Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
9 juli 2007

CDA wil versoepeling aanvraagmogelijkheden IPR

De CDA Statenfractie Fryslân maakt zich zorgen om de nieuwe steunkaart voor de Investerings Premie Regeling (IPR). Volgens deze kaart zouden alleen de kernzones en Bolsward nog in aanmerking komen voor de IPR en andere Friese gemeenten niet meer. Het CDA maakt zich hier zorgen over en heeft daarom vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten.

De IPR is eerder van kracht geweest en was bedoeld om de economie en de werkgelegenheid van Fryslân, Groningen en Drenthe te versterken. Deze premie gold voor investeringen in bedrijfsgebouwen en bedrijfsuitrusting. Deze investeringsregeling is erg succesvol gebleken voor het Noordelijke MKB, maar bij de nieuwe IPR kan alleen nog maar aangevraagd worden voor ondernemingen in de kernzones en Bolsward. Daarnaast zijn er de signalen dat de financiële bijdrage die bedrijven moeten leveren, op een te hoog niveau zal komen te liggen waardoor kleine ondernemers praktisch uitgesloten zullen worden. Deze ontwikkeling baart de CDA Statenfractie grote zorgen, omdat de IPR in het verleden één van de succesvolste regelingen is geweest waar de Noordelijke economie erg veel baat bij gehad heeft.

Aan het college van GS wordt daarom de vraag gesteld of het mogelijk is de aanvraagmogelijkheden van de IPR alsnog uit te breiden naar andere delen van Fryslân. “Wij vinden daarnaast dat het erg belangrijk is dat ook het MKB, wat de banenmotor is van Fryslân, maximaal gebruik kan maken van deze succesvol gebleken premie. Daarom zouden wij ook graag willen dat het investeringsniveau op MKB niveau wordt afgestemd en niet ver daarboven. Daarnaast zouden ook bestaande bedrijven die willen uitbreiden een beroep op de regeling moeten kunnen doen. De randvoorwaarden lijken nu dusdanig zwaar te worden, waardoor dit goede instrument op papier wel bestaat, maar in de praktijk haast niet haalbaar zal blijken”, aldus woordvoerder Jan From.
 

Meer informatie

Jan From, woordvoerder 06 – 53 37 26 61

 


Beantwoording


De vragen zijn gericht aan gedeputeerde Galema en zijn beantwoord op 23 augustus.


1. Klopt het dat op de steunkaart van de nationale investeringspremieregeling (IPR) alleen de kernzones van Fryslân en Bolsward nog voorkomen en geen andere Friese gemeenten? Kunt u aangeven wat hier de reden van is?
Zie ook het bijgevoegde kaartje. Op de steunkaart 2007-2013 staan de bedrijventerreinen van alle vijf kernzones in Noord-Nederland (groen gekleurd). Gedurende de overgangsperiode 2007-2008 staat daarnaast ook nog een aantal andere gemeenten (o.a. Bolsward en Wolvega) op de steunkaart (schuin gestreept).

2. Wat is er aan gedaan om te proberen dit breder voor Fryslân mogelijk te maken en wat kan hier nog aan gedaan worden.
Vanwege de hantering van wijken en buurten is het gelukt om alle bedrijventerrein in de kernzones op de steunkaart te plaatsen. Daarnaast wordt voor de periode 2007-2008 een ruimer gebied (met meer Friese gebieden) gehanteerd.

3. Wat is op dit moment het niveau van de IPR en wat is uw opvatting hierover?
Bij de centrale IPR wordt een ondergrens van 4,5 miljoen gehanteerd. Over de decentrale IPR kunnen nog geen uitspraken worden gedaan.

4a. Bent u met ons van mening dat de investeringsdrempel van de IPR op MKB-niveau vastgesteld moet worden (bijvoorbeeld 300.000) en dat deze ook voor uitbreidingsmogelijkheden van het MKB mogelijk zou moeten zijn?
4b. Zo ja, hoe kan dit bereikt worden? En zo nee, waarom niet?
Aangezien voor de beleidperiode 2007 – 2013 aanzienlijk minder middelen van het ministerie van EZ en de EC beschikbaar zijn, rijst de vraag op welke wijze we de beschikbare middelen gaan inzetten om het beleid (gericht op het stimuleren van innovaties en het ontwikkelen, verspreiden en toepassen van kennis t.b.v. bedrijven) te ondersteunen. Wij beraden ons momenteel met onze ambtgenoten van Drenthe en Groningen op het antwoord. Daarom kunnen wij in dit stadium geen uitspraken doen over een eventuele decentrale IPR (vestigings- en uitbreidingsvariant) en bijbehorend drempelbedrag.  

Reacties (0)

Reactie toevoegen

Naam *
E-mail *
Bericht *