Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
25 maart 2010

CDA: van opheffing provincie Fryslân kan geen sprake zijn

Het Friesch Dagblad kopt op 25 maart 2010 dat de Commissarissen van Fryslân, Groningen en Drenthe er al uit zijn: er komt één Landsdeel Noord. Wat de CDA Statenfractie Fryslân betreft kan er van de opheffing van de provincie Fryslân geen sprake zijn. "Fryslân heeft een sterk onderscheidend karakter en is meer dan een regio die economische vooruitgang moet boeken," aldus CDA fractievoorzitter Ad van der Ham. 

De CDA Statenfractie Fryslân heeft schriftelijke vragen gesteld over de uitspraken over één Landsdeel Noord. In het krantenartikel wordt aangegeven dat SNN (Samenwerkingsverband Noord-Nederland) de noordelijke economie met succes stimuleert, maar dat de oude bestuurlijke grenzen wel eens belemmerend werken. "Wij vinden SNN een belangrijk instrument tot versterking van de economischie posities van de drie Noordelijke provincies, maar ook niet meer dan dat," aldus Van der Ham. "Een discussie over aard en karakter van Noordelijke samenwerking moet bovendien met de eigen Provinciale Staten besproken worden."

Het CDA heeft Commissaris Jorritsma gevraagd om op korte termijn krachtig afstand te nemen van de bestuurlijke insinuaties in het krantenartikel en te benadrukken dat er geen sprake kan zijn van het opheffen van de provincie Fryslân.

Lees ook: het artikel in het Friesch Dagblad

Meer informatie:

Ad van der Ham, fractievoorzitter CDA Statenfractie Fryslân, T. (06) 21592220

De vragen zijn gericht aan de Commissaris van de Koningin en aan het volledige college van Gedeputeerde Staten, en zijn beantwoord op 27 april 2010.

 1. Bent u op de hoogte van het artikel in het Friesch Dagblad van vandaag: “Commissarissen zijn er al uit: er komt één Landsdeel Noord”?
  Ja.
   
 2. Wat klopt er van het citaat dat het noordelijk landsdeel allang in de steigers staat?
  Een dergelijke ontwikkeling is niet aan de orde. Zie ook het antwoord op vraag 9.

 3. a. Hoe ervaart het college de oude bestuurlijke grenzen tussen Groningen, Fryslân en Drenthe?
  Het college vindt de huidige provinciale indeling in Noord-Nederland uitstekend en is van mening dat er geen aanleiding is deze te wijzigen. De Noordelijke provincies maken hun opgave als middenbestuur afzonderlijk waar. Een structuurdiscussie over de schaal van het middenbestuur in Noord-Nederland geeft geen antwoord op de feitelijk ervaren bestuurlijke opgaven. Het gaat erom dat oplossingen voor regionaal-bestuurlijke uitdagingen op maatwerk gestoeld zijn. In Noord-Nederland is daar geen landsdelige opschaling voor nodig.


  b. Ervaart u dit als een belemmering voor een goede voortgang en vanuit welk oogpunt gezien? Zo ja, waarom?
  De drie Noordelijke provincies werken op een aantal dossiers van gezamenlijk belang nauw samen. De bestaande bestuurlijke grenzen staan een goede samenwerking tussen de provincies niet in de weg.

 4. Is het college met het CDA van mening dat Fryslân meer is dan een regio die economische vooruitgang moet boeken, en dat onze provincie met haar eigen taal, cultuur, historie, landschap enz. een sterk onderscheidend karakter heeft en dat er geen sprake kan zijn van de opheffing van de provincie Fryslân, op wat voor niveau dan ook? Zo nee, waarom niet?
  Net als Fryslân zijn ook Drenthe en Groningen provincies die kunnen bogen op een sterke maatschappelijke erkenning, elk met een krachtige eigen regionaal-culturele identiteit. Een identiteit die inwoners ook als zodanig voelen en beleven. De drie provincies vormen ieder voor zich het democratisch gelegitimeerd bestuurlijk knooppunt op regionaal niveau, waarbij zij kunnen bogen op sociaal-culturele samenhang, maatschappelijk draagvlak en bestuurlijke massa. Dit zijn belangrijke ingrediënten voor herkenning en erkenning. Het college deelt daarmee het standpunt van het CDA dat juist vanwege het Fries-eigen profiel en de eigen identiteit opheffing van de provincie Fryslân niet aan de orde kan zijn.

 5. Deelt u de mening van het CDA dat SNN een belangrijk instrument is tot versterking van de economische posities van de drie Noordelijke provincies, maar ook niet meer dan dat? Zo nee, waarom niet?
  Voor de drie Noordelijke provincies vormt het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) met betrekking tot een aantal provincie-overstijgende dossiers een waardevol bestuurlijke aanvulling. Dit is primair gericht op het gezamenlijk behartigen van vitale Noordelijke belangen in Den Haag en Brussel en op het afstemmen van en uitvoering geven aan de regionaal-economische ontwikkeling in het Noordelijke landsdeel. Het SNN is daarmee een onderdeel van het Noord-Nederlandse middenbestuur dat in de basis wordt vormgegeven door de drie onderscheiden provincies.

 6. Bent u met het CDA van mening dat een discussie over aard en karakter van Noordelijke samenwerking en de daarbij voorkomende voor- en nadelen in en met de eigen Provinciale Staten besproken dienen te worden? Zo ja, waarom wordt er dan uit de mond van de Drentse CdK opgetekend, dat die discussie op CdK-, bestuurlijk - en Haags niveau al wel wordt gevoerd? Zo nee, waarom niet?
  Indien wij het wenselijk zouden achten een volgende stap te zetten op het gebied van Noordelijk landsdelige samenwerking, dan zullen we die uiteraard met Provinciale Staten bespreken. In een notitie die bedoeld is ter inspiratie voor de landelijke verkiezings-programma’s geven Fryslân, Groningen en Drenthe aan dat provincies en gemeenten taken van het Rijk kunnen overnemen op het gebied van op het gebied van ruimte, infrastructuur, landschap en economie. Deze notitie is u toegezonden bij brief van 18 maart jongstleden. Een uitgebreide brief op dit punt aan staatssecretaris Bijleveld van BZK daterend van 7 april jongstleden hebt u in afschift ontvangen. Overigens zij nadrukkelijk gesteld dat binnen de kring van Noordelijke Commissarissen van de Koningin dit thema geen onderwerp van gesprek is. Zie ook het antwoord op vraag 9.

 7. Welke relatie bestaat er tussen de discussie over de bezuinigingen op het provinciefonds en een zogenaamde Noordelijke herindeling?
  De rijksbezuinigingen hebben geen invloed op het standpunt van Fryslân, Groningen en Drenthe dat het Noorden het slagvaardigst opereert door deze afzonderlijke provincies in stand te houden. In de lopende trajecten van herbezinning op kerntaken zijn de drie provincies op dit moment bezig met het nader duiden van hun positionering en profilering. In afstemming met hun bestuurlijke en maatschappelijke partners gaan de drie provincies zich meer toeleggen op hun kernopgaven, waardoor hun toegevoegde waarde nog meer rendeert. Deels hebben alle provincie dezelfde kernopgaven. Voor het overige gaat het om kernopgaven die resulteren in per provincie verschillende inhoudelijke opgaven voor de toekomst: bestuurlijk maatwerk dat overeenstemt met de maatschappelijke werkelijkheid in Noord-Nederland.

 8. Kan de CdK uitleggen wat hij bedoelt met zijn opmerking “Noord-Nederland wordt een regio zonder grenzen”?
  Op Europese schaal loont het als de Noordelijke provincies zich als regio manifesteren. Net als de Europese Unie geen binnengrenzen kent in relatie tot het vrije verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal, zou ook in Noord-Nederland alles erop gericht moeten zijn om bestuurlijke grenzen niet per definitie leidend te laten zijn bij het zoeken naar adequate oplossingen voor evident grensoverschrijdende bestuurlijke opgaven. Analoog aan het feit dat lidstaten van de Europese Unie in staat zijn hun eigen identiteit en autonomie te behouden, geldt dit in Noord-Nederland ook voor de afzonderlijke provincies in relatie tot de Noordelijk landsdelige samenwerking.

 9. Is onze CdK bereid op korte termijn krachtig afstand te nemen van de bestuurlijke insinuaties in bovengenoemd artikel, waarbij hij benadrukt dat er geen sprake kan zijn van het opheffen van de provincie Fryslân? Zo nee, waarom niet?
  Na het verschijnen van het genoemde artikel op 25 maart hebben de drie Noordelijke Commissarissen van de Koningin een gezamenlijke verklaring uitgebracht waarin nadrukkelijk afstand is genomen van de inhoud van het bewuste artikel. Een fusie van de Noordelijke provincies is niet aan de orde, niet in voorbereiding en ook niet door de CdK van Drenthe gesuggereerd. Het Friesch Dagblad heeft op zaterdag 27 maart naar aanleiding van deze gezamenlijke verklaring de berichtgeving gecorrigeerd.


Reacties (0)

Reactie toevoegen

Naam *
E-mail *
Bericht *