Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
11 januari 2011

CDA stelt vragen over EHS experiment in Gaasterland

In Gaasterland worden twee gebieden omgevormd naar natuur, als experiment in het kader van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De CDA Statenfractie Fryslân heeft hier schriftelijke vragen over gesteld.

De vragen zijn gericht aan gedeputeerde Konst en zijn beantwoord op 1 maart 2011:

 1. Klopt het dat de subsidies voor omvorming van hectares landbouwgrond naar natuur alleen nog beschikbaar zijn voor de terreinbeherende organisaties en niet meer voor particulier natuurbeheer?
  Nee.
   
 2. Voor het experiment Gaasterland is een aparte afspraak gemaakt in het kader van de EHS. Legaat De Witakker (60 ha) en de buitenpolder staan op de ambitiekaart genoemd om nog omgevormd te worden naar natuur. Klopt het dat bij het experiment Gaasterland alles op vrijwillige basis gebeurd en dat het middels de ambitiekaart alsnog wordt opgelegd?
  Ja; het klopt dat het experiment Gaasterland op vrijwillige basis gebeurt. Daarbij is het goed te beseffen dat het experiment betrekking heeft op nieuwe natuur. Het experiment heeft géén betrekking op al bestaande natuur en aangewezen gebieden van vóór het experiment. Wanneer u met buitenpolder de Huitenbuursterbuitenpolder bedoelt dan kunnen we melden dat deze al voor het experiment is begrensd als toekomstige natuur. Om die reden staat de buitenpolder ook als om te vormen naar natuur in de ambitiekaart. Legaat De Witakker is een (voornemen tot) nieuwe natuur en stond in het ontwerp-Natuurbeheerplan als ‘nog om te vormen naar natuur’ (N001) aangegeven. Omdat dit proces echter nog niet uitgekristalliseerd is, is dit naar aanleiding van een zienswijze van Bosk & Greide in de definitieve Natuurbeheerplan aangepast. Legaat De Witakker staat niet in de definitieve beheertypekaart en ambitiekaart van het Natuurbeheerplan 2011 zoals deze door ons op 28 september 2010 is vastgesteld.
   
 3. Wat is de status van Legaat De Witakker en de buitenpolder? Klopt het dat dit 001 is? En is het correct dat de Witakkers van de ambitiekaart zullen worden gehaald?
  Zie antwoord 2.
   
 4. Indien het puntensysteem van Experiment Gaasterland / Bosk & Greide vol zit, is het dan genoeg of komt er daarna nog een schepje bovenop?
  Wanneer het aantal punten voor een categorie vol is, is dat genoeg en is er geen ruimte voor uitbreiding van beheer wanneer dat binnen die categorie valt.
   
 5. Wij krijgen de signalen dat de subsidie voor landinrichting niet is opengesteld. Wat is hier van waar en indien dit zo is, waarom niet?
  Waarschijnlijk doelt u op de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuurbeheer (SKNL).
  Deze is niet opengesteld naar aanleiding van door Staatssecretaris Bleker (CDA) van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie per 20 oktober 2010 afgekondigde verplichtingenstop op het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG).
   
 6. Provinciale Staten wilden het experiment Gaasterland ongewijzigd voortzetten onder het SNL. Klopt het dat er ingediende plannen van Bosk & Greide worden afgekeurd onder het nieuwe stelsel terwijl ze onder het oude wel voldeden? Zo ja, wat is hier de oorzaak van?
  Bosk & Greide kan zelf geen aanvragen indienen voor beheer, functiewijziging en/of inrichting; dat is aan de individuele grondeigenaren/beheerders. Het is ons niet bekend dat er ingediende plannen voor beheersubsidie zijn afgekeurd. De aanvragen voor SKNL, welke in het voorjaar van 2010 zijn ingediend, zijn op dit moment in behandeling. De inhoudelijk voorwaarden onder SKNL zijn vergelijkbaar met het oude Programma Beheer.
   
 7. Is het correct dat de gebiedscommissie de werkwijze van de grondcommissie moet overnemen?
  Nee: de werkwijze en het functioneren van de grondcommissie is geëvalueerd. Hierbij is naar voren gekomen dat een werkwijze waarbij meer aspecten worden meegenomen, zoals recreatie gewenst werd. De nieuw ingestelde commissie heeft daarom de naam gebiedscommissie gekregen. Deze commissie is momenteel bezig de eigen opdacht en werkwijze te formuleren.
   
 8. Is er voor Experiment Gaasterland een expliciet budget vastgesteld? Zo ja, hoe staat het daarmee?
  Er is voor het Experiment Gaasterland geen expliciet budget vastgesteld. De beheer-, omschakeling- en inrichtingsubsidies vallen binnen de kaders van SNL en SKNL. Deze maken deel uit van het provinciale SNL-budget, dat op zijn beurt onderdeel is van het ILG-budget.
   
 9. Wat vindt u van de signalen dat Staatsbosbeheer zich niet houdt aan de regels wat betreft de dassenbouw in Gaasterland?
  Dergelijke signalen zijn ons onbekend. Naar onze ervaring handelt Staatsbosbeheer zorgvuldig ten aanzien van de bescherming van dassenburchten.
   
 10. Worden de subsidies die voor het Experiment Gaasterland bestemd zijn, op tijd uitbetaald?
  De uitvoering van SNL en SKNL is in handen van de Dienst Regelingen. Termijnen voor de uitkering van deze subsidies zijn geregeld in de SNL en SKNL-verordeningen. De uitbetaling van beheersubsidies over 2010 lijken vertraagd te zijn. Dit is een gevolg van de aanpassingen van de beteelbare oppervlakten van landbouwpercelen. Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie is hieraan gehouden op basis van Europese instructies.

 

Meer informatie:

Fernande Teernstra, woordvoerder CDA Statenfractie Fryslân