Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
23 februari 2009

Schriftelijke vragen CDA over energietransportnet

Fryslân is maar van één kant op het energietransportnet aangesloten en bevindt zich daardoor in een kwetsbare situatie. De CDA Statenfractie Fryslân heeft daar schriftelijke vragen over gesteld aan gedeputeerde Galema.

De vragen luiden als volgt en zijn beantwoord op 16 april 2009:

 1. Bent u er van op de hoogte dat Fryslân in het landelijke transportnet van Tennet, zich in een wat perifere positie bevindt?
  Door Friesland loopt momenteel een dubbelcircuit 220 kV verbinding. De 220 kV verbinding behoort tot het landelijke hoogspanningstransportnet. De capaciteit van deze verbinding is meer dan voldoende om de gehele provincie Friesland van elektriciteit te voorzien, ook gedurende die situaties waarbij twee circuits uit bedrijf zijn. In deze verbinding zijn in Friesland op drie plaatsen transformatiestations aangebracht (Bergum, Louwsmeer en Oudehaske) waarin de spanning omlaag getransformeerd wordt naar 110 kV en van waaruit de verdere vertakking van het elektriciteitsnet plaatsvindt. Dit alles betekent dat het elektriciteitsnet volledig voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen en de kans op onderbreking van de elektriciteitsvoorziening gering is. Daarmee is er geen sprake van een perifere positie van Friesland in het landelijk transportnet van TenneT.
   
 2. Bent u met het CDA van mening dat deze positie een kwetsbare situatie is, doordat Fryslân maar van één kant op het transportnet is aangesloten? Kunt u hierbij aangeven wat de risico’s zijn voor Fryslân en in hoeverre de continuïteit van energielevering hierbij in het geding kan zijn?
  Nee. Zoals hierboven geschetst is de situatie allerminst kwetsbaar. Friesland is vanuit twee kanten op het hoogspanningselektriciteitsnet aangesloten. Eén kant vanuit Eemshaven-Groningen en aan de andere kant vanuit Ens-Oudehaske. Zelfs bij uitval van twee circuits van een verbinding, ofwel uitval van de gehele verbinding, blijft de elektriciteitsvoorziening geheel in takt vanuit de andere kant. Hiermee is de continuïteit van energielevering gegarandeerd.
   
 3. Wat zijn de inspanningen van het college om zowel het transportnet als het distributienet in Fryslân op voldoende sterkte te krijgen?
  Daar waar de connectiviteit (aansluiting met andere netten) voldoende gewaarborgd is, baart de zwaarte en capaciteit van met name het landelijke transportnet ons wel zorgen. Dit gebrek aan transportcapaciteit heeft in 2008 voor problemen in Fryslân gezorgd (m.n kleinschalige projecten konden hun elektriciteit niet op het net kwijt) en dreigt in de toekomst voor nog veel grotere problemen te zorgen. Wij volgen dan ook zeer kritische de landelijke discussie rondom de herziening van de Elektriciteitswet en invoering van de wet Voorrang voor Duurzaam. Wij hebben ook, samen met de andere Noordelijke provincies, actief gelobbyd voor invoering van een Ministeriële Regeling die er, in afwachting van definitieve wetgeving, voor kan zorgen dat op korte termijn de capaciteit van het bestaande net beter wordt benut.
   
 4. Bent u het met het CDA eens, dat het tot stand brengen van een netwerk via de Afsluitdijk voor zowel Fryslân als Noord-Holland een grote verbetering inhoudt?
  Daar waar de connectiviteit (aansluiting met andere netten) voldoende gewaarborgd is, baart de zwaarte en capaciteit van met name het landelijke transportnet ons wel zorgen. Dit gebrek aan transportcapaciteit heeft in 2008 voor problemen in Fryslân gezorgd (m.n kleinschalige projecten konden hun elektriciteit niet op het net kwijt) en dreigt in de toekomst voor nog veel grotere problemen te zorgen. Wij volgen dan ook zeer kritische de landelijke discussie rondom de herziening van de Elektriciteitswet en invoering van de wet Voorrang voor Duurzaam. Wij hebben ook, samen met de andere Noordelijke provincies, actief gelobbyd voor invoering van een Ministeriële Regeling die er, in afwachting van definitieve wetgeving, voor kan zorgen dat op korte termijn de capaciteit van het bestaande net beter wordt benut.
   
 5. Heeft u hierover wel eens overleg gevoerd met Noord-Holland of bent u bereid hierover met hen in gesprek te gaan?
  Nee, zoals aangegeven is de keuze voor een tracé via Ens al gemaakt. Wel is ambtelijk hierover regelmatig afstemming met zowel Noord-Holland en de andere betrokken provincies als het Ministerie van EZ en TenneT contact. Binnenkort zal er bovendien op bestuurlijk niveau met TenneT en EZ over de 380kV lijn worden gesproken. Wij zullen de wenselijkheid/mogelijkheid voor een 380kV tracé via Noord-Holland en de Afsluitdijk in dit overleg inbrengen.
CDA, Jan From

Afbeelding: kaart energietransportnetwerk Nederland

Reacties (1)

ad van der ham reageerde op donderdag 5 maart 2009 om 12:23

Beste collega's,

We zitten aan het einde van de vakantie in Pattaya en hebben nu via FOX gratis internert en dus even tij\d om te zien wat de fractie allemaal gedaan heeft. Prima werk groeten aan iedereen,
En tot maandag
Ad en Alie

Reactie toevoegen

Naam *
E-mail *
Bericht *