Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
15 maart 2010

CDA: glasvezelnetwerk is kans voor krimpend Fryslân

Aanleg van glasvezel in Leeuwarden, maart 2010
Hoewel glasvezel veel mogelijkheden biedt, lijkt een goed glasvezelnetwerk in Fryslân nog een utopie. Daarom heeft de CDA Statenfractie Fryslân hier schriftelijke vragen over gesteld. "Een goed glasvezelnetwerk is een middel om van de toekomstige bevolkingskrimp in Fryslân een kans te maken," aldus CDA woordvoerder Sietske Poepjes. "Een dorp blijft immers dynamisch wanneer een bedrijf 'thuis' met behulp van ICT kan worden gerund."

Glasvezel biedt grote mogelijkheden op het gebied van ICT. Poepjes: "De zogenaamde 'verglazing' en de hoogwaardige technologische toepassingen die hiermee realiteit worden, hebben positieve effecten op de gezondheidszorg, het onderwijs en ouderen kunnen langer zelfstandig blijven wonen."

De vragen zijn gericht aan gedeputeerde De Vries beantwoord op 12 mei 2010.

 1. Bent u er van op de hoogte dat glasvezel duur is (90% van Nederland is voor 9 miljard euro aan te sluiten) maar dat desalniettemin 28 glasvezelpilots zijn gerealiseerd, enkele in uitvoering zijn en een redelijk aantal worden gepland?
  Ja, wij zijn van beide zaken op de hoogte.

 2. Bent u er van op de hoogte dat onder andere uit deze pilots blijkt dat alleen grote nieuwbouwwijken rendabel zijn en dat zo de focus op de Randstedelijke gebieden komt te liggen?
  Wij delen uw conclusie in deze niet.

 3. Op welke wijze bent u van plan om te voorkomen dat Fryslân “de boot mist” op glasvezelgebied en dat, gelet op het investering gedrag van de marktpartijen, niet binnen Fryslân alleen de dichterbevolkte gebieden aan de beurt komen?
  Ons beleid is erop gericht om op dit gebied de boot niet te missen. Daartoe hebben wij inmiddels een aantal concrete initiatieven genomen. Voor de zomer zullen wij PS een brief doen toekomen waarin wij een nadere toelichting zullen geven over de inmiddels genomen stappen ter bevordering van de glasvezelaanleg in onze provincie.

 4. Gelet op het huidige financiële klimaat én de discussie over de taken van een provinciale overheid, is vooral een pragmatische aanpak “om de boot te halen” nodig. De komende periode wordt binnen onze provincie aan veel (nieuwe) wegen gewerkt. Wanneer tegelijkertijd met de (graaf)werkzaamheden een buis wordt aangelegd die geschikt is voor een glasvezelkabel, wordt veel tijd en geld uitgespaard voor een later glasvezelkabelnetwerk. Hoe wilt u deze pragmatische aanpak een plaats geven binnen uw beleid?
  Dit heeft onze aandacht en wordt in de praktijk ook al door ons geïmplementeerd. In de bij vraag 6 toegezegde inventarisatie zullen wij u een overzicht van onze inspanningen op dit terrein verstrekken.

 5. Bent u het met ons eens dat door deze provinciale aanpak, een monopoliepositie van een glasvezelaanbieder minder aannemelijk wordt?
  Meer in algemene zin geldt dat bij alle (investerings)projecten waar wij als Provincie bij betrokken zijn het uitgangspunt is dat deze projecten marktconform dienen te worden uitgevoerd, dat er geen oneerlijke concurrentie in de hand mag worden gewerkt en dat deze dienen te voldoen aan de Europese, nationale en provinciale wet- en regelgeving. Een dergelijke werkwijze is naar onze mening voldoende waarborg tegen bevoordeling van bepaalde marktpartijen c.q. het creëren van monopolieposities.

 6. Bent u bereid (en zo ja, wanneer) om aan ons terug te koppelen bij welke concrete provinciale projecten het voorstel onder (4) toepasbaar is en of dit extra financiële gevolgen heeft?
  Ja, wij zijn hiertoe bereid. Wij streven ernaar u deze informatie voor het zomerreces, of anders zo spoedig mogelijk daarna, te doen toekomen. Wij zullen hierbij speciale aandacht besteden aan financieel technische aspecten en interne werkprocessen.

Meer informatie:

Sietske Poepjes, woordvoerder CDA Statenfractie Fryslân, T. (06) 537 42 747

Reacties (1)

Johan Elzinga reageerde op zondag 21 maart 2010 om 17:22

Ik kan mij voorstellen dat internethubs op glasvezel moeten worden aangesloten MAAR om in elke straat glasvezel aan te leggen is pure geldverkwisting en een zienswijze van tien jaar geleden. Tegenwoordig worden over koper - en ook via de ether - zeer hoge snelheden gehaald en over een paar jaar zal dit zeker gemeengoed zijn. Zonde van het geld dus om nu veel in glas te investeren.

Reactie toevoegen

Naam *
E-mail *
Bericht *