Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
6 april 2009

CDA en PvdA stellen vragen over Centrale As

De Statenfracties van CDA en PvdA hebben schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van de uitspraken van gedeputeerde Adema over de dubbelbaans uitvoering van de Centrale As in relatie met de nieuwste verkeersprognoses. "Zolang de schop nog niet de grond in is, is het altijd verstandig om nieuwe ontwikkelingen goed te beschouwen", aldus de Steatefraksjes van PvdA en CDA.

“Verkeersprognoses zijn een belangrijke pijler waarop de keuze voor de dubbelbaans Centrale As berust, maar niet de enige. Bundeling van verkeer uit het onderliggende wegennet is een andere”, zegt CDA verkeerswoordvoerder Henk van der Veen. Daaraan voegt zijn PvdA-collega Henni van Asten toe “…dat er in de regio door de betrokken gemeenten en de Provinsje Fryslân nauw wordt samengewerkt om de totstandkoming van de weg en de inpassing ervan goed voor elkaar te krijgen. Zij moeten daarom niet uit de krant vernemen dat de gedeputeerde er plots anders over denkt”.

Daarom vragen Van der Veen en Van Asten namens hun fracties hoe de gedeputeerde met zijn nieuwe inzichten aan de slag gaat richting gemeenten, gemeenteraden en Provinciale Staten en wat het gevolg zou kunnen zijn voor het Provinciaal Inpassingsplan Centrale As (PiP), dat in procedure is.

De vragen luiden als volgt:

  1. Wordt u juist geciteerd in de Leeuwarder Courant van zaterdag 3 april ’09 in de artikelen op pagina 1 en 13 onder respectievelijk de koppen “Minder auto’s op de Friese binnenwegen” en “Wegenstop”? Nee, het artikel in de LC is geen volledige goede weergave van het interview met gedeputeerde Adema. De betrokken journalist heeft dit ook onderkend en heeft medewerking verleend aan het plaatsen van een reactie in ‘te gast’ op 6 april.
  2. Zo nee, welke uitspraken heeft u dan gedaan? In het artikel “te gast” in de LC van 6 april verwoordt gedeputeerde Adema de opvatting van het college van Gedeputeerde Staten.
  3. Hoe plaatst u in dit kader de afspraken in de Samenwerkingsovereenkomst De Centrale As tussen de Gemeenten Dongeradeel, Dantumadeel en Tytsjerksteradiel en de Provinsje Fryslân van 5 maart 2007 voor een dubbelstrooks wegtracé en dat partijen ernaar streven om in consensus tot uitvoering te komen? De afspraken opgenomen in de Samenwerkingsovereenkomst De Centrale As zijn die waar alle betrokken bestuurders achter staan. Dit geldt dus ook voor ons college.
  4. Zijn uw uitspraken het gevolg van bestuurlijk overleg met de samenwerkingspartijen en gedeelde conclusies over wat de gevolgen moeten zijn van nieuwe verkeersprognoses? Nee; de uitspraken in het artikel zijn een onjuiste weergave. Wij wijken niet af van de Samenwerkingovereenkomst De Centrale As
  5. Wat zijn uw vervolgstappen en welke mogelijke gevolgen zijn er voor het nu in procedure zijnde Provinciale Inpassingsplan?Het ingezette proces inzake het Provinciaal Inpassings Plan, de grond/vastgoed operaties en de techniek (contract en aanbestedingsstrategie) ondervindt geen wijziging. Er is geen gevolg voor de procedure inzake het provinciaal inpassingsplanMeer informatie:

Henk van der Veen, M. 06-53932583

Reacties (0)

Reactie toevoegen

Naam *
E-mail *
Bericht *