Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
2 oktober 2008

CDA stelt schriftelijke vragen over ophoging budget PSN

Bos bij Appelscha.Het budget voor de Provinciale Subsidieregeling Natuurbeheer (PSN) is met bijna 100% verhoogd naar € 660.000,- terwijl het college eind 2007 nog een subsidieplafond had ingesteld. De CDA Statenfractie Fryslân heeft hier schriftelijke vragen over gesteld.

De PSN is onderdeel van een samenhangend pakket van maatregelen en subsidies voor het beheer van bossen, natuur en landschap in Nederland. Deze regeling bestaat uit de 'Provinciale Subsidieregeling Natuurbeheer 2000' (PSN) en de 'Provinciale Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer 2000' (PSAN). De Subsidieregeling Natuurbeheer is bedoeld voor gronden met een blijvende natuurbestemming, en is onder meer bedoeld voor het beheer van natuurgebieden en de omvorming van landbouwgrond naar natuurgebied. De Subsidieregeling Natuurbeheer kan naast een bijdrage in de kosten van beheer voor de bestaande natuur ook voorzien in een subsidie ter compensatie van de waardedaling van landbouwgrond wanneer deze wordt omgevormd naar natuur.

De schriftelijke vragen zijn gericht aan gedeputeerde Andriesen en zijn beantwoord op 6 november 2008. De vragen en antwoorden luiden als volgt:

 1. Het college heeft besloten het budget voor de Provinciale Subsidieregeling Natuurbeheer met bijna 100% te verhogen naar € 660.000,- terwijl het college eind 2007 nog een subsidieplafond had ingesteld. Op grond waarvan is het subsidieplafond in 2007 op € 340.000,- gesteld?
  Het subsidieplafond van de Provinciale Subsidieregeling Natuurbeheer (PSN) voor nieuwe aanvragen is bepaald aan de hand van een inventarisatie naar de verwachte aanvragen. Maar dat blijft een schatting. In de praktijk bleek dat er meer hectares zijn aangemeld hetgeen positief is voor de realisering van de EHS. 
   
 2. Waar dient een subsidieplafond voor als het budget met bijna 100% kan worden verhoogd en waarom zijn de aanvragen leidend en niet het budget?
  In IPO verband hebben provincies met het Ministerie van LNV afgesproken dat goed bevonden aanvragen (getoetst door Dienst Regelingen) in het kader van de PSN zoveel mogelijk gehonoreerd moeten worden want anders komt de realisatie van de EHS in 2018 in gevaar evenals de afspraak om 40% via Particulier Natuurbeheer te realiseren. De ophoging van bijna 100% is verantwoord omdat het past binnen de afspraken van de bestuursovereenkomst van het ILG.
   
 3. Zijn er alleen aanvragen gedaan voor de PSN of ook PSAN (Provinciale Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer)? Zo ja, waarom zijn die niet gehonoreerd?
  Voor beide regelingen zijn aanvragen ingediend. De goedgekeurde aanvragen bij de PSAN zijn allemaal gehonoreerd.
   
 4. Worden de Programma Beheer middelen gefinancierd door LNV (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) via het ILG (Investeringsbudget Landelijk Gebied), is er middels deze constructie toch nog sprake van schotten tussen budgetten en stelt de provincie ook nog FYLG gelden (Frysk Ynvestearringsbudzjet Lânlik Gebiet) gelden ter beschikking?
  De Programma Beheer middelen vormen een onderdeel van de ILG middelen. De ILG gelden kennen geen schotten maar wel een verdeling over de PMJP-doelen (Provinciaal Meer Jaren Programma). De middelen bij de doelen zijn, indien GS daar goede redenen voor heeft, onderling uitwisselbaar, zolang deze niet in strijd zijn met prestatieafspraken genoemd in de bestuursovereenkomst van ILG. Tenslotte: er worden geen FYLG middelen ingezet voor de financiering van Programma Beheer.
   
 5. Gaat deze extra toezegging ook ten koste van andere doelen, ook op langere termijn?
  Nee.
   
 6. Door wie zijn de extra aanvragen ingediend en gaat het geld nu (alleen) naar de terreinorganisaties en welke zijn dat?
  Het is bekend welke indieners gebruik maken van het extra budget, dit kunnen zijn terreinbeherende organisaties maar ook particulieren die aan Particulier Natuurbeheer meedoen.
   
 7. Voor hoe lang wordt het geld toegezegd?
  De gelden worden vastgelegd voor de duur van de beheerovereenkomst; dit is voor een periode van 6 jaar.
   
 8. Op grond van welk democratisch besluit bepaalt het IPO dat alle goede aanvragen in het kader van de PSN gehonoreerd dienen te worden?
  Het IPO bepaalt niet, de provincies maken gezamenlijk (in IPO verband) afspraken over de uitvoering van Programma Beheer. De provincies zelf blijven verantwoordelijk.

CDA, Fernande Teernstra

Reacties (0)

Reactie toevoegen

Naam *
E-mail *
Bericht *