Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
17 januari 2007

CDA stelt schriftelijke vragen over baggeren van Harinxmakanaal

Het Van Harinxmakanaal bij Leeuwarden.De CDA Statenfractie heeft de volgende schriftelijke vragen aan gedeputeerde Piet Bijman gesteld:

 1. a. Is het u bekend dat provincie Noord-Holland opdracht heeft gegeven om het Noordhollandsch Kanaal, traject Alkmaar –Den Helder uit te gaan baggeren?
  b. Dat de totale kosten slechts 3 miljoen euro bedragen?
  c. Dat rijkswaterstaat een deel hiervan draagt? (
  zie bijlage: persbericht)
  Wij hebben, evenals de CDA-fractie, kennis van dit persbericht genomen.

   
 2. Bent u met ons van mening dat dit project vergelijkbaar is met het Van Harinxmakanaal (= VHK)?
  Nee, dat zijn wij niet. Het Noordhollandsch kanaal is wel, net als het Van Harinxmakanaal, een klasse IV vaarweg, maar dit kanaal is verder in redelijke conditie. In Noord-Holland is vooral een grote achterstand in onderhoudsbaggeren. Voor het inlopen van deze achterstand is een programma van in totaal € 100 miljoen opgesteld. Tot 2008 wordt een deel van dit baggerprogramma uitgevoerd, met een omvang van € 29 miljoen, waarvan nu € 3 miljoen voor het traject Alkmaar-Den Helder. De beschoeiingen van het Noordhollandsch Kanaal hoeven nog niet te worden vervangen, maar er vindt wel groot onderhoud plaats. Hiervoor was reeds € 38 miljoen uitgetrokken. Het Noordhollandsch kanaal is eigendom van het Rijk. Het beheer wordt sinds1995 uitgevoerd door de Provincie. Het kanaal wordt nu met Rijksmiddelen op orde gebracht, waarna het aan de Provincie zal worden overgedragen. Er wordt niet ingezet op schaalvergroting voor een economische impuls.

   
 3. Hoe kan het dat in het kader van opwaardering van het VHK GS 70 miljoen euro begroot voor achterstallig onderhoud (voor met name baggeren) ?
  Wat in Noord-Holland niet hoeft te gebeuren is het geheel vervangen van de oeverconstructies (ca. € 50 miljoen) en het vervangen van o.a. de remmingswerken bij de bruggen (ca. €18 miljoen). Het onderdeel baggeren is een bescheiden kostenpost en in omvang en kosten vergelijkbaar met de situatie in Noord-Holland. De totale onderhoudsachterstand is bij het VHK echter veel groter dan bij het Noordhollandsch Kanaal. Het Rijk zal voor een groot deel aan deze kosten bij moeten dragen.

   
 4. Wat vindt u van de optie om ter verbetering van de scheepvaart, de waterafvoer en de waterkwaliteit (discussiepunten, die momenteel heel actueel zijn) het VHK op gelijksoortige basis uit te laten baggeren?
  Het baggeren op zich is geen probleem. Dit zou uit de reguliere onderhoudsbudgetten bekostigd kunnen worden. Baggeren is op dit moment onverstandig omdat de stabiliteit van de oevers dit niet toelaat. Voordat er gebaggerd kan worden, moet eerst de oeververdediging zijn vernieuwd, om te voorkomen dat deze instort. De waterafvoer (spuien in Harlingen) is een belangrijke oorzaak voor de erosie van de kanaaloevers.

   
 5. a. Bent u hiernaast op de hoogte van het feit dat er tegenwoordig technieken voorhanden zijn waarbij de diepgang van het kanaal vergroot kan worden door niet de bagger maar de laag eronder te verwijderen?
  Ja , deze techniek wordt o.a. toegepast bij het graven van het nieuwe Houkemar in Sneek. Een nadeel is dat de kades en oevers hierdoor mee zakken. Deze techniek is daarom alleen maar toepasbaar bij grotere wateroppervlakten als meren, of in situaties dat de kades en oevers niet verdedigd hoeven te worden. Daarmee valt deze techniek voor het VHK af. Een tweede nadeel is dat de waterkwaliteit niet wordt verbeterd als de baggerlaag blijft liggen.
  b. Bent u op de hoogte van het feit dat het materiaal dat vrijkomt, eventueel geschikt is als grondstof voor Oevers & Kadenprojecten (klei) of voor realisering van wegenprojecten als bijvoorbeeld de Haak (zand)?
  Ja, het principe van werk-met-werk maken wordt door ons veelvuldig toegepast. In de “Verkennende studie opwaarderen Van Harinxmakanaal” is hier ook rekening mee gehouden. Vooral in de zuidelijke varianten naar Grou zou veel materiaal vrij kunnen komen. Als door Provinciale Staten voor een zuidelijke variant gekozen wordt, zou begonnen kunnen worden met het winnen van grondstoffen. Ook bij de oeverprojecten van VHK komt materiaal vrij, wat in andere werken toepasbaar is. De baggerspecie is moeilijker toepasbaar.

   
 6. a. Bent u bereid genoemde opties serieus in overweging te nemen?
  Alle genoemde opties maken reeds onderdeel uit van het door ons gevoerde beleid.
  b. Bent u bereid, gezien het belang van de lopende discussies, op zeer korte termijn antwoord te geven op onze vragen?
  Ja, wij hebben gestreefd naar een zeer korte termijn, in verband met de behandeling van de “Verkennende studie opwaarderen Van Harinxmakanaal” in de commissie LL&W op 7 februari 2007.


CDA, Afra Schouten-Laan

Lees ook: de schriftelijke vragen met bijlage.

Reacties (0)

Reactie toevoegen

Naam *
E-mail *
Bericht *