Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
9 november 2009

Discussie over waterpeilen bij vaststelling Waterhuishoudingsplan

“Het waterpeil moet een gevolg zijn van de functie van een gebied, dát blijft voor ons het uitgangspunt.” Dat gaf CDA woordvoerder Fenny Reitsma Hazelhoff aan tijdens de bespreking van het Provinciale Waterhuishoudingsplan 2010-2015. Het CDA heeft tijdens de extra Statenvergadering op 7 november 2009 met dit plan ingestemd.

Het waterpeil kwam bij meerdere aspecten van het Waterhuishoudingsplan ter sprake. Het CDA diende een motie in om flexibele peilen, die nodig zijn voor de realisatie van natuur, uitsluitend binnen de grenzen van de natuurgebieden van Natura 2000 plaats te laten vinden. Reitsma: “We vinden het belangrijk dat de omliggende percelen, met bijvoorbeeld akkerbouw en grasland, geen hinder van deze waterpeilen ondervinden.” Gedeputeerde Konst heeft hier dusdanige toezeggingen over gedaan dat het CDA deze motie kon intrekken.

Het CDA kon instemmen met een motie van de FNP, die voorstelde om reserveringszones voor een eventuele dijkverbreding vooral buitendijks te plaatsen, ten koste van de kwelders die daar liggen. “Daarmee wordt voorkomen dat in de gemeenten Dongeradeel en Ferwerderadeel problemen ontstaan,” legt Reitsma uit. “Als die reserveringszones binnendijks komen te liggen, kan de ontwikkeling in dit gebied op slot komen te liggen. Je doet nu eenmaal geen investering van een half miljoen voor een nieuwe loods, als je weet dat hij misschien binnen 20 jaar weer weg moet.”

Daarnaast kwam de zoute kwel in de zeedijkgebieden ter sprake. Door de druk van de Waddenzee komt er zout water onder de zeedijk door, zodat er zoute kwel in het land komt. Als het grondwater te zout is, levert dat problemen op voor de aardappelen- en groenteteelt. Reitsma: “Om hier wat aan te doen spoelt het Wetterskip deze gebieden door met zoet water. Dat werkt goed.” De PvdA wilde echter, naast dit doorspoelen, ook het grondwaterpeil verhogen. “Dat zou betekenen dat de aardappels gewoon wegrotten in het land, terwijl er nog niet eens goede informatie is over het nut van een peilverhoging in deze gebieden,” legt Reitsma uit. “We vinden dat we eerst de onderzoeken naar mogelijkheden moeten afwachten, en we konden hier dus niet mee instemmen. Gelukkig was een meerderheid van de Staten dat met ons eens.”

Een andere motie over het grondwaterpeil van o.a. de PvdA en GrienLinks kon echter niet door het CDA worden gekeerd. In de veenweidegebieden staat de deur nu open voor peilveranderingen. “Wij wilden eerst het project met hogere zomerpeilen afwachten, voordat er eventueel iets veranderd zou worden. Nu moet bij eventuele negatieve gevolgen de functie van het gebied veranderen. Als CDA vinden wij juist dat het peil een gevolg moet zijn van de functie, en niet andersom.”

Een motie van de FNP over het naar buiten toe verplaatsen van de dijkringen op de Waddeneilanden kon wel op steun van het CDA rekenen, evenals op die van de meeste andere fracties. De eilanden krijgen daardoor meer ontwikkelingsmogelijkheden. Reitsma: “Gedeputeerde Schokker is hierover in onderhandeling met het rijk en zij had aangegeven dat ze graag een steun in de rug vanuit de Staten wilde hebben.”

Het Tweede Provinciale Waterhuishoudingsplan loopt op 1 januari 2010 af. Daarom is er nu een nieuw Waterhuishoudingsplan vastgesteld voor 2010-2015. In dit plan staan veel zaken die betrekking hebben op water: o.a. wet- en regelgeving, veiligheid, voldoende water en schoon water. Eind 2008 werd het ontwerp Derde Waterhuishoudingsplan in de Staten besproken, waarna het in de inspraak werd gebracht. Het CDA vroeg tijdens die vergadering met name aandacht voor veilige Friese dijken, een duurzamere grondwaterwinning en een gemaal bij Lauwersmeer dat zichzelf door ‘blue energy’ van energie voorziet.

Meer informatie:

Fenny Reitsma-Hazelhoff, woordvoerder CDA Statenfractie Fryslân, M. (06) 462 513 60

Reacties (0)

Reactie toevoegen

Naam *
E-mail *
Bericht *