Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
7 juni 2010

Cijfers toerisme in Fryslân: correct of misleidend?

Volgens Friese recreatieondernemers gebruiken de provincie Fryslân en Friesland Marketing alleen recreatiecijfers die hen goed uitkomen, terwijl de werkelijke cijfers over het toerisme in Fryslân veel minder fraai zijn. De CDA Statenfractie Fryslân heeft daar schriftelijke vragen over gesteld.

In 'Friesland Holland Nieuws' van 6 mei 2010 stellen de recreatieondernemers verder dat de provincie en Friesland Marketing cijfers onjuist interpreteren om succesvol over te komen en meer pr-taken naar zich toe te trekken. De werkelijke ontwikkeling in de toeristische sector in Fryslân zou volgens de ondernemers heel anders zijn dan de provincie voorspiegelt. De CDA Statenfractie Fryslân wil graag weten hoe het komt dat de diverse cijfers over het toerisme in Fryslân zo met elkaar verschillen.

De vragen zijn gericht aan gedeputeerde De Vries en beantwoord op 7 juli 2010:

 1. Kent u het artikel “Meren in Friesland en Overijssel minder in trek. Ondernemers boos over goed nieuws shows van provincie”, uit het Friesland Holland Nieuws van 6 mei jl.?
  Ja.

 2. Wat is uw mening over de stelling van de recreatieondernemers, dat de provincie en Friesland Marketing “alleen cijfers gebruiken die hen goed uitkomen en cijfers onjuist interpreteren om succesvol over te komen en meer pr-taken naar zich toe te trekken” en dat “de werkelijke ontwikkeling in de toeristische sector in Friesland zou heel anders zijn dan de provincie voorspiegelt”?
  Wij zijn het niet eens met de stelling. De provincie Fryslân en Fryslân Marketing werken consequent met meerdere beschikbare toerismestatistieken en vermelden hierbij voortdurend de bron. Naast CBS-cijfers zijn dat met name ook de cijfers van Toerdata Noord die in opdracht van de drie noordelijke provincies jaarlijks verzameld en gepubliceerd worden.

 3. Volgens de recreatieondernemers zijn de cijfers van het CBS geheel anders dan de cijfers die de provincie hanteert. Volgens de CDA fractie maakt Toerisme in Cijfers van Toerdata Noord gebruik van de gegevens van het CBS, NRIT, Respons Evenementenmonitor, Provinciale Werkgelegenheidsregisters en LISA. Hoe kan het dan zo zijn dat deze cijfers zo met elkaar uit de pas zouden lopen?
  Wij baseren ons enerzijds op de uitkomsten van het CBS en anderzijds op de resultaten van het jaarlijks onderzoek van Toerdata Noord, Toerisme in Cijfers. Bij beide onderzoeken wordt een verschillende systematiek gehanteerd. Wij willen u graag verwijzen naar bijgevoegde korte notitie waar de verschillen tussen beide onderzoeken zijn beschreven.
  Op 12 maart 2010 heeft gedeputeerde J.A. de Vries overleg gevoerd met het CBS met het verzoek een completer beeld te presenteren van de economische gegevens op het gebied van toerisme. Er is met name nadruk gelegd op het beschikbaar krijgen van nationale watersportgegevens.

 4. De Noordelijke Rekenkamer heeft in 2008 ook al kritiek geuit op de cijfers van Toerdata Noord en opmerkingen gemaakt over de aanpassing van cijfers met terugwerkende kracht. Wat heeft u met de op en aanmerkingen van de Noordelijke rekenkamer gedaan en is er een relatie tussen de kritiek van de Noordelijke Rekenkamer en de kritiek uit de recreatiebranche in 2010?
  De onderzoekers van het Instituut Service Management hebben de aandachtspunten van de Noordelijke Rekenkamer nauwkeurig ter harte genomen. Verder is er geen relatie met het commentaar tussen de Noordelijke Rekenkamer en de recreatiebranche in 2010.

 5. In haar jaarlijkse publicaties gaat Toerdata Noord in op de verschillen tussen haar cijfers en die van het CBS. De recreatiebranche geeft nu echter heel scherp het signaal af dat het niet zo goed gaat als de provincie voorstelt. In hoeverre is de werkwijze van Toerdata Noord dan wel adequaat en baseert de provincie haar beleid inderdaad op te rooskleurige gegevens?
  De meest recente uitkomsten van Toerdata Noord Toerisme in Cijfers 2010 laten een genuanceerd beeld zien; het CBS daarentegen een florissant beeld. Na nadere analyse blijkt dat zowel het onderzoek Toerisme in Cijfers als het CBS aangeven dat de ondernemers in het Friese Merengebied ten opzichte van de overige Friese regio’s de minste economische vooruitgang hebben geboekt. In het door u aangehaalde artikel bij vraag 1 zijn de signalen voornamelijk afkomstig van ondernemers in deze regio. De gegevens die wij hanteren hebben betrekking op geheel Fryslân.

 6. Wat voor rol speelt Friesland Marketing hierin en hoe beschrijft u uw rol met Friesland Marketing in dezen, in het licht van de opmerkingen vanuit de recreatiebranche?
  Fryslân Marketing heeft als primaire taak om de promotie voor Fryslân te verzorgen en de toerist te verleiden een bezoek aan Fryslân te brengen.
  Om zicht te hebben op de actuele ontwikkelingen en de trends ligt het voor de hand dat Fryslân Marketing zich mede baseert op de CBS-cijfers, juist vanwege het feit dat het CBS in staat is om toerismecijfers op korte termijn te publiceren. De CBS-cijfers worden maandelijks gepubliceerd.
  Als provincie en Fryslân Marketing werken wij, zoals eerder vermeld, met meerdere toerismestatistieken om daarmee tot een afgewogen en genuanceerde aanpak en beleid te komen.

 7. Is de zorg die het CDA heeft voor u aanleiding om de verschillen in de uitleg van het beschikbare cijfermateriaal te onderzoeken en de Staten van Fryslân op korte termijn te informeren wat de uitkomst daarvan is?
  Ja. Aan de hand van bijgevoegde korte notitie over de verschillen tussen CBS en Toerdata Noord en de special ‘Meer met Meren’ informeren wij u over de uiteengezette verschillen tussen de onderzoeken op het gebied van recreatie en toerisme.

Meer informatie:

Jan From (06-53372661) en Esther Keizer (06-53613638), Statenleden CDA Fryslân

Reacties (0)

Reactie toevoegen

Naam *
E-mail *
Bericht *