Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
28 oktober 2009

Provinciale CDA afdelingen willen bijstelling Natura 2000 beleid

De provinciale CDA afdelingen willen een meer realistisch Natura 2000 beleid. Zij vragen dit in een gezamenlijk resolutie op het CDA partijcongres van aanstaande zaterdag 31 oktober. CDA Fryslân heeft het initiatief genomen voor de resolutie. De resolutie wil op meerdere punten een bijstelling van de huidige complexe uitvoering van het Natura 2000 beleid. Het Friese statenlid Fernande Teernstra zal zo nodig de resolutie op het congres toelichten.

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden op het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie. Het doel van Natura 2000 is het keren van de achteruitgang van de biodiversiteit. Volgens Fernande Teernstra ontbreekt in het huidige beleid duidelijkheid. De Statenfracties roepen Minister Verburg van LNV, de leden van de 2e Kamerfractie en de leden van de Europese fractie van het CDA op om initiatieven te nemen rondom de onrust die ontstaat over de regelgeving rond Natura 2000.

Gebieden gaan op slot
Teernstra: “Er ontstaat steeds meer onrust over de regelgeving rond Natura 2000 bij zowel MKB, VNO/NCW als de agrarische sector. De interpretatie van de regelgeving op dit moment lijkt in theorie goed geregeld maar in de praktijk blijkt dat bepaalde gebieden totaal op slot gaan. Naar onze mening gaat het om de verlammende uitwerking van de aangenomen Natuurbeschermingswet van 1998, die verstrekkende nooit bedoelde gevolgen heeft die half Nederland op slot zet wat betreft de uitwerking van infrastructuur, ruimtelijke ordening, recreatie en toerisme en daarnaast grote gevolgen heeft voor de reguliere landbouw.

Terug naar de basis
Wij roepen dan ook op om initiatieven te nemen waarmee we terug kunnen naar de basis. Anno 2009 kunnen we de natuur van 100 jaar geleden als uitgangspunt nemen, terwijl we zijn veranderd van een agrarische samenleving naar een geïndustrialiseerde welvaartsmaatschappij. De kritische depositiewaarde wordt in grote delen van Nederland niet gehaald. Daarom mag het middel (kritische depositiewaarden) niet tot doel en beoordelingscriterium worden verheven. De natuurdoelstellingen van Natura 2000 en de Habitatrichtlijn moeten leidend zijn.

Oproep om initiatieven
De fracties willen dat er initiatieven genomen worden om onder andere al het mogelijke te doen dat ervoor zorgt dat vage begrippen als “significant”, “negatief”, “plan” of “project” nader worden geduid door de Europese commissie. Ook dringen zij aan op spoedige duidelijkheid van de Minister over de voorgenomen wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 waarin duidelijkheid wordt geschept over economie en ecologie.  Ook geven de Statenfractie in de resolutie aan dat er gewacht moeten worden met definitieve aanwijzingsbesluiten in die gebieden waar het dat speelt, totdat de provincies klaar zijn het beheerplan.

Voorbeelden van gebieden
In een eerder verstuurde brief aan Minister Verburg noemen de Statenfractie voorbeelden van gebieden die op slot worden gezet. Wij vragen ons af of er straks nog wel wat mogelijk blijft,” geeft Teernstra aan. “Zo is er op Ameland, dat één van de schoonste luchten van Nederland heeft, een boerenbedrijf met 120 koeien. Die boer wil stoppen, en een andere boer wil met 100 koeien uitbreiden. Per saldo verdwijnen er dus 20 koeien, maar toch kan de provincie geen vergunning verlenen, omdat de maximale uitstootgrens al is bereikt. Als het in zo’n schoon gebied al niet kan, waar kan het dan nog wel? Het is belangrijk dat er landelijk generieke maatregelen worden genomen om te werken aan het terugdringen van de achtergronddeposito.” In Overijssel is om soortgelijke redenen de aanleg van de rondweg om Weerselo stilgelegd.

Daarom verzoeken ze de Minister met het indienen van de resolutie om een fundamentele herbezinning over de uitgangspunten van de wet Natura 2000.

Zie ook: Resolutie Natura 2000

Meer informatie:

Fernande Teernstra, CDA Statenfractie Fryslân, T. (06) 247 39 033

Reacties (1)

Wiepke Schukken reageerde op woensdag 11 november 2009 om 15:18

De betreffende gebieden zijn ontstaan in hun tot nog toe functionerende omgeving met bedrijvigheid en infrastructueren. Met specifieke doelgerichte maatregelen in die gebieden zelf zijn omstandigheden te optimaliseren om tot versterking van de kwaliteiten te komen.
Dit moet kunnen met het doorfunctioneren van de aanpalende omgeving van die gebieden.
Begrenzing van gebieden in directe nabijheid van infra en bedrijvigheid kan kennelijk wel, maar omgekeerd niet meer.
Dat lijkt me een wel heel eenzijdige benadering en doet geen recht aan veel reeds aanwezige posities en situaties.

Reactie toevoegen

Naam *
E-mail *
Bericht *