Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
10 november 2011

Vragen over financiële problemen na fusie Súdwest Fryslân

Na de fusie van de gemeente Súdwest Fryslân zijn financiële problemen ontstaan, zo schrijft de Leeuwarder Courant op 3 november 2011. Het blijkt dat de vroegere gemeenten plannen hebben toegezegd, maar dat slechts voor een deel in hun meerjarenramingen en begroting hebben verwerkt. De CDA Statenfractie Fryslân heeft daar schriftelijke vragen over gesteld.

Door toezeggingen die onvoldoende budgettair zijn gedekt, komen nu een aantal scholen in Súdwest Fryslân in financiële problemen, aldus de Leeuwarder Courant. "Fuserende gemeenten moeten hun plannen op een juiste en verantwoorde manier in hun begrotingen weergeven," stelt CDA Statenlid Cees Vos. "Dit soort budgetproblemen moeten worden voorkomen bij toekomstige fusies, zoals 'De Friese Meren'."

De vragen zijn gericht aan gedeputeerde De Vries en zijn beantwoord op 7 december 2011.
 1. Hebt u kennis genomen van het artikel ”Miljoenentekort op scholen Súdwest ”  in de LC van donderdag 3 november 2011?
  Ja.
   
 2. Herkent u de manier waarop de gemeentes die opgegaan zijn in de fusiegemeente SW Fryslân de toezeggingen hebben verwerkt in de  begroting? Zo nee, waarom niet?
  Het financieel toezicht richt zich in eerste instantie op door de gemeenteraad genomen besluiten met financiële gevolgen. De gemeenteraad heeft het budgetrecht en brengt alle bedragen ter begroting. Ten aanzien van de nieuwbouw van de scholen, zoals aangegeven in Leeuwarder Courant zijn geen bedragen door de raad ter begroting gebracht. Wel is  er door de gemeente Nijefurd een bestemmingsreserve gevormd voor de nieuwbouw van de  katholieke Sint Ludgerusschool in Workum. Gebleken is dat deze reserve niet voldoende van omvang is om de investering te dekken. Voor de overige nieuwbouw van scholen zoals in het artikel aangegeven zijn geen raadsbesluiten genomen. Mocht de nieuwbouw van scholen, zoals gesuggereerd, op toezeggingen berusten  dan valt dit buiten de toezichtstaak van de provincie.
   
 3. Zo ja, op welke manier voert de provincie haar toezichthoudende rol uit wanneer gemeentes in principe hebben uitgesproken te gaan fuseren?
  In artikel 21 van de wet algemene regels herindeling (wet Arhi) is een bijzonder toezichtcriterium opgenomen om te voorkomen dat nieuw te vormen gemeente financieel nadeel ondervindt van besluiten van de op te heffen gemeenten. Dit instrumentarium geeft ons de bevoegdheid om als belangbehartiger op te treden voor de nieuw te vormen gemeente. Dit is dus een geheel andere vorm van toezicht dan preventief toezicht om financiële redenen, dat wordt toegepast bij een niet sluitende begroting. Het Arhi toezicht gaat van rechtswege in met de vaststelling van het herindelingsontwerp.
   
 4. Bent u met het CDA van mening dat fuserende gemeentes hun plannen op een juiste en verantwoorde manier in hun begrotingen weergeven? Zo nee, waarom niet?
  Het is aan de raad en het college om plannen in de begroting op te nemen. De financiële gevolgen van de opgestelde plannen moeten in beginsel op een juiste wijze in de (meerjaren)begroting worden vertaald.Indien hieromtrent een raadsvoorstel is aangenomen dan wordt er vanuit provinciaal toezicht op toe gezien dat de financiële consequenties in de (meerjaren)begroting worden meegenomen. In vraag 2 is reeds aangegeven dat plannen, die op toezeggingen berusten en waarover geen raadsbesluit is genomen, buiten het toezicht van de provincie vallen.
   
 5. Op welke manier gaat de provincie bij toekomstige fusies, zoals “De Friese Meren”, haar controlerende taak uitoefenen om te voorkomen dat dergelijke budgetproblemen zich weer gaan voordoen doordat raden en colleges besluiten nemen en toezeggingen doen die onvoldoende budgettair zijn gedekt?
  Het provinciaal toezicht voert het toezicht uit op “De Friese Meren” binnen de mogelijkheden die de wet Arhi biedt. Zoals gesteld gaat het hier niet om preventief toezicht om financiële redenen, omdat de betrokken gemeenten alle drie afzonderlijk een structureel sluitende begroting 2012 aanbieden. Indien de afzonderlijke gemeenten uitgaven doen waarvan de nieuw te vormen gemeente nadeel ondervindt dan zullen wij de betrokken gemeente hierop aanspreken en in het uiterste geval de goedkeuring weigeren c.q. verdagen.
   

Meer informatie:

Cees Vos (06-46366072) en Johan Tjalsma (06-14549224)
Woordvoerders CDA Statenfractie Fryslân