Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
29 november 2012

CDA stelt vragen over gevolgen uitbreiding proefverkwelding Noorderleech

It Fryske Gea wil de verkweldering in het Noorderleech in 2014 uitbreiden met minimaal 250 hectare. Diverse bewoners en boeren uit dit gebied zijn bang dat daardoor de ganzenoverlast en verzilting in binnendijkse gebieden zal toenemen. Het CDA heeft hier daarom schriftelijke vragen over gesteld.

Oud evaluatierapport
“Volgens een evaluatierapport uit 2007 zou het wel meevallen met de ganzenoverlast en verzilting,” vertelt CDA Statenlid Fenny Reistma-Hazelhoff. “Dat is echter al een oud rapport, en het is niet duidelijk of die conclusies ook gelden voor een groter gebied en over een langere periode.” Uitbreiding van de verkweldering zou ook negatieve gevolgen voor de weidevogelpopulatie kunnen hebben, doordat broedsels vaker worden weggespoeld door het zeewater. Reitsma: “Wij willen hier graag duidelijkheid over hebben.”

Proefverkweldering
In 2001 heeft natuurorganisatie It Fryske Gea een proefverkweldering gedaan in het Noorderleech bij Marum (totaal zo’n 700 hectare), waarbij 135 hectare van de buitendijkse zomerpolders werd blootgesteld aan het zoute water van de Waddenzee. Op 3 mei 2012 berichtte het Friesch Dagblad dat It Fryske Gea de verkweldering in het Noorderleech in 2014 wil uitbreiden met minimaal 250 hectare.

De vragen luiden als volgt en zijn beantwoord op 20 december 2012:
 1. Waarom heeft het Fryske Gea besloten om de verkweldering uit te breiden, en zijn deze plannen al definitief?
 2. Kan het Fryske Gea zelfstandig besluiten om nieuwe stukken buitendijks gebied te verkwelderen?
 3. Speelt Rijkswaterstaat een rol in dit geheel, en zo ja, welke?
 4. In 2007 is het evaluatierapport ‘Kwelderherstel 2000-2005’ verschenen. Is er ook een evaluatie over de periode 2005-2012, en zo nee, wanneer is deze dan te verwachten?
 5. De conclusies uit het rapport ‘Kwelderherstel 2000-2005’ gaan over de proefverkweldering in een gebied van 135 hectare. Is de verwachting dat deze conclusies ook één op één gelden voor een groter gebied?
 6. Zal er door uitbreiding van de verkweldering meer binnendijkse verzilting optreden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom wel en met welke mogelijke gevolgen moet het (akkerbouw)gebied dan rekening houden?
 7. Veranderen door uitbreiding van de verkweldering de afgesproken natuurdoelen voor de buitendijkse gebieden in het Noorderleech? Welke gevolgen heeft dit voor het beheer (o.a. stikstofbemesting)?
 8. Gelden er naast de natuurdoelen nog meer doelstellingen voor de buitendijkse gebieden in het Noorderleech, bijvoorbeeld vanuit de KRW, en zo ja, om welke doelstellingen gaat het dan?
 9. Welke gevolgen kan uitbreiding van de verkweldering hebben voor de weidevogelpopulatie (o.a. het mogelijk vaker ‘wegspoelen’ van legsels) en de ganzenoverlast binnendijks?
 10. Bestaat er een verband tussen de verkweldering en het aan te leggen gemaal Vijfhuizen? Zo ja, wat is dat verband?
 11. Worden er meerdere scenario’s in deze planfase onderzocht? Zo ja, welke?
 12. Op welke wijze worden bewoners, pachters e.a. betrokken bij de planvorming voor verkweldering? Is draagvlak vanuit het gebied mede bepalend voor de te maken keuze?


Meer informatie:

Fenny Reitsma-Hazelhoff, CDA Statenlid, (06) 46251360