Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
11 november 2010

CDA stelt vragen over beëindiging gebiedsontwikkelingsplan 'De Nije Maaie'

Volgens de Leeuwarder Courant van 6 november 2010 beëindigt de provincie het gebiedsontwikkelingsplan 'De Nije Maaie'. De CDA Statenfractie Fryslân heeft hier vragen over gesteld.

In 2007 is de Gebiedscommissie 'Nije Maaie' van start gegaan. Het belangrijkste doel van deze commissie is het zorgen voor een integrale gebiedsontwikkeling binnen de gemeente Dongeradeel. In de eerste jaren van het project, dat zeven jaar zou moeten lopen, staat de versterking van de agrarische structuur centraal. De commissie koopt daarvoor grond aan, waarmee herverkaveling kan worden ondersteund.

Zie ook: http://www.gebiedsontwikkelingdongeradeel.nl

De vragen zijn gericht aan gedeputeerde Konst en beantwoord op 14 december 2010:
 1. Bent u op de hoogte van het artikel in LC van zaterdag 6-11-2010 betreffende “Stekker uit Nije Maaie”, waarin gesteld wordt dat de provincie het Gebiedsontwikkelingsplan beëindigd.
  Ja. 
   
 2. Welke redenen of oorzaken liggen aan deze beslissing te grondslag?
  Nije Maaie is een pilotproject, een proef gestart in 2006 met het oog op de komst van de nieuwe wet voor landinrichting, de Wet inrichting landelijke gebied (WILG). Voor de uitvoering zijn vanuit de provincie bijdragen beschikbaar uit het Provinciaal Meerjaren Programma (pMJP), t.w. het Investeringbudget Landelijk Gebied (ILG) en het Frysk Ynvestearringsbudzjet FYLG.

  Met de komst van de WILG en het ILG hebben wij gekozen voor integrale gebiedsontwikkeling. Nije Maaie was het eerste project en er was nog geen ervaring met zo’n een brede insteek als hier gekozen werd.

  In het kader van de pilot hebben we een evaluatieonderzoek gedaan. Op basis van de resultaten van dit onderzoek hebben we besloten het project in zijn huidige vorm (i.c. met een gebiedscommissie) af te sluiten en als integraal project bevaarbaarheid Súd Ie door te gaan. Het project Súd Ie wordt aangehaakt bij de Centrale As. Daarnaast blijft kavelruil via het kavelruilbureau mogelijk.
   
 3. Is hier met alle betrokken partijen (voldoende) over gecommuniceerd, hoe is dat gebeurd, en wat waren de reacties?
  Ja. Er is uitvoerig en zorgvuldig gecommuniceerd met de Gebiedscommissie waarin alle betrokken partijen vertegenwoordigd zijn en met drie partijen afzonderlijk. Deze drie partijen, LTO,  Wetterskip Fryslân en de gemeente Dongeradeel waren in 2006 samen met ons de initiatiefnemers van de pilot Nije Maaie.
  Alle partijen waren unaniem van mening waren dat de brede pilot versmald moest worden tot een werkorganisatie die op projectbasis verder gaat met concrete onderdelen van de gebiedsontwikkeling te weten: landbouwstruktuurverbetering door kavelruil en het integrale project bevaarbaarheid Súd Ie.
   
 4. Zo ja, zijn daar constructieve vervolgafspraken uit voort gekomen?
  Ja, zie ook antwoord op vraag 3. Voor de bij 3 genoemde projecten is de Regiegroep Súd Ie opgericht; deze wordt verantwoordelijk voor de raakvlakken tussen De Centrale As en het project Súd Ie.
   
 5. Zo nee, waarom niet?
  N.v.t. 
   
 6. Kan het besluit om het Gebiedsontwikkelingsplan Nije Maaie (Dongeradiel) en mogelijk ook Ferwerderadiel te beëindigen, gevolgen hebben voor een aantal projecten in beide gemeenten? (Bijv. ontwikkeling Sud Ee, opwaarderen/veranderen van de provinciale weg en gemaal Vijfhuizen).
  Nije Maaie gaat door in de vorm van concrete projecten, waaronder Súd Ie, en aangehaakt bij de opwaardering van de provinciale weg; De gebiedsontwikkeling in Ferweradiel wordt niet beëindigd.
   
 7. Zo ja, welke gevolgen of consequenties kan dat hebben?
  N.v.t., Zie hierboven.
   
 8. Op welke wijze wil GS dit verder afhandelen en is daar een traject voor afgesproken met gemeenten en andere betrokken partijen?
  Er worden heldere en concrete afspraken gemaakt over de genoemde projecten in Dongeradeel waarbij de deelnemende partijen zich vanaf het begin binden aan de afspraken en aan de financiële consequenties. Hierover zal met de betrokken partijen overleg worden gevoerd.
   
 9. Bent u het met het CDA eens dat uit deze casus lering te trekken moet zijn, aangaande andere gebiedsontwikkelingsplannen die momenteel gaande of in voorbereiding zijn?
  Ja. 
   
 10. Zo ja, wat voor lering is dat volgens u en hoe kunt u die andere gebiedsontwikkelingsplannen een betere kans te geven om succesvol te kunnen afsluiten?
  Integrale gebiedsontwikkeling is een mooi instrument om win-win situaties te creëren waarbij alle partijen hun concrete problemen en wensen inbrengen en tijdens het proces concretiseren in integrale oplossingen en zich binden aan een evenwichtige financiële bijdrage. Vooral met betrekking tot de doelstelling, wensen, betrokkenheid en geld moet op zeker moment overeenstemming zijn en is het belangrijk dat partijen de plannen volledig steunen.
  Verder is het ook bij gebiedsontwikkeling belangrijk om de vinger aan de pols te houden en tussentijds te evalueren.
   
 11. Zo nee, waarom niet?
  Nvt, zie antwoord op vraag 10. 
   

Meer informatie:

Fenny Reitsma, woordvoerder CDA Statenfractie Fryslân, T. (06) 462 513 60
Henk van der Veen, woordvoerder CDA Statenfractie Fryslân, T. (06) 539 325 83