Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
22 februari 2008

CDA: hek rond natuurgebied De Deelen is dieronvriendelijk

GanzenHet plan om een hek te plaatsen rond het natuurgebied De Deelen, om daarmee ganzenjongen in het voorjaar binnen het natuurgebied te houden en zo de overlast te beperken, is volgens de CDA Statenfractie Fryslân dieronvriendelijk. Het CDA vindt het ganzenoverschot ook een groot probleem, maar wil dat op een diervriendelijkere manier bestrijden. Het CDA heeft daarom schriftelijke vragen gesteld over het plan voor De Deelen.

De provincie Fryslân, natuurbeschermers en boeren hebben het plan om de ganzenoverlast te verminderen door een hek te plaatsen rond het natuurgebied De Deelen. Daardoor zal een groot deel van de jonge ganzen langzaam van de honger sterven, omdat er in dat geval in het natuurgebied te weinig voedsel is voor het groeiende aantal ganzen. CDA woordvoerder Fernande Teernstra: “Ook wij vinden dat er iets moet worden gedaan aan de overlast die wordt veroorzaakt door ganzen, maar dan wél op een diervriendelijkere manier. Er zijn veel vriendelijkere methoden, zoals bijvoorbeeld het schudden van eieren.”

De Deelen is een natuurgebied ten noorden van Heerenveen. In dit laagveengebied komen in de herfst en winter duizenden eenden en ganzen. Internationaal is het een belangrijk vogelgebied voor o.a. de bruine kiekendief, de zwarte stern, de grauwe gans, het nonnetje en de smient.

Schriftelijke vragen CDA Statenfractie Fryslân over hek rondom natuurgebied De Deelen

De vragen van het CDA zijn gericht aan gedeputeerde Andriesen en zijn beantwoord op 20 maart 2008. De vragen en antwoorden luiden als volgt

 1. Klopt het dat de provincie Fryslân als één van de initiatiefnemers (en geldschieters) van plan is om een hek rond De Deelen te laten plaatsen, om de jongen van grauwe ganzen in het voorjaar binnen het natuurgebied te houden om de overlast te beperken?
  Vanaf 2006 is het ganzenproefproject “de Deelen” ontwikkeld door Staatsbosbeheer, de Agrarische Natuur Vereniging de Fjûrlannen, Boerennatuur/LTO-N, SOVON, Later zijn hierbij betrokken: het Faunafonds en de provincie. Financiering van het project gebeurt grotendeels door Faunafonds en verder door de provincie en Staatsbosbeheer
  Op 31 januari 2008 is het project besproken in de provinciale Commissie Landelijk Gebied (PCLG) en heeft de Friese aanpak brede instemming gekregen van alle daarin vertegenwoordigde partijen d.w.z. incl. gemeenten, Wetterskip, Friese Milieu Federatie en het ministerie van LNV.

 2. Zo ja, is er onderzocht onder wat voor leefomstandigheden deze jonge ganzen komen te leven?
  Het doel van het project is om een deel van het goede opgroeigebied op boerenland rond het natuurgebied ontoegankelijk te maken voor ganzenfamilies. De verwachting is dat hierdoor de jongenpopulatie van het gebied afneemt en op termijn ook de omvang van de totale populatie. Het project “de Deelen” is een proef die door onderzoekers intensief gevolgd gaat worden. In 2007 is de uitgangsituatie vastgelegd zodat de komende twee jaar de omstandigheden en effecten vergeleken kunnen worden.

 3. Bent u het met ons eens dat door deze maatregel een belangrijk deel van de jonge ganzen gedoemd zijn om langzaam van de honger te sterven?
  Nee, de jonge grauwe ganzen zullen als gevolg van het raster niet massaal de hongerdood sterven. Ook onder natuurlijke omstandigheden worden lang niet alle jongen vliegvlug door een scala aan natuurlijke oorzaken zoals predatie, ziektes, wormen, weersomstandigheden, enz. De verwachting en de indruk is dat de jongen in geval van het geplaatste raster onder meer natuurlijke omstandigheden opgroeien. De verwachting is wel, dat door het ten gevolge van het raster niet te bereiken eiwitrijke gras, het aantal vliegvlugge grauwe ganzen af zou kunnen nemen. De praktijk zal dit echter moeten uitwijzen.

 4. Wat zijn de gevolgen voor de bij wet beschermde vogels en diersoorten en de andere jonge vogels in De Deelen zoals bijvoorbeeld weidevogels, fazanten, eenden en andere jonge dieren?
  De verwachting is dat andere broedvogels en jonge dieren geen hinder zullen ondervinden vanhet tijdelijke raster. In dit proefproject wordt het raster alleen geplaatst tijdens het jongenseizoen van de grauwe ganzen (begin apriltot eind juni). Andere beschermde vogels en diersoorten maken voor hun voortbestaan niet in deze mate gebruik van het aanliggende boerenland en of zijn in staat om dit zelfstandig te bereiken. Weidevogels komen langs de rand van “de Deelen”, waar het raster komt te staan, niet voor.

 5. Bent u met ons van mening dat het probleem van het ganzenoverschot op een diervriendelijkere manier kan worden opgelost door de inzet van andere methoden, zoals het schudden van eieren?
  Wij delen uw mening niet dat het probleem van het ganzenoverschot op te lossen is door het schudden van eieren. Eieren schudden of rapen kan bijdragen aan populatie beheer in kleine overzichtelijke gebieden indien de zoekacties voor 100% kans van slagen hebben en jaarlijks met dezelfde intensiteit wordt herhaald. Onderzoek geeft aan dat het rapen of schudden van eieren maar een beperkt effect heeft op de afname van de aantallen dieren. In moeilijk toegankelijke gebieden zoals “de Deelen” worden nooit alle nesten gevonden. De jongen die dan wel uitkomen worden veel vitaler door het ontbreken van concurrerende soortgenoten binnen hetzelfde opgroeigebied. Bovendien is in een dergelijk gebied het zoeken erg arbeidsintensief en werkt verstorend op andere (beschermde) moerasvogels.

Meer informatie:

Fernande Teernstra, CDA woordvoerder, (06) 247 39 033

Reacties (0)

Reactie toevoegen

Naam *
E-mail *
Bericht *