Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
5 november 2008

CDA en VVD stellen schriftelijke vragen over jeugdzorg

De CDA en VVD Statenfracties hebben naar aanleiding van het artikel in het Friesch Dagblad van 24 oktober 2008 'Betere controle Jeugdzorg' schriftelijke vragen gesteld.

De vragen zijn gericht aan gedeputeerde Schokker-Strampel en zijn beantwoord op 4 december 2008.
 1. Is het desbetreffende artikel u bekend?
  Ja, dat is ons bekend.
   
 2. Zo ja, is u dan ook het Inspectierapport Jeugdzorg bekend, waaruit blijkt dat de Raad voor de Kinderbescherming taken niet goed uitvoert?
  Ja, dat is ons eveneens bekend.
   
 3. Is u bekend, dat de Raad voor de kinderbescherming onvoldoende of helemaal niet het besluit van Bureau Jeugdzorg (BJZ), tot terugplaatsing van het kind in de thuissituatie toetst?
  Ja, dat is ons bekend.
   
 4. De bureaus Jeugdzorg onderbouwen hun besluit tot terugplaatsing onvoldoende, blijkens het inspectierapport (blz 15). Verbetering op deze punten is door partijen toegezegd. Is bekend hoe Bureau Jeugdzorg Fryslân haar besluit tot terugplaatsing van het kind tot nu toe onderbouwt?
  BJZ bespreekt iedere ‘terug naar huis plaatsing’ in een multidisciplinair team waarbij mogelijke risico’s worden ingeschat. De afspraken en bevindingen worden vastgelegd in het digitale registratiesysteem en meegedeeld aan de Raad voor de Kinderbescherming. De Raad wordt dus wel geïnformeerd, maar de beslissing van BJZ wordt volgens de huidige werkwijze niet ter toetsing voorgelegd. Per 1 januari 2009 gaat de Raad standaard elke risicotaxatie toetsten, bij een kernbeslissing van BJZ.
   
 5. Is het college van mening dat de veiligheid van een kind bij terugplaatsing, in Friesland voldoende is gewaarborgd?
  Ja, naar onze mening is de veiligheid van een kind bij terugplaatsing voldoende gewaarborgd. BJZ Friesland heeft per 1 januari 2009 de volgende zaken operationeel:
  1. Een risicotaxatie op 1 januari in elk OTS (en voogdij) dossier.
  2. De onderdelen veiligheid uit de Deltamethode worden naar voren geschoven.
  3. De toetsende taak door de Raad voor de Kinderbescherming wordt per 1 januari uitgevoerd.

   
CDA, Fenny Reitsma-Hazelhoff
VVD, Sylvia Hosman

Reacties (0)

Reactie toevoegen

Naam *
E-mail *
Bericht *