Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
11 maart 2009

Druk bezochte bijeenkomst Natura 2000 in Opsterland

Fernande Teernstra als forumlid, samen met Tweede
Kamerlid Rikus Jager (links) en LTO'er Gerbrand
van 't Klooster (rechts).

Meer dan 120 aanwezigen in de zaal.
Door de CDA afdeling Opsterland was, samen met LTO Noord, op 9 maart 2009 een themabijeenkomst georganiseerd over Natura 2000. CDA Statenlid Fernande Teernstra nam als woordvoerder van de Statenfractie deel aan het forum van deskundigen. Naast haar zaten ook CDA Tweede Kamerlid Rikus Jager en Gerbrand van ’t Klooster van LTO Noord achter de forumtafel. Piet op ’t Hof gaf namens het ministerie van LNV een inleiding over dit thema.

Vanuit een volle zaal (meer dan 120 aanwezigen), werden er veel kritische vragen gesteld over de Natura 2000 beheerplannen en de gevolgen die de aanwijzing van de vier gebieden in Zuid en Oost Fryslân zou kunnen hebben. Het betreft hier de gebieden Van Oordt’s Mersken, De Deelen, het Wijnjeterper Skar en de Bakkeveense Duinen. Er bestond met name veel zorg onder de boeren en de ondernemers, over de ammoniakdepositie en de externe werking van de wetgeving.

Fernande Teernstra gaf namens het CDA een toelichting op het standpunt van haar fractie, waarbij de volgende uitgangspunten voor het CDA van groot belang zijn:
  • Bestaand gebruik is bij de afweging erg belangrijk. Er moet een balans gezocht worden tussen economie en natuur maar het kan niet zo zijn dat een boer/ondernemer op slot komt te zitten zonder enige compensatie;
  • Het Europese beleid is uitgangspunt. Wij moeten er voor waken om in Nederland de eisen niet te willen gaan opplussen;
  • Er moet evenwicht zijn tussen ecologische en economische doelstellingen. Voor beide geldt “haalbaar en betaalbaar”;
  • De doelstelling die in het ene gebied niet gehaald wordt, moet niet tot een strenger regime in het andere gebied leiden;
  • Bestaand gebruik is belangrijk, maar leg ook je toekomstplannen vast in de beheerplannen. Voor bedrijven moet een normale groei in de toekomst mogelijk blijven;
  • Met betrekking tot de natuurdoelen is het van groot belang dat deze onderling goed op elkaar worden afgestemd. Het opzetten van tegenstrijdige acties zoals bijvoorbeeld een goed lopend project voor skriezen teniet doen met maatregelen om andere vogels of dieren aan te trekken (waardoor de skriezen weer vertrekken), moet voorkomen worden;
  • Het CDA is tegen bufferzones rondom Natura 2000 gebieden. Wat dat betreft baart het aangenomen amendement in de Eerste Kamer bij de behandeling van de Natuurbeschermingswet in december 2008, haar grote zorgen. Van Rikus Jager werd begrepen dat minister Verburg aan een oplossing werkt;
  • Er dient zoveel mogelijk van onderop gewerkt te worden, waar alle partijen bij worden betrokken. Dit geeft de meeste kans op het grootste draagvlak.

Bij de behandeling van de zienswijze van Gedeputeerde Staten, over het beheerplan Van Oordt’s Mersken, heeft de Statencommissie LLW aangegeven dat dit nog verdere aanscherping behoefde. Op verzoek van de commissie heeft GS daarop een tweede zienswijze ingediend bij het ministerie van LNV, waar het CDA haar eigen standpunt duidelijker in vertaald zag. Tijdens de bijeenkomst gaven enkele aanwezigen aan dat zij tegen de strakke regelgeving aanlopen en dat de vereiste vergunningen, niet aan hen worden verleend. Zowel Teernstra als Jager zeiden graag van de details van deze gevallen op de hoogte te worden gebracht, waarop zij konden kijken wat voor oplossingen hiervoor gevonden kunnen worden.

Meer informatie:

Fernande Teernstra, woordvoerder CDA Statenfractie, M. (06) 247 39 033

Reacties (0)

Reactie toevoegen

Naam *
E-mail *
Bericht *