Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
17 januari 2013

CDA stelt vragen over terugdringen van aantal zomerganzen

Het aantal zomerganzen dat moet worden vergast als gevolg van het door boeren, provincies en natuurorganisaties gesloten akkoord is volgens dagblad Trouw meer dan een half miljoen. Dat is twee keer zo hoog als verwacht. De CDA Statenfractie heeft daar schriftelijke vragen over gesteld.

"Wij zijn benieuwd of de berekeningen van Trouw, waar uit komt dat er 500.000 ganzen moeten worden vergast, betrouwbaar zijn," reageert CDA Statenlid Fernande Teernstra. Daarnaast wil het CDA graag weten hoe het plan van aanpak er uit ziet. "We hebben in juni 2012 gevraagd om een goede publieke voorlichting op te zetten. Als er inderdaad felle tegenstand tegen deze plannen komen, dan is dat ook echt nodig nu. We zijn benieuwd hoe ver het college daar mee is." 

Ganzenakkoord
In december 2012 sloten provincies, natuurorganisaties en boeren een Ganzenakkoord. In dat akkoord zijn afspraken gemaakt om het aantal broedganzen in Nederland te verkleinen. Dat is nodig omdat 's zomers het groeiend aantal broedende ganzen voor schade aan de natuur en landbouw zorgt. In de komende vijf jaar zullen daarom maatregelen worden genomen om het aantal broedganzen in de zomer terug te brengen naar het niveau van 7 jaar geleden. Overwinterende ganzen worden met rust gelaten.

De vragen van het CDA luiden als volgt en zijn beantwoord op 6 februari 2013:
 1. Heeft u kennis genomen van het nieuwsbericht van Omrop Fryslân van woensdag 16 januari 2013, waarin staat dat als gevolg van het ganzenakkoord het aantal ganzen dat vergast moet worden twee keer zo hoog is als verwacht werd door de heer De Vries?
  Ja.

 2. Kloppen deze cijfers met uw verwachtingen?
  Ja, al zijn ze aan de hoge kant.

 3. Hoe betrouwbaar zijn de berekeningen die Trouw heeft gemaakt en waar uitkomt dat er 500.000 ganzen vergast moeten worden?
  De cijfers uit het artikel in Trouw zijn aan de hoge kant. In 2009 was de laatste landelijke telling waarbij 260.000 vogels zijn geteld en in Fryslân 19.000 vogels (Sovon). In juli 2012 waren in Fryslân 43.000 ganzen (KNJV). Volgens het Maatwerkplan moet dit aantal terug gebracht worden naar ongeveer 7.000 ganzen. De populaties zullen afnemen als gevolg van het jaarlijks prikken van de eieren (35.000), bejaging (10.000) en een deel door vangen en doden in de ruiperiode.
  Op dit moment is het wettelijk niet mogelijk om ganzen te doden met behulp van C02. Wel hebben de partijen van het ganzenakkoord afgesproken zich in te spannen om dat mogelijk te maken. Daarbij geldt dat het gebruik van C02 geen doel op zichzelf is, maar aanvullend op de reeds nu mogelijke methoden kan worden ingezet om de afgesproken reductie te realiseren.

 4. Wat is de stand van zaken wat betreft de uitvoering van het ganzenakkoord met G7 en hoe ziet het plan van aanpak eruit?
  Het IPO/Ganzen-7 akkoord op hoofdlijnen is van 6 december 2012. Dit akkoord zal moeten worden uitgewerkt en treedt in werking vanaf eind 2013. In de provinciale ganzennotitie zal ingegaan worden op het ganzenakkoord en deze notitie zal dit voorjaar worden geagendeerd voor de vergadering van Provinciale Staten.

 5. Wij hebben u per motie op 27 juni 2012 gevraagd om een gedegen publieke voorlichting op te zetten. Kunt u aangeven hoever u hiermee bent, aangezien in het nieuwsbericht wordt aangenomen dat er felle tegenstand wordt verwacht?
  Van weerstand tegen het jaarlijks prikken van 1 0.000den eieren en afschot van meer dan 10.000 vogels is in onze provincie nauwelijks sprake. Communicatie over nut, noodzaak en aanpak is van groot belang op het moment dat daadwerkelijk grote aantallen ganzen gevangen en vergast moeten gaan worden. Dat kan op zijn vroegst plaats vinden vanaf 2015. In de ganzennotitie zal hieraan aandacht worden besteed.
   


Meer informatie:

Fernande Teernstra, CDA Statenlid, T. (06) 4700 7300