Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
28 september 2006

Verhogen zomerpeil geen oplossing veenweideproblematiek

Het verhogen van het zomerpeil in de veenweidegebieden van Fryslân, is geen structurele oplossing voor de daling van het maaiveld en de inklinking van de veenweidegronden. Dit was de uitkomst van een veldexcursie en discussiebijeenkomst op 25 september die de CDA Statenfractie Fryslân georganiseerd had in Ypecolsga. “Het verhogen van het zomerpeil is geen oplossing voor de bodemdaling, het is alleen een maatregel”, zo vatte Geart Benedictus de discussie samen.

Aanleiding voor de bijeenkomst was de heroverweging van het Fries peilbeleid, dat op 4 oktober a.s. op de agenda van de Provinciale Statenvergadering staat. Het peilbeleid van het Friese veenweidegebied wordt heroverwogen en daarbij is het verhogen van het peil, een mogelijke oplossing voor het verzakken van de grond. Hierdoor zouden grote onderhoudswerkzaamheden aan onder andere bebouwing en infrastructuur, voorkomen kunnen worden. Uit de bijeenkomst werd echter duidelijk dat dit maar gedeeltelijk het geval is en dat bodemdaling soms wat wordt afgeremd, maar zeker niet wordt gestopt.

Tijdens de veldexcursie op het land van een boer uit Ypecolsga, werd duidelijk wat voor gevolgen de verhoging voor de boeren zou kunnen hebben. Land wordt slechter begaanbaar, bepaalde gewassen willen minder goed groeien en bij hevige regenval is er geen extra opvangcapaciteit, waardoor het water geen uitwijkmogelijkheid meer heeft. De koeien moeten daardoor 's zomers meer worden opgestald. De generieke maatregel, wat het verhogen van het zomerpeil in feite is, zou daardoor voor grote economische schade in het veenweidegebied kunnen zorgen.

Een recente dissertatie van dr. J. van Dijk over de effecten van wisselende peilen in veengebieden, werd toegelicht door dhr. Musters. Hieruit kwam naar voren dat er gekeken moet worden naar de specifieke Friese situatie en niet naar een model uit het Utrechts-Hollandse veenweidegebied. Het CDA is het dan ook niet eens met het ministerie van Verkeer en Waterstaat, dat recentelijk stelde dat “peil leidend moet zijn voor functie”. Bovendien wordt de kwaliteit van het water bij wisselende peilen minder, en dat is in strijd met de doelstellingen van de Europese Kaderrichtlijn Water.

Meer informatie:

Geart Benedictus, woordvoerder, T. 06 – 51198707

Reacties (1)

Pier Gerbrandy reageerde op zaterdag 14 oktober 2006 om 19:54

het zomerpeil bepaalt niet de grondwaterstand, maar veel eerder het gewas dat zorgt voor verdamping. Let daarom op met boomsingels langs gebouwen. vr. gr.

Reactie toevoegen

Naam *
E-mail *
Bericht *