Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
15 oktober 2008

CDA stelt schriftelijke vragen over opvang zwerfjongeren

De opvang van zwerfjongeren kampt met financieringsproblemen. De CDA Statenfractie Fryslân heeft hier schriftelijke vragen over gesteld.

De vragen zijn gericht aan gedeputeerde Schokker en beantwoord op 6 november 2008. Vragen en antwoorden luiden als volgt:
 1. Kent u de krantenartikelen uit het FD en de LC van maandag 13 oktober over de financieringsproblemen van de opvang van zwerfjongeren?
  Ja, die zijn ons bekend.
   
 2. Wat is het standpunt van het college over de bewering van opvangorganisatie Zienn dat “de financiering van de opvang en begeleiding van zwerfjongeren zo schimmig georganiseerd is, dat er eigenlijk niets zwart op wit geregeld is voor deze groep”, voor de provincie Fryslân?
  Rijksbeleid en eenduidige financiering ontbreken tot dusverre voor deze groep. Leeuwarden heeft als Friese hoofdstad een belangrijke positie in de zorg en opvangfunctie (preventie en nazorg) voor kwetsbare groepen. De opvang van Friese zwerfjongeren wordt tot dusverre noodgedwongen gefinancierd uit diverse budgetten: Gemeentefonds, AWBZ, eigen bijdrage cliënten en particuliere fondsen.
   
 3. Welke relatie heeft de opvang en begeleiding van zwerfjongeren met de provinciale taak van de jeugdzorg?
  De doeluitkering die de provincie van het Rijk ontvangt voor geïndiceerde jeugdzorg is bedoeld voor jongeren tot 18 jaar. Veel 18-jarigen zijn nog niet in staat om op eigen benen te staan en zich te handhaven in de maatschappij. Dak- en thuisloosheid vormt dan een reëel gevaar. Opvang en begeleiding van zwerfjongeren boven de 18 jaar is formeel gezien een gemeentelijke taak, maar beweegt zich op het grensvlak van provinciale (geïndiceerde) jeugdzorg en preventieve gemeentelijke zorg. De financiering van het Huis voor Jongeren is problematisch, vooral door bezuinigingen op de AWBZ (met ingang van 1 januari 2009) en doordat de criteria om voor WW in aanmerking te komen zijn veranderd. Zienn heeft op d.d. 30 september 2008 een aanvraag voor subsidie voor het Huis voor Jongeren ingediend bij verschillende partijen, waaronder de provincie, tot een maximum van € 1,2 mln per jaar in de periode 2009-2013.
   
 4. Kunt u hierbij aangeven hoe deze taken ingevuld worden in de andere provincies in Nederland?
  Op vergelijkbare wijze.
   
 5. Kunt u ook aangeven wat de taak van de gemeenten hierbij is en hoe deze wordt ingevuld?
  Gemeenten hebben in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning een functie bij het bieden van ondersteuning bij opgroeien en opvoeden en bij participatie voor mensen met een beperking. Gemeenten zijn echter vrij in de mate waarin zij invulling geven aan deze functies. Daarnaast konden gemeenten tot nu toe bij het bieden van opvang aan zwerfjongeren en verslaafde jongeren een beroep doen op de AWBZ. De gemeente Leeuwarden is eveneens voornemens een bedrag van € 400.000 per jaar bij te dragen in de kosten voor het Huis voor Jongeren in de periode 2009-2013.
   
Fenny Reitsma – Hazelhoff, woordvoerder CDA Statenfractie Fryslân

Reacties (0)

Reactie toevoegen

Naam *
E-mail *
Bericht *