Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
12 januari 2007

CDA: geen Gedempt Tij in Lauwersmeer

Het Lauwersmeergebied.De CDA Statenfractie is tegen invoering van Gedempt Tij in het Lauwersmeer. Het Bestuurlijk Overleg Watervisie Lauwersmeer (BOWL) heeft in november vastgesteld dat de door het rijk beoogde natuurdoelstelling voor het Lauwersmeer (Natura2000), het beste gediend is met een gedempte getijdenbeweging met zoutwater inlaat uit de Waddenzee.

Het CDA vindt dat de hierdoor optredende negatieve effecten op landbouw, recreatie en bewoning onevenredig zwaar zijn. Bovendien zijn er nog geen rijksmiddelen beschikbaar gesteld voor de noodzakelijke investeringskosten van € 380 miljoen en kan de gewenste natuurdoelstelling ook op een andere wijze worden bereikt.

Het doel van de Watervisie Lauwersmeer is om het gewenste toekomstige waterbeheer op het Lauwersmeer vast te stellen. Hierbij wordt uitgegaan van het voorkomen van wateroverlast en onveilige situaties in Fryslân en Groningen en wordt tegelijkertijd getracht om de natuur in dit gebied meer ontwikkelingskansen te bieden. Zonder aanvullende beheersmaatregelen verliest het gebied zijn open karakter en groeit het dicht met bos. Realisering van Gedempt Tij is weliswaar gunstig voor de beoogde natuurontwikkeling maar heeft tevens tot gevolg dat de zo belangrijke afwatering van Fryslân via het Lauwersmeer verslechtert. Ook de mogelijkheid om het Lauwersmeer als zoetwater voorraadbekken te benutten vervalt dan. De negatieve effecten op landbouw, recreatie en bewoning zijn eventueel slechts ten dele met technische middelen te compenseren en zouden daarom ook financieel gecompenseerd moeten worden. Het open karkater van het gebied kan ook op andere manieren gewaarborgd worden, waarmee het Gedempt Tij overbodig wordt.

Het CDA pleit daarom voor peilconsolidatie, met op termijn een gemaal bij Lauwersoog. Deze maatregel is veel goedkoper en ook blijft het dan nog tot 2030 mogelijk om onder vrij verval via het Lauwersmeer op de Waddenzee te lozen. Zeespiegelrijzing, bodemdaling en veranderende weersomstandigheden maken na 2030 aanvullende bemaling noodzakelijk. In de bouw van een nieuw gemaal op Lauwersoog moet daarom tijdig worden voorzien.

Meer informatie: 

Corrie Hartholt-van der Veen, woordvoerder CDA Statenfractie Fryslân, T. 058-2885397

Reacties (0)

Reactie toevoegen

Naam *
E-mail *
Bericht *