Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
13 mei 2009

Nieuw beleid voor sport in Fryslân

Het CDA heeft ingestemd met de nota ‘Sport beweegt Fryslân’ tijdens de Statenvergadering op 13 mei 2009. In deze nota wordt het provinciale sportbeleid voor 2010-2013 onderbouwd. Het sportbeleid richt zich o.a. op breedtesport, Friese sporttalenten, Fryske sporten, sportevenementen en het Fryske Fiersicht Sport.

Het CDA kon haar bijdrage in de Statenvergadering kort houden, omdat de sportnota in de commissievergadering op 6 mei jl. al uitgebreid was besproken. “De gedeputeerde heeft toen een aantal toezeggingen gedaan waar wij erg content mee waren, o.a. over het in beeld brengen van de wandel-, mountainbike- en ruiterpaden,” aldus CDA woordvoerder Fenny Reitsma-Hazelhoff.

Het CDA informeerde nog wel naar de inzet van een combinatiefunctionaris. Deze breed inzetbare functionaris ondersteunt de gemeenten bij het opzetten van een sportbeleid. De fractie diende hierover een motie in, waarin zij het college vroeg om hier specifiek op aan te sporen bij de gemeenten. Het CDA trok deze motie uiteindelijk in, omdat het niet op een meerderheid kon rekenen. Gedeputeerde Schokker had eerder wel aangegeven veel waarde te hechten aan een combinatiefunctionaris.

Fenny Reitsma stelde daarnaast een vraag naar aanleiding van een krantenartikel van afgelopen week, waarin stond dat veel gezinnen – met name die van niet-westerse allochtonen - geen geld hebben om hun kinderen te laten sporten, en dat er te weinig gebruik wordt gemaakt van de hiervoor bestemde subsidieregeling. Gedeputeerde Schokker gaf aan dat dit haar aandacht heeft en dat ze dit meeneemt in het overleg dat zij heeft met de Vereniging van Friese Gemeenten (VFG). Naar aanleiding van dit krantenartikel vroeg het CDA samen met de Christenunie om met een plan van aanpak te komen om gemeenten te stimuleren om sportdeelname van niet-westerse allochtonen in Fryslân te bevorderen. De motie hierover werd door gedeputeerde Schokker overgenomen.

Ook het amendement om het sportbeleid te toetsen in een uitvoeringsprogramma voor 2010, dat het CDA samen met de PvdA en de VVD indiende, werd door een meerderheid van Provinciale Staten aangenomen.

Meer informatie:

Fenny Reitsma-Hazelhoff, woordvoerder CDA Statenfractie Fryslân, T. (06) 462 513 60

Reacties (0)

Reactie toevoegen

Naam *
E-mail *
Bericht *