Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
15 november 2011

Visie veenweidegebied: goed kijken naar belangen landbouw en veeteelt

Wetterskip Fryslân gaat samen met de provincie Fryslân een lange termijn visie opstellen voor het veenweidegebied in Fryslân. Een belangrijk punt dat hierbij speelt is of het verantwoord is om in bepaalde gebieden de landbouwfunctie te handhaven wanneer de waterbeheersingskosten fors zullen stijgen, als gevolg van door klink van het veenpakket veroorzaakte bodemdaling.

De CDA-fractie vindt dat dit op een goede objectieve manier in beeld moet worden gebracht, maar vindt tegelijkertijd ook dat de belangen van de hoogwaardige veeteeltbedrijven in het gebied goed moeten worden gediend. Fractielid Paula van den Burg heeft zich in deze zin ook uitgesproken in het Algemeen Bestuur. Uitganspunt voor de fractie blijft: peil volgt functie.

Meer informatie:

Paula van den Burg, AB-lid Wetterskip Fryslân, T. (0514) 531173