Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
28 januari 2010

CDA stelt vragen over ontbrekende doorgaande treinverbinding Leeuwarden-Randstad

Sinds kort rijden er geen doorgaande treinen meer van Leeuwarden naar de Randstad en andersom: reizigers moeten altijd overstappen in Zwolle. De CDA Statenfractie heeft daar schriftelijke vragen over gesteld. CDA woordvoerder Cees Vos: "In streekrjochte ferbining is fan de heechste needsaak."

"Ljouwert en Fryslân kinne noait sûnder streekrjochte ferbining mei de Rânestêd," aldus Cees Vos. "In goede ferbining is fan de heechste needsaak, sawol yn ekonomysk opsicht as foar in goed iepenbier ferfier. Hoe minder oerstappunten der binne, hoe better it OV brûkt wurdt. Oerstappunten binne faak tûkelteammen by fertragingen." 

De vragen zijn gericht aan gedeputeerde Adema en beantwoord op 3 februari 2010.

 1. Is het GS bekend dat er geen doorgaande treinen meer rijden van Leeuwarden naar de Randstad en andersom?
  Ja, dit is ons bekend.

 2. Als dat bekend is, is dat tijdelijk of definitief en hoe is het college hierover geïnformeerd?
  Deze situatie is tijdelijk, NSReizigers meldt dat het een gevolg is van uitval van treinstellen door de afgelopen winterse periode. Naast veel defect materieel ontstonden er ook problemen met het aan- en ontkoppelen van treinstellen. Als tijdelijke oplossing is de keuze gemaakt om in Zwolle niet meer te combineren. Vanwege het grotere reizigersaanbod heeft NSR de keuze gemaakt om de verbinding Groningen Randstad in stand te houden en Leeuwarden-Zwolle te knippen. Dit is ons ambtelijk gemeld, waarbij geen melding is gemaakt van de duur van deze aanpassingen. Wij hebben aangegeven ontstemd te zijn dat er geen vooroverleg is geweest en dat afgesproken dat dit voortaan wel gebeurd.

 3. Is het college met ons van mening dat het niet meer voorkomen van Leeuwarden als eindbestemming van treinen rechtstreeks uit de Randstad en Midden Nederland een niet te tolereren ontwikkeling is, en direct invloed heeft op de bereikbaarheid en de promotie van Fryslân en Leeuwarden?
  Ja, deze mening delen wij met u.

 4. Wat doet GS aan dit grote dwaalspoor van de NS en op welke termijn zal de NS terugkeren naar de oorspronkelijke situatie van rechtstreekse treinen van Leeuwarden naar Schiphol en Rotterdam v.v. en een prima overstap naar de treinen richting Den Haag?
  De NS heeft gemeld dat vanaf 8 februari 2010 er weer wordt gereden volgens de normale dienstregeling en is de overstap in Zwolle verleden tijd. NSR heeft extra geld beschikbaar gesteld voor aanpassingen aan het materieel om beter voorbereid te zijn op winterse om-standigheden. Met de te nemen maatregelen is de verwachting dat er beter het hoofd kan worden geboden aan komende winterse omstandigheden. In ons regulier overleg met Ver-keer en Waterstaat én met NSR zullen we aandacht vragen voor de ongewenste situatie van de overstap in Zwolle.

 5. In december 2009 heeft de Tweede Kamer aangegeven geen geld beschikbaar te stellen voor de verbetering van het spoor tussen Leeuwarden en Zwolle. Wat denkt het college te doen met deze constatering in relatie tot het vigerende PVVP van de provinsje Fryslân?
  Voor de verbetering van de spoorlijn tussen Zwolle en Groningen en tussen Zwolle en Leeu-warden is in het kader van het Regionaal Specifiek Pakket Zuiderzeespoorlijn door het Rijk een bedrag beschikbaar gesteld van € 160 miljoen. Hierin is een bedrag van € 81 miljoen opgenomen voor het gezamenlijk traject Zwolle-Meppel (Capaciteitsuitbreiding spoor Herfte). Ook zit hierin een bedrag van € 17 miljoen voor de overwegveiligheid op het traject Zwolle-Leeuwarden. Deze bedragen zijn ook reeds genoemd ons statenvoorstel ‘Convenant Regiospecifiek Pakket Zuiderzeespoorlijn’ dat in uw vergadering van 18 juni 2008 is vastgesteld. In opdracht van de provincie rijden er sinds december 2007 in de spits tussen Leeuwarden en Wolvega al extra treinen. Onze ambities gaan echter verder dan de in het PVVP ge-noemde extra trein tussen Leeuwarden en Steenwijk. In ons antwoord op vraag 6 gaan wij hierop in.

 6. Op welke manier denkt het college uitvoering te geven aan de aangenomen motie op 15 maart 2006 over de inzet voor een optimaal verbinding per spoor tussen Leeuwarden en de rest van Nederland?
  Tijdens het Bestuurlijk Overleg MIRT in november 2009 hebben wij met het Rijk afgesproken dat de minister van Verkeer en Waterstaat aan ProRail de opdracht geeft om te onderzoeken welke infrastructurele maatregelen er nodig zouden zijn om tussen Zwolle en Leeuwarden een extra stoptrein te laten rijden. Tevens hebben wij afgesproken dat er aan ProRail opdracht wordt verleend om te onderzoe-ken welke infrastructurele maatregelen er nodig zouden zijn als er per uur 2 Intercity's tussen Leeuwarden en de Randstad gaan rijden en 2 sprinters tussen Leeuwarden en Zwolle. De resultaten van deze onderzoeken worden in september van dit jaar verwacht. Wij blijven ons inzetten voor een hoogwaardige verbinding van Fryslân met Zwolle en verder.


Meer informatie:

Cees Vos, woordvoerder CDA Statenfractie Fryslân, M. (06) 463 66 072

Reacties (0)

Reactie toevoegen

Naam *
E-mail *
Bericht *