid moet naar de gemeenten waar dat kan.
  • Het plan moet met ‘robuust maatwerk’ uitgevoerd worden. Fryslân is immers nergens hetzelfde. Kaders aangeven en daarbinnen met lef en verantwoordelijkheid opereren.
  • Bedrijvigheid op het platteland hoort volgens het CDA bij een vitaal platteland. In het voorontwerp is nu een mogelijkheid voor ontwikkeling en startende ondernemers, ook in kleine kernen. Dat betekent niet dat daarmee alles kan. Leeuwarden is het waard de hoofdstad van Fryslân te zijn en moet goed gefaciliteerd worden, maar zonder daarbij teveel beperkingen aan andere steden in Fryslân op te leggen. Het CDA denkt dan aan grootschalige detailhandelsvestigingen op decentrale locaties en grote kantoren.
  • Landbouw is voor het CDA ook een belangrijk thema. In het voorontwerp zijn nu ruimere mogelijkheden voor de agrarische ondernemer, maar het CDA vindt dat de landbouw nog méér gezien moet worden als een kansrijke bedrijfstak. Immers, het melkquotum in Fryslân is nog steeds groeiend.
  • Het CDA is het, wat betreft de natuur, met de (landelijke) nota ruimte eens: geen extra natuur, maar goed beheren wat er op dit moment is. Het CDA heeft wel zorgen ten aanzien van het beleid voor weidevogels. Nu gebeurt dat op basis van vrijwilligheid, en dat werkt goed. Het CDA zal alles op alles zetten om dat zo te houden. Als iets goed loopt, moet je dat niet willen veranderen.
  • Het beleid ten aanzien van de Ecologische Hoofd Structuur (EHS) heeft de warme aandacht van het CDA. In het voorontwerp staat dat, als er in een natuurgebied een fietspad wordt aangelegd, dat gecompenseerd zou moeten worden. Het CDA heeft juist gepleit voor toegankelijkheid van de natuur. Maar dat zorgt bij zo’n compensatieregeling voor problemen, zeker op de Waddeneilanden.
  • Op het gebied van water vindt het CDA dat bergingsgebieden nog steeds worden afgewezen, in overeenstemming met het door de Provinciale Staten op 5 februari 2003 genomen besluit. Dat betekent dat er, wanneer er teveel water in de provincie is, geen bergingsgebieden worden aangewezen die onder water worden gezet. Daarnaast heeft het CDA aandacht gevraagd voor de problematiek van de dijkringen op de Waddeneilanden.


Vaststelling van het streekplan

Het voorontwerp streekplan is een belangrijke mijlpaal op weg naar het nieuwe streekplan en wordt daarom op 22 juni 2005 besproken in de Provinciale Staten. De Provinciale Staten nemen dan nog geen besluiten, maar krijgen de gelegenheid om richting aan te geven en punten aan te dragen. Eind 2005 zal het ontwerp streekplan verschijnen. In het voorjaar van 2006 start de formele inspraakprocedure en zullen er informatiebijeenkomsten worden georganiseerd. Het is de bedoeling dat het streekplan rond de zomer van 2006 door Provinciale Staten wordt vastgesteld.

Uw mening telt!
Met elkaar op weg naar een nieuw streekplan voor Fryslân: uw inbreng is daarbij van harte welkom. Op 17 mei 2005 organiseerde het CDA daarom al een hoorzitting over het streekplan, en ook in de nabije toekomst zal het CDA u de gelegenheid geven om uw mening door te geven. Het CDA blijft actief bezig met het streekplan door alles nadrukkelijk en pro-actief te blijven volgen. Daarbij kan het CDA niet zonder uw mening!
 

Meer informatie:

Tineke Schokker-Strampel, CDA-woordvoerder Streekplan (0512-471622 of 06-50650733).
Het streekplan: www.fryslan.nl/streekplan

Reacties (0)

Reactie toevoegen

Naam *
E-mail *
Bericht *