Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
5 november 2007

Statenfracties PvdA en CDA ongerust over veiligheid Brug Blauferlaat

Samen met de gemeenteraadsfracties van hun partijen in Achtkarspelen maken de statenfracties van CDA en PvdA zich zorgen over het samengaan van langzaam landbouwverkeer en de vele fietsers, die dagelijks gebruik maken van het fietspad langs de N358 tussen Buitenpost en Surhuisterveen. De Statenfracties van de PvdA en CDA stellen bij monde van Henni van Asten en Henk van der Veen 13 vragen over verkeersveiligheid.

“Niet alleen hier is een ontwikkeling gaande van steeds groter en sneller landbouwverkeer dat samen met bijvoorbeeld grote groepen fietsende schooljeugd gebruik maakt van dezelfde weg”, aldus Henni van Asten. “Maakt de bevolking zich terecht ongerust? Zijn er oplossingen en alternatieven?”, vult collega Henk van der Veen aan.

De fracties hebben zich de afgelopen maanden door plaatselijke politici en weggebruikers goed laten informeren over deze zorgen en ook over de alternatieven die door de streek zijn aangegeven. Nu mogen GS met cijfers, oplossingsrichtingen en wat dies meer zij komen. Wetend dat er soortgelijke situaties zijn in de Provincie willen de fracties alle informatie boven tafel, om gezamenlijk te werken aan een betere verkeersveiligheid.

Onderstaande schriftelijke vragen zijn ingediend door de Statenfractie PvdA en CDA en gericht aan Gedeputeerde Staten. De vragen zijn beantwoord op 6 december 2007.

 1. Bent u op de hoogte van de zorgen van de PvdA- en CDA-raadsfracties in Achtkarspelen over de verkeersveiligheid nabij de brug Blauferlaat in de N358?
  Ja.
   
 2. Wat is de stand van zaken van de Opwaardering van de N358;
  Het kunstwerkgedeelte (de brug Blauforlaet) verkeert qua uitvoering in de afrondende fase. Het wegengedeelte (aanleg parallelweg, aanpassing ontsluitingsstructuur) is vrijwel besteksgereed.
   
 3. Wat is m.n. de stand van zake ter plekke van de Brug Blauferlaet;
  Zie antwoord op vraag 2.
   
 4. Hoe wordt de basiskwaliteit van de zgn. Fietssnelweg (Nota Fryslân Fytslân) tussen Buitenpost en Surhuisterveen ingevuld?
  Middels onze brief d.d. 8 november jl. met kenmerk 728558 hebben wij u een notitie ter informatie toegezonden betreffende het project “Opwaardering N358 Lutkepost-Augustinusga” en stand van zaken situatie brug Blauforlaet. Kortheidshalve verwijzen wij u voor de beantwoording van deze vraag naar het onderdeel “Fryslân Fytslân” in deze notitie bovenaan pagina 2 en het onderdeel “gekozen oplossing” onder C op pagina 3.
   
 5. Zijn er cijfers beschikbaar die de zorgen van de bevolking m.b.t. de verkeersveiligheid staven; dan wel tegenspreken?
  Voor de beantwoording van deze vraag verwijzen wij u kortheidshalve naar het gestelde onder B in onze hiervoor aangehaalde notitie. Op de aangegeven locaties is in de genoemde periode geen sprake geweest van ongevallen tussen fiets- en landbouwverkeer. Zie overigens de voetnoot 1) op pagina 1 van de notitie.
   
 6. Wilt u eventuele cijfers ter kennis brengen van de Staten?
  Ja; dat is al gebeurd.
   
 7. Nu blijkt dat een zgn composietbrug technisch niet uitvoerbaar is, heeft u mogelijke alternatieven onderzocht?
  Ja; zie onderdeel “alternatieven” onder D op pagina 3 van de notitie.
   
 8. Kunt u ons iets vertellen van de kosten en opbrengsten van mogelijke alternatieven?
  Ja; zie antwoord op vraag 7.
   
 9. Zijn er – naast de Brug Blauferlaet – soortgelijke situaties (samengaan langzaam landbouwverkeer en fietsers) in Fryslân en zo ja, welke zijn dat?
  Ja; zie antwoord op vraag 5.
   
 10. Deelt u de door onze raadsfracties verwoorde zorgen over de ontwikkelingen m.b.t. het steeds groter en breder wordende landbouwverkeer en de verkeersveiligheid van m.n. zwakke verkeersdeelnemers?
  Ja; wij delen deze zorgen en dit aspect heeft onze aandacht bij alle provinciale projecten, waarbij landbouwverkeer en zwakke verkeersdeelnemers elkaar tegenkomen.
   
 11. Gaat u actie ondernemen om dit probleem zoveel mogelijk op te lossen? Zo ja, welke acties?
  Ja; er is echter geen standaardoplossing voor alle situaties. Specifieke omstandigheden dwingen tot het treffen van maatwerkoplossingen.
  Zonder ontheffing van het bevoegd gezag mogen landbouwtrekkers niet breder zijn dan 3 meter en niet langer dan 12 meter. Voor de provinciale wegen is de provincie Fryslân bevoegd gezag.
  Op 30 oktober jl. hebben wij de “nota Beheerbeleid voor provinciale wegen 2006” vastgesteld. Hierin zijn o.a. beleidsregels opgenomen m.b.t. de ontheffingverlening, waarbij tot een breedte van maximaal 3,5 meter ontheffing kan worden verleend. Op grond van dit beleid wordt geen ontheffing verleend om uitsluitend een route te bekorten. Er wordt eveneens geen ontheffing verleend als, door middel van een eenvoudige handeling vooraf, de breedte kan worden teruggebracht tot de wettelijke afmeting. Overigens verschilt de toegestane breedte zonder ontheffing met de landen om ons heen, waar een maximale breedte van 2,55 meter geldt.
  Het in het kader van de ontheffingverlening niet toestaan van voertuigen met een grotere breedte dan 3 meter m.b.t. de specifieke situatie op de brug Blauforlaet is niet mogelijk omdat juist hier de parallelweg wordt aangepast t.b.v. het medegebruik door landbouwvoertuigen. Bovendien zou dit in de juridische context op problemen stuiten.
  Wij zijn voornemens onze zorgen m.b.t. het landbouwverkeer te bespreken met de LTO.

Meer informatie:

Henk van der Veen, 06 - 53932583

Reacties (1)

Peter reageerde op dinsdag 19 februari 2008 om 20:42

Landbouwverkeer zal om met minder mensen meer werk te verzetten gestaag in afmeting groeien. Afmetingen die ruimer zijn als menig vrachtenwagen zijn geen uitzondering. Landbouw/ langzaam-verkeer moeten over de openbare weg kunnen rijden al zijn deze hiermee een noodzakelijk kwaad die wel de ruimte dient te worden gegeven. Ik hekel het feit dat om dorpskernen rustiger en mens vriendelijker te maken rondwegen aangelegd worden die het zwaar vrachtverkeer weert uit de straten van een dorp maar die door divers aanpassingen door middel van bloembakken en diverse andere obstakels geen ruimte meer onstaat voor \"vlot \" (landbou, vracht) verkeer. Landbouw verkeer is al lang niet meer die oude boer op zijn open trekker met maaibalk maar een vooruitstreven combinatie van techniek en vermogen om werk mee te verzetten.

Reactie toevoegen

Naam *
E-mail *
Bericht *