Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
9 december 2011

CDA stelt vragen over erfpachtproblematiek op de Waddeneilanden

De CDA Statenfractie Fryslân heeft schriftelijke vragen gesteld over de erfpachtproblematiek op de Waddeneilanden, in het bijzonder Vlieland en Terschelling. 

De vragen luiden als volgt en zijn beantwoord op 11 januari 2012:
 1. Bent u op de hoogte van de langdurige erfpacht problematiek op de eilanden, specifiek Vlieland en Terschelling, waarbij de kern van het vraagstuk is dat Staatsbosbeheer de erfpacht drastisch probeert te verhogen, welke in adviezen wisselt van 500 tot 1000 procent?
  Ja.
   
 2. Deze problematiek spitst zich toe in de relatie tussen Staatsbosbeheer, particulier erfpachters en de Waddengemeenten. Kunt u aangeven op welke manier de provincie hierbij betrokken is, zowel haar rol als financiële toezichthouder op de gemeenten als met het oog op de ontwikkelingen in de recreatieve en toeristische sector op de eilanden??
  Zoals u in uw vraag al terecht stelt, zijn, naast het ministerie van EL&I, de betrokken partijen hierbij Staatsbosbeheer, particuliere erfpachters en de Waddengemeenten. De provincie is in deze zaak geen (direct belang hebbende) partij en heeft geen bevoegdheden. 
  Voor zover het gaat om de functie van financieel toezichthouder bij de gemeenten, kan worden opgemerkt, dat er in relatie tot de erfpachtproblematiek geen situatie te bedenken is waarbij het financieel toezicht door de provincie een rol speelt.
  Of het zou moeten gaan om de situatie waarbij de gemeente grote gebieden pacht van Staatsbosbeheer, en uit dien hoofde wordt geconfronteerd met hogere kosten, hetgeen zou kunnen leiden tot een niet-sluitende begroting. Voor zover onze informatie strekt, na navraag bij de genoemde gemeenten, is hiervan geen of slechts in marginale zin sprake. Uit een oogpunt van financieel toezicht speelt dit derhalve geen rol. 
  De rol van de provincie met betrekking tot de recreatieve en toeristische sector bestaat uit het stimuleren van ontwikkelingen die zorgen voor een toename van recreatie en toerisme in Fryslân, overeenkomstig de strekking van het coalitieakkoord.
  Hoezeer wij een mogelijk onevenredige ‘eindhoogte’ van de erfpachtcanon voor de particuliere erfpachters ook zouden betreuren (hoe geleidelijk deze ook tot stand moge komen), de provincie kan in deze niet verder gaan dan het steunen van betrokken partijen bij hun lobby in o.a. Den Haag, voor het bereiken van een bevredigende oplossing.
   
 3. Op 2 december 2011 heeft staatssecretaris Bleker een brief naar de Tweede Kamer gestuurd (Kamerstuk 29659 nr. 77) betreft Staatsbosbeheer op de eilanden. Hierin worden een aantal maatregelen geschetst die een betere overgang van de oude canon naar de nieuwe canon moeten regelen. Wat is het standpunt van het college over de geboden oplossingen?
  Gezien het antwoord op vraag 2 achten wij het weinig zinvol om over de door staatssecretaris Bleker geschetste maatregelen een standpunt te ventileren.
  Voor de volledigheid willen wij overigens wel opmerken, dat bij het onverkort doorgaan van  erfpachtstijgingen naar grote ‘eindhoogtes’, (hoe geleidelijk ook), de eilanden zonder meer duurder zullen worden, o.a. voor de huisjeshuurders. Daarmee prijzen de verhuurders zichzelf mogelijk (noodgedwongen) uit de markt, hetgeen ongewenst moet worden geacht, omdat het kan leiden tot een mogelijke teruggang van de recreatie op Vlieland en Terschelling. 
   
 4. Heeft het college overleg met de betrokken partijen op de eilanden gehad, of zal zij dit nog hebben, over de gevolgen van deze nieuwe maatregelen? Zo ja, hoe dan? Zo nee, waarom niet?
  De betrokken partijen hebben op andere niveaus overleggen gehad. Zij hebben het, mede gezien de zeer beperkte mogelijkheden van de provincie in deze zaak, niet nodig geacht de provincie bij dit specifieke probleem te betrekken.  Er is wel overleg tussen gedeputeerde De Vries en de wethouders toerisme van de eilanden geweest over toerisme in de volle breedte; daar is dit onderwerp niet benoemd.
  De Grontmij voert momenteel een onderzoek uit naar de effecten van erfpacht op de recreatie. Dat onderzoek wordt begin 2012 gepresenteerd. Wij wachten de resultaten daarvan eerst af.Staatsbosbeheer en gemeenten werken volgens de eerder genoemde brief van staatssecretaris Bleker (2 december 2011) ook samen aan een ontwikkelagenda: de blik vooruit. Provincie en Waddengemeenten werken daarnaast samen aan een uitvoeringsprogramma toerisme voor de Wadden. In dat laatste kader zullen wij bekijken welke (stimulerende) maatregelen kunnen worden genomen om recreatie te bevorderen, welke rol erfpacht hierin speelt en welke rol de provincie hierin kan vervullen. 
  In het antwoord op vraag 2 is geschetst wat de rol van de provincie is voor de recreatieve en toeristische sector. Daaruit moge blijken dat het niet aan de provincie is om, in aanvulling op het zojuist gestelde, over de erfpachtproblematiek overleg te voeren met de betrokken partijen SBB, particuliere eigenaars en Waddengemeenten.
   
 5. Wanneer de recreatieve sector op de eilanden onevenredig hard door deze maatregelen wordt getroffen, ziet het college dan mogelijkheden om deze bij te sturen of te keren?
  Zoals moge blijken uit de antwoorden op vraag 2 en op vraag 4, zullen deze mogelijkheden beperkt zijn.

Meer informatie:

Johan Tjalsma, CDA Statenfractie Fryslân, T. (06) 1454 9224