Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
6 september 2012

CDA stelt vragen over wateroverlast in Noordwest Fryslân

De CDA Statenfractie Fryslân is niet blij met de recente grote wateroverlast in Noordwest Fryslân. "Al dat water heeft mogelijk grote consequenties voor met name de akkerbouwers in dit gebied," aldus CDA fractievoorzitter Henk van der Veen. "De waterhuishouding in Noordwest Fryslân moet zo snel mogelijk worden hersteld." Het CDA heeft daarom op 6 september 2012 schriftelijke vragen over de wateroverlast gesteld.

Na flinke regenbuien eind augustus was er in meerdere plaatsen in Noordwest Fryslân wateroverlast. Onder andere in Sexbierum, Tzummarum en Harlingen stonden straten en akkers blank. Van der Veen: "We hebben kort geleden als Provinciale Staten ingestemd met een plan om de waterhuishouding in Noordwest Fryslân aan te passen, omdat de waterhuishouding hier door de zoutwinning is veranderd. We hebben er toen op aangedrongen dat die plannen snel uitgevoerd worden. En dat is nodig; dat blijkt nu opnieuw met de recente wateroverlast."

Het CDA heeft de volgende vragen gesteld, die zijn beantwoord op 21 november 2012:
 1. Kunt u aangeven wanneer de daadwerkelijke uitvoering van het herstel van de waterhuishouding zal starten?
  De planvorming is in de afrondende fase, de daadwerkelijke uitvoering start in 2013.

 2. Is een zodanige fasering van de werkzaamheden mogelijk dat de problemen die de streek en met name de akkerbouwers nu ondervinden op zo kort mogelijke termijn kan worden beperkt?
  Er wordt gewerkt aan een planning van de maatregelen, maar de realiseerbaarheid van de maatregelen en de snelheid van realisatie is mede afhankelijk van de landbouwsector.

 3. Bent u bereid de vervolgschade van de getroffen ondernemers zo veel als mogelijk te beperken? En zo ja op welke wijze denkt u dit te doen?
  Wij zijn ons ervan bewust dat weersomstandigheden grote invloed kunnen hebben op oogsten en daarmee op bedrijfscontinuïteit van agrarische bedrijven. Agrariërs hebben de mogelijkheid om een Brede Weersverzekering af te sluiten. De Brede Weersverzekering dekt het financiële verlies dat ontstaat door schade aan gewassen als gevolg van extreme en ongunstige weersomstandigheden. Agrarisch ondernemers met een Brede Weersverzekering kunnen vanaf 2010 bij de Dienst Regelingen van het Ministerie van Economische Zaken een tegemoetkoming aanvragen voor maximaal 65% van de kosten van de verzekeringspremie.

   

Meer informatie:

Henk van der Veen, voorzitter CDA Statenfractie Fryslân, T. (06) 5393 2583