Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
8 december 2011

CDA stelt vragen over afschieten ganzen

De CDA Statenfractie Fryslân heeft schriftelijke vragen gesteld over het afschieten van ganzen. Aanleiding daarvoor is een artikel in de Leeuwarder Courant van 6 december 2011 met de kop 'Afschieten ganzen ontoereikend'.

De vragen zijn gesteld aan gedeputeerde Kramer en zijn beantwoord op 18 januari 2012: 
 1. Kent u het artikel in de LC van 6 december "Afschieten ganzen ontoereikend"?
  In 2007 is de Provinciale Werkgroep Zomerganzen opgericht, samengesteld uit vertegenwoordigers van de Faunabeheereenheid (FBE), het Faunafonds, It Fryske Gea,  de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging (KNJV),  Land- en Tuinbouworganisaties Noord (LTO), Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de provincie. De opdracht was om in de vorm van een Maatwerkplan consensus te bereiken over de te nemen maatregelen in Fryslân. In 2009 is door de gezamenlijke partijen het concept maatwerkplan gepresenteerd in de Statencommissie naar aanleiding van de door uw fractie ingediende motie. Op 9 februari 2010 heeft ons college met dit Maatwerkplan overzomerende Grauwe ganzen in Fryslân  ingestemd.  Wat betreft de tellingen kunnen wij nog geen oordeel geven, e.e.a. wordt nader bestudeerd.  
   
 2. Naar aanleiding van een motie van het CDA in juni 2009 is er een maatwerkplan opgesteld om de overlast en schade in de zomer door grauwe ganzen aan te gaan pakken. Wat is de mening van het college over de bewering dat het aantal grauwe ganzen geen 17.000 maar ruim 38.000 blijkt te zijn?
  Het betreft een  “pilot” omdat de telling op gehele andere basis is uitgevoerd.  De achterliggende gedachte is dat met deze vorm van telling draagvlak kan ontstaan voor de resultaten en vervolgacties. 
   
 3. Bent u met het CDA van mening dat een "pilot" zoals het krantenartikel beweert, geen reden kan zijn van de verdubbeling van de cijfers? Zo nee, waarom niet?
  Het betreft een  “pilot” omdat de telling op gehele andere basis is uitgevoerd.  De achterliggende gedachte is dat met deze vorm van telling draagvlak kan ontstaan voor de resultaten en vervolgacties. 
   
 4. Wat betekent dit voor de werkbaarheid van het maatwerkplan en het terugdringen van de ganzenoverlast?
  De uitvoering van het Maatwerkplan is een verantwoordelijkheid van de FBE. In het FBE- bestuur zijn relevante partijen rechtstreeks vertegenwoordigd. Het FBE-bestuur zal keuzes moeten maken over de maatregelen die kunnen worden uitgevoerd om de schade te beperken. 
   
 5. Hoe treedt het college met de andere partijen in overleg, die het maatwerkplan mede ondertekend hebben, om passende maatregelen te nemen?
  Zie antwoord 4. Dit is een verantwoordelijkheid van de FBE.
   
 6. Hoe heeft het aantal schademeldingen zich in de afgelopen jaren ontwikkeld?
  Er is sprake van een stijging van de jaarlijkse schadecijfers. 2008: € 191.463,
  2009: € 199.856, 2010: € 233.205. De cijfers over 2011 zijn nog niet bekend. 
   
 7. Kunt u aangeven hoe u Provinciale Staten op de hoogte zult houden met betrekking tot de juiste cijfers en de uitvoering van het beleid op dit dossier?
  Gegevens over de vanaf 2011 jaarlijkse tellingen in juli komen eind van dat jaar beschikbaar. De gegevens over de schade komen eind van dat jaar/begin volgend jaar beschikbaar. Met het Maatwerkplan is door ons  ingestemd en de verantwoordelijkheid ligt bij de FBE als uitvoerder namens de jachthouders en grondgebruikers. Een FBE is zo samengesteld dat zij in staat zijn feitelijk beheer en schadebestrijding in het veld op effectieve en deskundige wijze te realiseren. Van een wettelijke taak of verplichting is geen sprake. Wel verleent de provincie een bijdrage voor 4 jaar voor een coördinator standganzen bij de FBE.Wij berichten over de uitvoering van beleid bij de zogenaamde Beraps en bij het jaarverslag. Wij zijn uiteraard – indien u dat wenst – bereid om u bij directe vragen nader op de hoogte te stellen. 
   
 8. Ons hebben signalen bereikt dat de overlast en de schade door ganzen is toegenomen, bijvoorbeeld bij de Hisse en Pikemar (Wymbritseradiel). In 2009 zijn er toezeggingen gedaan dat als de ganzenoverlast zou toenemen, u maatregelen zou treffen. Bent u met het CDA van mening dat die maatregelen tot nu toe te weinig getroffen zijn? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe en wanneer gaat u in dergelijke situaties optreden?
  Op 9 februari 2010 hebben wij ingestemd met het Maatwerkplan overzomerende Grauwe ganzen in Fryslân. De FBE heeft dit plan integraal overgenomen als uitbreiding van het Faunabeheerplan en is verantwoordelijk voor de uitvoering. In het Maatwerkplan staan relevante maatregelen die partijen kunnen uitvoeren.In 2010 zijn de mogelijkheden voor afschot door de FBE  verruimd en vervolgens is het afschot aanzienlijk toegenomen. In het voorjaar 2011 is door ons College er bij de FBE op aangedrongen de uitvoering van het Maatwerkplan voortvarend op te pakken. In de zomer  2011 is door de FBE een coördinator aangesteld om met een achttal regionale werkgroepen te komen tot maatwerk. De rapportage van de coördinator en voorstellen voor intensivering van de maatregelen om de schade te beperken en de voorstellen van de FBE zijn ons College nog niet bekend. Verwacht wordt dat begin 2012 meer duidelijk zal worden. 
   

Meer informatie:

Fernande Teernstra, woordvoerder CDA Statenfractie Fryslân, (06) 247 39 033