Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
1 december 2009

Natura 2000: ammoniakproblematiek en oponthoud beheersplannen?

De ammoniakproblematiek blijkt toch een rol te spelen bij de implentatie van Natura 2000. Ook worden de processen rondom het opstellen van de beheersplannen soms onnodig gefrustreerd en opgehouden. De CDA Statenfractie Fryslân heeft daarover schriftelijke vragen gesteld.

De vragen zijn gericht aan gedeputeerde Konst en zijn beantwoord op 9 december 2009.
 1. Lopen de processen rondom de (concept) beheersplannen van Natura 2000 op schema? Zo ja, kunt u ons de conceptplannen toesturen?
  Op 17 juni 2007 is door ons college een plan van aanpak voor de beheerplannen Natura 2000 vastgesteld. Daarin was een gefaseerde start van de diverse beheerplanprocessen voorzien. Na die tijd is met de minister van LNV een afspraak gemaakt over de omkering van de procedure voor vaststelling van de definitieve aanwijzingsbesluiten. Dit bracht met zich mee dat voor een viertal Natura 2000-gebieden vóór 1 september 2009 een concept beheerplan diende te worden opgeleverd. De planning is daarop ook voor een aantal andere gebieden aangepast. Op 1 september is inderdaad aan de minister een advies gezonden over de haalbaarheid en betaalbaarheid van de Natura 2000 doelen van de aanwijzingbesluiten van deze vier gebieden. Het beheerplan proces is echter voor die gebieden nog niet afgerond. Omdat wij hechten aan een zorgvuldig proces, zullen voor die gebieden naar verwachting in het voorjaar van 2010 de concepten beschikbaar zijn, waarna de formele inspraak en vaststellingsprocedure start.
  De voortgang inclusief de planning van de friese beheerplannen Natura 2000, maar ook het advies aan de minister met onderliggende notities kunt u overigens vinden op de website www.fryslan.nl atura2000.

 2. Wat is het tijdspad dat de provincie hanteert rondom de implementatie van Natura 2000?
  In het beheerplan wordt de planning van de uitvoering van de voor de Natura 2000 doelen benodigde maatregelen uitgewerkt. Dit verschilt per gebied.

 3. Tijdens de bijeenkomst van een gebiedsgroep in Fryslân voor het opstellen van een beheersplan, is er door één van de leden gevraagd wat het budget van de implementatie en gebiedsgroep is. Het antwoord van de vertegenwoordiger van de provincie was: “oneindig”. Kunnen we deze interpretatie letterlijk nemen en werken we daardoor met een open-eind budget?
  Voor het opstellen van de beheerplannen is budget beschikbaar gesteld door het ministerie van LNV. De hoogte van dit bedrag is gekoppeld aan de omvang en de complexiteit van het gebied. De uitvoering van maatregelen voortkomend uit beheerplannen Natura 2000 zal gebeuren met reguliere middelen. Daarvoor is dus geen extra budget. Er is geen budget voor de gebiedsgroep. Er is in de Natuurbeschermingswet geen termijn gesteld waarin de uitvoeringsmaatregelen uitgevoerd moeten zijn.

 4. Bent u het met ons eens dat de vasthoudendheid van de ingehuurde bureaus, die de processen rondom het opstellen van de beheersplannen regelen, onnodig kan frustreren en ophouden? Als voorbeeld noemen we hier het blauwhelmkruiskruid. Rondom de Friese Meren is hier een dag naar gezocht, maar niet gevonden. De gebiedsgroep heeft daarom besloten dit instandhoudingdoel te schrappen. Het ingehuurde bureau opent echter iedere keer opnieuw de discussie en heeft het niet geschrapt. Wat vindt u van bovengenoemde situatie, die wantrouwen veroorzaakt bij de leden en het proces frustreert?
  Het genoemde voorbeeld van het blauwhelmkruiskruid is ons onbekend en heeft zich ook niet voorgedaan. Er is geen plant of instandhoudingsdoel met deze naam. Evenmin is een doel geschrapt (Dit zou overigens alleen door LNV in het zogenaamde aanwijzingsbesluit gedaan kunnen worden). De gebiedsgroep heeft in het proces kennis genomen van bouwstenen van het beheerplan en daarop haar commentaar geleverd. De gebiedsgroep adviseert over het proces en de inhoud en kan geen besluiten nemen. Alle stukken die worden voorgelegd worden namens de provincie –die voortouwnemer is voor het opstellen van het beheerplan- ingebracht en besproken. Ook alle noodzakelijke werkzaamheden – uitgevoerd door de ingehuurde bureaus- voor het opstellen van een compleet en correct beheerplan gebeuren in opdracht van de provincie. Op vragen vanuit de gebiedsgroep wordt in deze geest geantwoord.

 5. Hoe staat het met de ammoniakproblematiek? Bij de Friese Meren was ook aangegeven dat ammoniak geen rol speelt, maar nu blijkt dat wel het geval te zijn volgens het bureau. Kunt u duidelijkheid geven over het ammoniakdossier?
  In het merengebied is gebleken dat de ammoniakuitstoot vanuit de landbouw geen rol speelt bij de realisatie van de instandhoudingsdoelen. Ons is niet bekend dat door het bureau iets anders is gesuggereerd. Mogelijk bestaat een misverstand omdat het de opdracht is aan het bureau om hieraan in de diverse hoofdstukken van het beheerplan wel aandacht te besteden omdat bovenstaande conclusie onderbouwd dient te worden.


  Vindt u dat de notulen van een gebiedsgroep leidend zijn voor het tot stand komen van de beheersplannen? Bent u ervan op de hoogte dat er twijfel onder de leden is over de correcte notulering?
  Nee, de notulen zijn geen woordelijk verslag maar een samengevatte weergave van datgene wat door de gebiedsgroepsleden wordt ingebracht. Datgene dat naar voren wordt gebracht dient uiteraard correct te worden weergegeven. Het advies van de gebiedsgroep wordt bij het opstellen van het beheerplan zeer serieus genomen en de informatie uit het gebied is bijzonder van belang voor het controleren en completeren van het huidig gebruik in het gebied. Ook het advies over de haalbaarheid van maatregelen is bijzonder zinvol. Er worden echter door de gebiedsgroep geen besluiten genomen over de inhoud van het beheerplan. Dit heeft te maken met de adviserende rol van de gebiedsgroep zoals hierboven is beschreven.
  Het is ons bekend dat er vragen vanuit de gebiedsgroep zijn gesteld over de verslagen. Deze hadden met name betrekking op de status van datgene wat in het verslag is opgenomen. Die zijn op de hierboven aangegeven manier beantwoord.

Meer informatie:

Fernande Teernstra, woordvoerder CDA Statenfractie Fryslân, M. (06) 247 39 033

Reacties (0)

Reactie toevoegen

Naam *
E-mail *
Bericht *