Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
26 oktober 2010

CDA stelt vragen over mogelijk vertrek Vitens

De CDA Statenfractie heeft schriftelijke vragen gesteld over de huisvestingsdiscussie bij Vitens. In de krant werd bericht dat diverse bedrijven en overheidsinstellingen mogelijk verdwijnen uit Leeuwarden. Vitens zou mogelijk in 2014 verdwijnen.

Ook de CDA fractie van Leeuwarden heeft hier vragen aan het college van B&W gesteld. De aanleiding daarvoor was de verontrustende berichtgeving in de Leeuwarder Courant van 26 oktober 2010 en gesprekken van de Leeuwarder fractie met betrokkenen.

Het CDA heeft met lede ogen kennis genomen van de berichtgeving over het eventuele vertrek
van diverse bedrijven en overheidsinstellingen uit onze gemeente. Dat is iets wat het CDA zorgen
baart. CDA Leeuwarden ziet de gemeente Leeuwarden als banenmotor van Fryslân en dat moet
zo blijven. Het behoud van banen voor de gemeentelijke en Friese arbeidsmarkt is essentieel
voor de inwoners van onze gemeente en voor velen die op onze stad zijn aangewezen.

Gezien Leeuwarden fors investeert in het concept ‘city of water technology’ en deze groeiende
economische tak van sport aan de stad wil binden zijn de berichten over een vertrek van
Vitens in 2014, zowel haar reguliere activiteiten als haar waterlaboratorium, een forse
tegenvaller. Zeker met in het achterhoofd alle investeringen die de gemeente pleegt in de
watercampus en in innovatie is het belangrijk dat juist een waterbedrijf als Vitens blijft binden
aan de stad Leeuwarden.

De vragen zijn gesteld aan gedeputeerde Galema en beantwoord op 7 december 2010:

 1. Bent u op de hoogte van de genoemde situatie bij Vitens, zoals gemeld in de LC van 26 oktober jl.? Zo ja, hoe lang al? Zo nee, had u hier als aandeelhouder dan niet van op de hoogte moeten zijn?
  Net als u hebben wij via het artikel in de LC kennis genomen van de situatie bij Vitens.

 2. Wat heeft u ondernomen om deze situatie aan te pakken?
  Wij hebben contact opgenomen met Vitens. Vitens is van mening dat het artikel uit zijn verband is getrokken, het bedrijf heeft ons gezegd een studie te doen naar de impact van het nieuwe werken op de toekomst van Vitens en wat dat betekent voor de bezetting van hun kantoren. De verwachting (denkrichting) van Vitens is dat het nieuwe werken en clustering van enkele ondersteunende diensten op het gebied van bedrijfsvoering over 5 tot 10 jaar kan leiden tot kleinere vestigingen in de regio’s. De werkgelegenheid van technische onderhoudsdiensten blijft in Leeuwarden. Het laboratorium in Leeuwarden valt buiten de discussie. Dat blijft in Leeuwarden.

 3. Is het college van GS bereid om als aandeelhouder druk op Vitens uit te oefenen? Welke mogelijkheden ziet het college hiertoe?
  Op dit moment zien wij als kleine aandeelhouder (0,004%) weinig mogelijkheden om druk uit te oefenen.

 4. Bent u bereid om te bekijken hoe u samen met de gemeente Leeuwarden Vitens als werkgever in Leeuwarden kunt behouden? Zo ja, op welke manier gaat u dat doen? Zo nee, waarom niet?
  Wij overwegen ons aandelenpakket in Vitens uit te breiden. In dat kader trachten we zoveel mogelijk werkgelegenheid voor Fryslân te behouden.

 5. Wat is uw visie op het verdwijnen van Vitens uit Leeuwarden in de relatie tot de provinciale ambities op het gebied van de Watertechnologie?
  Wij verwachten niet dat Vitens zal verdwijnen uit Leeuwarden. Mocht dat onverhoopt toch gebeuren dan is dat een forse aderlating voor de provinciale ambities op het gebied van watertechnologie.

 6. Zijn er nog meer signalen van grote werkgevers die uit Fryslân of Friese steden willen of zullen vertrekken, die (grote) gevolgen hebben voor de Friese werkgelegenheid? Zo ja welke en hoe bent u bezig om dit te keren?
  Ons hebben geen signalen bereikt dat grote werkgevers uit Fryslân of Friese steden willen vertrekken.

Meer informatie:

Ad van der Ham, fractievoorzitter CDA Statenfractie Fryslân