Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
15 november 2007

Werkbezoek CDA kollumerland: Geen zout in Lauwersmeer

Het LauwersmeerDe CDA afdeling Kollumerland c.a. heeft op haar najaarsledenvergadering in de Colle te Kollum uitgesproken tegen het inlaten van zout water in het Lauwersmeer te zijn. Vorig jaar is in de gemeenteraad een motie met deze strekking aangenomen en zijn de plannen “Gedempt Tij” toen niet doorgegaan. Momenteel wordt er weer een onderzoek ingesteld om zout water in te laten in het Lauwersmeer. Het CDA is hier geen voorstander van en zal de ontwikkelingen blijven volgen.

Op de najaarsledenvergadering die door een dertigtal leden werd bezocht zijn achtereenvolgens door wethouder Tjisse Hogendorp en fractievoorzitter Attie Klaver-Pieters zijn de actuele lokale politieke zaken toegelicht. Recent is de begrotingsraad 2008 geweest waar op initiatief van het CDA het stijgingspercentage van de lokale lasten teruggebracht is van 4% naar 3%. Ook de ontwikkelingen rond de mogelijke herindeling zijn zowel vanuit het gezichtspunt van het college als vanuit de fractie nader toegelicht.

Na de pauze heeft CDA Statenlid Henk van der Veen een inleiding gehouden over de zaken die momenteel spelen in de provinciale politiek en hierbij aangegeven hoe de CDA Statenfractie hier in staat. Zo gaf hij aan dat in het in december vorig jaar vastgestelde Streekplan Fryslân 2007, genaamd “Om de kwaliteit fan de romte” nagenoeg de gehele Structuurvisie die in NOFA verband is opgesteld is opgenomen. Dit geeft Kollumerland met Kollum als regiokern extra faciliteiten op gebied van wonen en bedrijvigheid.

De CDA statenfractie staat ook afwijzend tegen het inlaten van zout water in het Lauwersmeer en zal in samenspraak met de betrokken gemeenten de vinger aan de pols houden. Het Lauwersmeer is een belangrijke schakel in de afvoer van het overtollige water uit Fryslân: ca. 75% gaat via het Lauwersmeer (nu nog) onder vrij verval naar zee. Ook grote delen van Groningen en Drenthe kunnen hun water op deze manier kwijt. De CDA statenfractie pleit met het oog op de zeespiegelstijging voor een versnelde bouw van een gemaal op Lauwersoog om deze functie in stand te kunnen blijven houden.

Als laatste is gesproken over de mogelijke herindeling die in Fryslân aanstaande lijkt. De CDA statenfractie is voorstander van een proces van onder op. De gemeenteraden moeten hierin een belangrijke rol spelen. De provincie zal in dit proces vooral coördinerend en stimulerend zijn. Het zal moeten leiden tot een versterking van de bestuurskracht omdat het overhevelen van rijkstaken naar de gemeenten door blijft gaan. De provincie staat ook open voor het overdragen van taken aan (krachtige) gemeenten. Dat discussies over schaalvergroting beladen zijn en de gemoederen bezig houden is bekend en bleek ook op deze avond. Hier zal in het verdere proces terdege rekening mee gehouden moeten worden. Het proces zoals dat zich nu voltrekt is goed, er wordt in de raden van nagenoeg alle gemeenten in Fryslân over gesproken.
 

Meer informatie:

Henk van der Veen: 06 - 53932583

Reacties (0)

Reactie toevoegen

Naam *
E-mail *
Bericht *