Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
14 februari 2007

Het CDA standpunt met betrekking tot Natura 2000

Natura 2000 is voor onze provincie van wezenlijk belang. Het is de werkelijke invulling van de Vogel en Habitatrichtlijn (Europese richtlijnen) maar ook van de invulling van de Ecologische Hoofd Structuur (EHS). Met betrekking tot de vrijwilligheid, waar het CDA in Fryslân altijd op in heeft gezet als het gaat om deelname aan de EHS en andere natuurdoelen, lijkt er een ommekeer te kunnen komen. De komende tijd staat de begrenzing van de Natura 2000 gebieden op de rol en de Natura 2000 zit nu in de inspraakperiode.
 

Wat er nog werkelijk kan binnen de grenzen, de beheerplannen, zal in een periode van 3 jaar worden vastgesteld. Daarom is het van belang hierop te reageren, en het CDA stelde in de statenzitting van 24 januari 2007 dan ook vragen aan GS. Het college was bezig een zienswijze op te stellen om deze in te dienen bij de minister van LNV. Het CDA wilde deze zienswijze eerst bekijken en eventueel aanvullen, voordat deze naar de minister zou worden verzonden. Naar aanleiding van het verzoek van het CDA werd de zienswijze van GS geagendeerd in de commissie vergadering van 7 februari en op een aantal punten aangevuld. Ook andere partijen konden zo hun standpunten nog kwijt in de zienswijze van GS.
 

Voor het CDA geldt dat: 

  • Natura 2000 mag niet worden bekostigd uit reeds bestaande middelen, zoals het Investeringsbudget Landelijk Gebied;
  • Het Rijk met extra middelen moet komen;
  • De beheerplannen worden ingevuld in overleg met de mensen, bedrijven en organisaties in een gebied;
  • Het Rijk niet meer mag vragen dan we kunnen waarmaken. Als door klimatologische veranderingen er soorten dreigen te verdwijnen in een gebied, dan kunnen de beheerders van het gebied daar niet op aangesproken worden;
  • Het “haalbaar en betaalbaar” moet zijn;
  • Er moet draagvlak zijn. Voor ons is dat vrijwillige medewerking, maar zover durfde de gedeputeerde niet te gaan. Als CDA zullen wij daar, net zoals in het verleden, zo veel mogelijk naar streven;
  • Gebieden mogelijk qua ontwikkeling niet op slot komen te zitten, dus een goede belangen afweging moet worden gemaakt;
  • Tenslotte mag er geen externe werking van Natura 2000 uitgaan en er moet een afstemming zijn met andere richtlijnen die op ons afkomen, zoals de Kaderrichtlijn water.


Al deze onderwerpen kwamen ook aan de orde op de inspraakavond van 8 februari. Het is van groot belang dat betrokkenen in een gebied (zie de kaarten op: www.minlnv.nl) ook zelf een zienswijze indienen, om later als de beheergebieden worden ingevuld, een juridische poot hebben om op te staan. Dat kan nog tot 19 februari.
 

Voor meer informatie:

Karel Lever T. 0515-569589, M. 06-10520671

Reacties (0)

Reactie toevoegen

Naam *
E-mail *
Bericht *