Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
10 februari 2011

Hogere zomerpeilen veenweidegebied: wel effect, geen wondermiddel

VeenweidegebiedHogere zomerpeilen in de veenweidegebieden hebben wel effect, maar zijn geen wondermiddelen. Dat gaf CDA woordvoerder Fenny Reitsma aan tijdens de Statenvergadering op 9 februari 2011. “De verwachting was dat door de hogere peilen de maaivelddaling zou stoppen en dat het gunstige effecten zou hebben op de natuur en de funderingen in de betreffende gebieden. Dat bleek niet zo te zijn.” De maaivelddaling word er echter wel door vertraagd.

In de afgelopen twee jaar zijn proeven gedaan met hogere zomerpeilen in het Friese veenweidegebied. Daaruit blijkt dat door deze hogere zomerpeilen in veel gevallen de maaivelddaling wordt vertraagd met gemiddeld 35% en daarmee ook de uitstoot van CO2 vermindert. In sommige gevallen hebben hogere zomerpeilen een licht negatieve uitwerking op de landbouwkundige bedrijfsvoering, vooral in natte zomers. Problemen met houten funderingen, schade aan infrastructuur, verdroging van natuur en waterkwaliteitsproblemen door versnelde afbraak van veen worden niet of slechts gedeeltelijk opgelost door het instellen van hogere zomerpeilen.

Omdat hogere zomerpeilen wel positieve effecten hebben, wordt nu voorgesteld om ze op basis van vrijwilligheid in te voeren, mits het per plaatse nut heeft en gemakkelijk uitvoerbaar is. “Er moet een goede visie voor worden opgesteld,” aldus Reitsma. “Het uitgangspunt vrijwilligheid vinden we daarbij erg belangrijk: dat een ieder zijn eigen afweging kan maken om wel of niet met hogere zomerpeilen aan de slag te gaan, en niet meteen 10 jaar vast zit aan een peilbesluit.” Ook ‘doen, mits het kan en nut heeft’ en maatwerk met betrekking tot peilvlakken en het flexibel omgaan met weersomstandigheden zijn voor het CDA belangrijke uitgangspunten. “Als deze uitgangspunten goed worden behartigd, dan kunnen wij daar prima mee leven.” De uitgangspunten worden verwerkt in een startnotitie en in het tweede kwartaal van 2011 in de Staten besproken.

Al sinds het begin van de jaren negentig wordt gediscussieerd over het peilbeheer in het veenweidegebied. Uit de studie “Waterhuishoudkundige Inrichting Fryslân” (WIF) van 1997 bleek dat bij voortzetting van het huidige peilbeleid het veengebied tot 2045 over tienduizenden hectares tot 50 cm daalt. Dat zou hoge kosten met zich mee brengen door voortdurende aanpassingen aan de waterhuishoudkundige infrastructuur en door schade aan infrastructuur en gebouwen.
Aan het begin van deze eeuw namen de Provinciale Staten van Fryslân daarom het besluit te gaan experimenteren met hogere zomerpeilen.

Zie ook:


Meer informatie:

Fenny Reitsma-Hazelhoff, woordvoerder CDA Statenfractie Fryslân, (06) 462 513 60