Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
4 april 2007

CDA stelt vragen over zeewering Terschelling

De vragen zijn gericht aan gedeputeerde Bijman en zijn beantwoord op 31 mei.

1. Is het u bekend dat in het Beheerplan Rijksgronden Terschelling (2003-2013) van Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer de nadruk bij de kustverdediging is verschoven van de zeereep (eerste duinenrij) naar de deltakering (doorgaande duinenrij die verder landinwaarts ligt)? 
Ja, de waterkeringligging zoals Rijkswaterstaat die ziet en daarom in het beheerplan is opgenomen, is ons bekend.

2. Bent u er voorts van op de hoogte dat door het laten verstuiven van duinen en het opzetten van het waterpeil ten behoeve van natuur en landschap, regelmatig duinafslag voorkomt en gaten worden geslagen in de eerste duinenrij? Zie website Rijkswaterstaat: http://www.kustfoto.nl/wadden-foto/index.htm 
Formeel is de primaire waterkering in het duingebied nog niet gedefinieerd in een legger (zie bijlage). Het is normaal dat als gevolg van stormen duinafslag voorkomt. Na een storm treedt herstel van het eerste duin op door het aanstuiven van zand. Verregaande doorstuiving is alleen mogelijk als de waterkering achterin het duingebied is gedefinieerd. De mate van toegestane dynamiek wordt vastgelegd in dynamisch kustbeheer documenten en beheersplannen. Overigens is het onjuist dat door het opzetten van het waterpeil ten behoeve van natuur en landschap meer duinafslag voorkomt. 

3. Is het u bekend dat als het gaat om duurzame beveiliging tegen overstroming, de inspanning van Wetterskip Fryslân zich vooral richt op het dijkringgebied bij de dorpen maar dat een aanzienlijk deel van het bebouwde gebied op Terschelling zich bevindt buiten de dorpen, tussen de deltakering en de eerste duinenrij? 
In het duingebied is Rijkswaterstaat op dit moment de waterkeringbeheerder. Wetterskip Fryslân beheert alleen de Waddenzeedijk. In het streekplan Fryslân 2007 is de door ons gewenste waterkeringligging op de eilanden op kaart aangegeven (kaart 16, blz. 155). Bij realisering van deze waterkeringligging wordt aan het grootste deel van de bebouwing wettelijke veiligheid geboden.

4. Bent u met ons van mening dat door de stijging van de zeespiegel, het opzetten van het waterpeil en het laten verstuiven van de eerste duinenrij risicovolle situaties kunnen ontstaan voor landbouw, recreatie en bewoners in dit gebied? 
Als de primaire waterkering in de zeereep ligt, dan wordt daar de wettelijke veiligheid geboden en wordt de waterkering aangepast aan de zeespiegel-stijging (zie bijlage). Als de primaire waterkering in een duinenrij achter de zeereep ligt, zijn de gebieden zeewaarts daarvan buitendijks. Buitendijks wordt geen wettelijke bescherming tegen overstroming geboden. Het is daar dus een afweging van andere belangen dan veiligheid, die bepalen of in het beheer een minimale hoeveelheid zand in de zeereep wordt nagestreefd. 

5. Bent u ook voornemens hier actie op te ondernemen en hierover met Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, Wetterskip Fryslân en de gemeente Terschelling in gesprek te gaan? 
In het Provinciaal Overlegorgaan Kust, voorgezeten door de watergedepu-teerde met Rijkswaterstaat en de gemeente Terschelling als deelnemers, wordt over de waterkeringligging op de eilanden gesproken. Onze inzet is om de gewenste waterkeringligging uit het streekplan te realiseren.


Voor meer informatie:

Corrie Hartholt-van der Veen, 06-30978369, hartholt@sis.fryslan.nl

Reacties (0)

Reactie toevoegen

Naam *
E-mail *
Bericht *