Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
18 november 2008

CDA: Ontwikkelingen ook vastleggen in beheerplannen Natura 2000

Gespreksleider Geart Benedictus geeft het woord aan CDA Tweede Kamerlid Rikus Jager.
Gespreksleider Geart Benedictus geeft het woord
aan CDA Tweede Kamerlid Rikus Jager.
In gesprek met de zaal.
In gesprek met de zaal.
Gedeputeerde Jannewietske de Vries aan het woord.
Gedeputeerde Jannewietske de Vries aan het woord.
Discussie met de zaal.
Discussie met de zaal.
Vlnr. gedeputeerde Jannewietske de Vries, wethouder Douwe Attema en CDA Tweede Kamerlid Rikus Jager.
Vlnr. gedeputeerde Jannewietske de Vries, wethouder
Douwe Attema en CDA Tweede Kamerlid Rikus Jager.

De beheerplannen die de provincie opstelt in het kader van Natura 2000 dienen haalbaar en betaalbaar te zijn. Hierbij moet nadrukkelijk rekening worden gehouden met de doelstellingen, ontwikkelingen en ambities in het gebied, met name ook voor de langere termijn. De natuurdoelstellingen (die als resultaatsverplichting gelden) dienen niet verder door het rijk en de provincie te worden opgeplust, en de “Fryske” manier van werken (van onderop, met betrokken partijen) moet zo veel mogelijk door de betrokken te worden toegepast. Dat waren de voornaamste conclusies die getrokken konden worden na afloop van de Expertmeeting Natura 2000 in Heeg, georganiseerd door de CDA Statenfractie en de CDA gemeenteraadsfractie van Wymbritseradiel.

Beide CDA fracties hadden deze bijeenkomst georganiseerd vanuit het gegeven dat er nog veel onduidelijkheid bestaat over Natura 2000, de ontwerp-aanwijzigingsbesluiten en de beheerplannen. In Fryslân gaat het om 20 gebieden waar beheerplannen voor opgesteld dienen te worden. Deze plannen worden in overleg met alle betrokken partijen opgesteld en dienen voor 1 september 2009 ingediend te zijn bij de minister. Zowel door het ministerie van LNV, als door de provincie Fryslân werd er tijdens de inleiding verder ingegaan op onder andere de doelstellingen, werkwijze en procedures rondom Natura 2000.

Tijdens de inleiding kwam ook de heer Ygram Ykema aan het woord, eigenaar van een campingboerderij midden in het Natura 2000 gebied van Zuidwest Fryslân. Hij pleitte voor een betere samenwerking tussen provincie en gemeente, want als ervaringsdeskundige constateerde hij dat die nog niet optimaal is. Eveneens had hij zorg over de te hoge natuurwaarden die gehanteerd worden en de uitruil tussen verschillende gebieden. “Als de doelstellingen in het ene gebied niet gehaald worden, moet dit niet betekenen dat het andere gebied er een verzwaring bij krijgt om toch aan de normen te kunnen voldoen”, aldus Ykema. CDA wethouder Douwe Attema bevestigde dat deze overheveling in de praktijk voorkomen moet worden.

In de forumdiscussie benadrukte CDA Tweede Kamerlid Rikus Jager dat in de beheerplannen ook de doelen en de ontwikkelingen voor de langere termijn vastgelegd moeten worden. Hiermee kan worden voorkomen dat alleen bestaand gebruik wordt toegelaten en dat er in de toekomst toch een rem op de normale ontwikkeling van een gebied komt te liggen. Ook onderstreepte hij de deadline van 1 september bikkelhard is, omdat er vanuit de zaal twijfel bestond over de haalbaarheid. Als de beheerplannen dan nog niet klaar zijn, wijst de minister zelf aan. Gedeputeerde Jannewietske de Vries deed de oproep om zoveel mogelijk de Fryske werkwijze te hanteren: van onderen op en zoveel mogelijk met elkaar. Dan is de kans op slagen immers het grootst. Over de kosten is ook nog veel onduidelijk, maar het CDA blijft zich inzetten voor een goede schadevergoeding voor burgers en bedrijfsleven.

Meer informatie:

Fernande Teernstra, woordvoerder CDA Statenfractie Fryslân, M. (06) 24 73 90 33

Reacties (0)

Reactie toevoegen

Naam *
E-mail *
Bericht *