Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
30 november 2009

CDA stelt vragen over Van Linschoten Verklaring

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) moet worden gerealiseerd met natuurbeheer door zowel Terreinbeherende Organisaties als particulieren. In de op 27 mei 2009 ondertekende Van Linschoten Verklaring zijn afspraken gemaakt om particulier natuurbeheer te stimuleren. De CDA Statenfractie Fryslân wil graag weten of de provincie Fryslân hier al op anticipeert en of er, zolang de voorstellen van de Verklaring van Linschoten nog in Brussel liggen, terughoudend wordt omgegaan met de toebedeling van EHS-gebieden.

De vragen zijn gericht aan gedeputeerde Konst en beantwoord op 9 december 2009. 

 1. Particuliere natuurbeheerders en terreinbeherende organisaties (TBO’s) bundelen hun krachten voor de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De partijen hebben in de Verklaring van Linschoten afspraken gemaakt over de stimulering van particulier natuurbeheer. De Verklaring is het resultaat van het verzoek van minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De partijen hebben op 27 mei 2009 de Verklaring van Linschoten ondertekend en aangeboden aan minister Verburg, in aanwezigheid van het Interprovinciaal Overleg (IPO). De partijen verklaren dat een gelijkwaardige behandeling van particuliere natuurbeheerders en terreinbeherende organisaties van belang is. In de Verklaring doen zij voorstellen voor maatregelen die natuurbeheer door particulieren aantrekkelijker maken. Bent u bekend met deze Verklaring?
  Ja.

 2. De minister is van plan de komende tijd stappen te zetten om het uitgangspunt van gelijkwaardige behandeling te vertalen in aangepaste regelgeving voor het verwerven van nieuwe en bestaande natuur. Bent u hierop al aan het anticiperen, en zo ja, op welke manier?
  Nee.

 3. Op dit moment ligt een uitwerking van de voorstellen, die in de Verklaring van Linschoten worden genoemd, bij de Europese Commissie in Brussel. Bent u met ons van mening dat, zolang de voorstellen in Brussel liggen, er terughoudend moet worden omgegaan met de toebedeling van EHS-gebieden? Zo ja, waaruit blijkt dit? Zo nee, wat is de reden hiervoor?
  Nee, wij willen niet terughoudend zijn met de toebedeling van EHS-gebieden. Op basis van ons beleid, de Impuls Particulier Natuurbeheer, leveren wij 40% door aan particuliere eigenaren en 60% aan Terrein Beherende Organisaties.

 4. De afkoopwaarde van grond bij bestemmingswijziging van landbouw naar natuur is meestal 80%. Het ministerie van LNV wil het percentage verhogen naar 100%. De verhoging naar 100% maakt naar onze mening een einde aan de ongelijke positie van een particuliere eigenaar. Bent u bereid om, na de goedkeuring door Brussel, de 100%-regeling terugwerkend van toepassing te laten zijn op contracten die nu afgesloten worden?
  Dat is afhankelijk van de nieuwe regeling en van de financiële middelen die ons voor de uitvoering van deze regeling door het ministerie van LNV ter beschikking worden gesteld.

 5. Er bereiken ons signalen dat provincies versneld grond aankopen voor EHS-gebieden, en deze laten beheren door TBO’s in plaats van door particulieren. Is dit in de provincie Fryslân het geval, en zo ja, wat is het college van plan hier aan te doen?
  Nee, mede gelet op de afgesproken verdeling zoals in het antwoord op vraag 3 vermeld.

Meer informatie:

Fernande Teernstra, woordvoerder CDA Statenfractie Fryslân, M. (06) 247 39 033

Reacties (0)

Reactie toevoegen

Naam *
E-mail *
Bericht *