Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
28 december 2009

CDA niet blij met eierzoekverbod Fryske Gea

De CDA Statenfractie Fryslân is niet blij met het net ingestelde eierzoekverbod van het Fryske Gea en heeft daarover schriftelijke vragen gesteld. CDA woordvoerder Fernande Teernstra: “Wij kunnen dit eierzoekverbod niet ondersteunen en we betreuren dat het Fryske Gea deze beslissing heeft genomen.”

De belangrijkste reden van het Fryske Gea voor het eierzoekverbod is om de achteruitgang van de vogelstand te vertragen. “Dat wordt door veel aspecten veroorzaakt; dit eierzoekverbod zal daarom waarschijnlijk niet de verwachte uitkomst geven,” aldus Teernstra. “Bovendien is het ljipaaisykjen onlosmakelijk verbonden met het duurzaam en omvangrijk beschermen van alle weidevogels. Door dit verbod kunnen de natuurbeschermende stimulansen van het ljipaaisykjen, met name ook voor de jeugd, verloren gaan.”

Het eierzoeken is onderdeel van de Friese cultuurhistorie. Teernstra: “Door dit besluit wordt dit steeds meer beperkt.” De CDA Statenfractie wil daarom graag weten wat Gedeputeerde Staten gaan doen om It Fryske Gea tot andere gedachten en een andere besluitvorming te brengen.

Meer informatie:

Fernande Teernstra, woordvoerder CDA Statenfractie Fryslân, M. (06) 247 39 033De schriftelijke vragen zijn gericht aan gedeputeerde Konst en zijn beantwoord op 12 maart 2010:

 1. Bent u op de hoogte van het net ingestelde eierzoekverbod van ’t Fryske Gea?
  Ja. Het verbod eieren te zoeken, te rapen en uit het nest te nemen staat in de Flora- en faunawet. De provincie kan ontheffing verlenen van het verbod. In de voorschriften die behoren bij de verleende ontheffing staat dat het zoeken en rapen van kievitseieren niet is toegestaan in terreinen van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten en van andere grondeigenaren/-gebruikers voorzover deze dit op privaatrechtelijke wijze hebben aangegeven.

 2. Staat dit eierzoekverbod niet haaks op het ingezette Friese beleid en wat betekent dit of kan dit betekenen voor de opstelling van onder meer het ministerie van LNV?
  Gelet op de vrijheid van grondeigenaren/-gebruikers valt dit binnen het Friese beleid. Wij betreuren de keuze van It Fryske Gea wel. Voor de opstelling van LNV verwijzen wij naar de antwoorden van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op Kamervragen.

 3. Bent u het met ons eens dat de opstelling van It Fryske Gea niet bijdraagt aan de zo gewenste solidariteit die we met elkaar nastreven als het gaat om eierzoeken?
  In het provinciale beleid wordt niet gesproken over gewenste solidaritet. Wel is er sprake van een cultuurhistorische traditie, waardoor de ontheffing mogelijk is. Het is ons niet gebleken dat It Fryske Gea daar afstand van neemt. Wij zijn van mening dat het draagvlak voor de traditie ook binnen It Fryske Gea leeft.

 4. Eierzoeken is onderdeel van de Fryske cultuurhistorie (en erkend door de Raad van State). Bent u het daarom met ons eens dat er derhalve een inspanningsverplichting bestaat om dit te behouden?
  Zie onder 3.

 5. Bent u het met ons eens dat hiermee het eierzoeken steeds meer beperkt wordt en hoe ziet u de toekomst van het eierzoeken?
  Het areaal waarop gezocht wordt is geen punt van overweging in onze ontheffing. Bovendien is de beperking van geringe aard (1700 hectare). De toekomst hangt in belangrijke mate af van de uitkomsten de nog lopende juridische procedures.

 6. De belangrijkste reden van het Fryske Gea is om de achteruitgang van de vogelstand te vertragen. Bent u het met ons eens dat dit door veel aspecten wordt veroorzaakt en dat het eierzoekverbod waarschijnlijk niet de verwachte uitkomst zal geven?
  Ja.

 7. Op welke wetenschappelijk onderbouwde gronden is het besluit van IFG gebaseerd?
  Voor de motivering van het besluit verwijzen wij naar It Fryske Gea.

 8. Is het U bekend dat in sommige terreinen van IFG al geruime tijd niet gezocht mag worden, maar dat desondanks het eierzoekverbod daar ook in sommige van die terreinen de stand van de weidevogels terugloopt?
  Ja. Het gaat hier om Natura 2000-gebieden (speciale beschermingszones) van It Fryske Gea. Die zijn in de ontheffing door ons reeds uitgesloten naar aanleiding van rechterlijke uitspraken.

 9. Het ljipaaisykjen is onlosmakelijk verbonden met het duurzaam en omvangrijk beschermen van alle weidevogels. Vreest U ook dat door het verbod de natuurbeschermende stimulansen van het ljipaaisykjen , met name ook voor de jeugd, hierdoor verloren gaan?
  Zie onder 3.

 10. Wat gaat u doen om It Fryske Gea tot andere gedachten en een andere besluitvorming te brengen? Welke instrumenten bent u bereid daarvoor in te zetten?
  Wij hebben op 17 februari j.l. overleg gehad met It Fryske Gea en de BFVW. It Fryske Gea en BFVW hebben afspraken gemaakt voor een vervolggesprek. It Fryske Gea zal daartoe initiatieven nemen.

 11. De burger mag ook van de natuur genieten. Opnieuw worden nu door IFG met gemeenschapsgeld aangekochte en onderhouden terreinen afgesloten voor de burger zonder, volgens onze informatie, wetenschappelijk onderbouwde motivatie. Wat gaat U hieraan doen?
  Zie onder 10. De terreinen worden niet gesloten. Het zoeken en rapen van kievitseieren wordt verboden. Wij betreuren het in hoge mate dat It Fryske Gea zonder overleg met ons tot haar besluit is gekomen.

Reacties (1)

A. Biezeman reageerde op vrijdag 1 januari 2010 om 14:47

Geachte heer Teernstra,

Met grote verbazing heb ik kennis genomen van uw standpunten tégen het verbod op het rapen van kievitseieren in Friesland.
Hoewel ik er niet woon, kom ik toch regelmatig in Friesland en ik heb veel affiniteit met deze prachtige provincie.

Het eierzoeken mag dan wel onderdeel zijn van de Friese cultuurhistorie, maar wij burgers zijn met ons allen in deze 21ste eeuw het aan elkaar én de natuur verplicht om ons beleid indien nodig met scherpe blik onder de loep te nemen. En juist dát aspect zou de jeugd van nu moeten worden bijgebracht!

Door de jaren heen is de beschaving toegenomen, zo wordt beweerd. Maar was het niet Mahatma Ghandi die ooit eens zei: "De beschaving van een volk is te meten aan de mate van RESPECT waarmee ze met hun dieren omgaan".

Uiteraard zal een verbod op eierzoeken alléén niet afdoende zijn om de vogelstand weer op peil te krijgen. Maar er zijn al zoveel factoren die de vogelstand negatief beïnvloeden.
Wat is er nu makkelijker (en beschaafder...!) dan een verbod op dat eierzoeken?

Gelukkig is Friesland een provincie die meer dan genoeg cultuurhistorie kent! Het fierljeppen, skûtsjesilen, kaatsen, om maar even wat te noemen (en wie weet binnenkort weer een elfstedentocht).
Ik hoop dat wanneer u vanavond in de spiegel kijkt, u een beetje meer zelfrespect heeft. In ieder geval genoeg om het verbod op eierrapen te ondersteunen...
Ik wens u daarin veel wijsheid toe!

Met vriendelijke groet,
Anja Biezeman

Reactie toevoegen

Naam *
E-mail *
Bericht *