Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
12 maart 2013

CDA: ook Friese boeren in problemen door Deutsche Bank

De CDA Statenfractie Fryslân wil dat de provincie actie onderneemt om te voorkomen dat Friese boeren in financiële problemen komen door gewijzigd beleid van de Deutsche Bank. “Er zijn al Friese boeren die daardoor in financiële problemen zijn gekomen,” aldus CDA Statenlid Fernande Teernstra. Het CDA heeft hier schriftelijke vragen over gesteld.

Problemen
De Deutsche Bank is met ingang van 2013 gestopt met het financieren van bedrijven met minder dan € 1 miljoen omzet. Steeds meer boeren komen daardoor in de problemen, omdat aflopende leningen niet worden verlengd en boeren geen nieuwe leningen meer kunnen krijgen. Bedrijven worden gedwongen om met hun pakket leningen over te stappen naar een nieuwe bank, maar krijgen daarbij boeterentes opgelegd door de Deutsche Bank.

Boeterentes
Ook Friese boeren komen door het gewijzigde beleid van de Deutsche Bank in de problemen. Teernstra: “De Deutsche Bank heeft LTO toegezegd om geen boeterentes op te leggen, maar is deze toezegging tot nu toe niet nagekomen. Er worden inmiddels boeterentes opgelegd en er zijn al Friese agrariërs die nu in de problemen komen.” Het CDA wil graag weten of de provincie actie onderneemt om te voorkomen dat agrariërs hoge kosten moeten betalen bij een verplichte overstap naar een andere bank. “Het is van groot belang dat de Friese agrariërs kunnen blijven investeren,” aldus Teernstra.

De vragen zijn gericht aan gedeputeerde Kramer en zijn beantwoord op 3 april 2013:
 1. Bent u bekend met het bericht dat Deutsche Bank een strategiewijziging heeft aangekondigd? (Zie Nieuwe Oogst 12 januari 2013 "banken trekken teugels aan" en de telegraaf "Boeren dupe van Brussel")
  Ja.

 2. Wat vindt u ervan dat Deutsche Bank stopt met de financiering van agrarische bedrijven met een omzet die lager is dan 1 miljoen euro?
  De nieuwe koers van de Deutsche Bank baart ons zorgen. Het heeft rechtstreeks consequenties voor de betreffende agrarische bedrijven. Vanuit het oogpunt van een divers aanbod van financiers van de agrarische markt is een groot aantal spelers altijd wenselijk is. Het is echter aan een private onderneming zelf om, binnen de grenzen van de wet, te bepalen of zij actief wenst te blijven in een bepaalde sector.

 3. Heeft u er zicht op of er Friese agrariërs gedupeerd worden? Zo ja, kunt u een schatting maken om hoeveel Friese agrariërs dit gaat?
  Nee, wij hebben daar geen zicht op en kunnen daar ook geen schatting van geven. De Nederlandse Akkerbouw, Meikveehouderij en Varkenshouderij Vakbond inventariseren hoeveel Nederlandse bedrijven gedupeerd worden. We hebben gevraagd de provincie te informeren over het aantal Friese bedrijven.

 4. Bent u zich ervan bewust dat het gedwongen vertrek bij Deutsche Bank hoge kosten met zich mee kan brengen voor de klant? Bijvoorbeeld door het opleggen van boeterentes etc?
  Ja.

 5. Bent u van plan hier acties op te ondernemen? Zo ja, wat voor acties? Zo nee, waarom niet?
  Nee. De provincie heeft geen bevoegdheden op het terrein van financiele instellingen. Die zijn er wel op rijksniveau. Het rijk is dan ook in gesprek met de Deutsche Bank (zie hiervoor de beantwoording van vragen uit de Tweede Kamer door minister Dijsselbloem op http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/O2/27/beantwoording-kamervragenover-financierinq-agrarische-sector-door-deutschebank.html). Ondernemers hebben hierin ook hun eigen verantwoordelijkheden. Vanuit de sector zelf zijn en worden dan ook initiatieven genomen. We vernemen uit de pers dat LTO in gesprek is met Deutsche Bank. Wat we uit de beantwoording van de vragen van de Tweede Kamer halen is dat de Deutsche Bank bereid is te zoeken naar passende oplossingen.

 6. Bent u het met de CDA Statenfractie Fryslân eens dat het van groot belang is dat agrariërs zich op fatsoenlijke wijze kunnen blijven financieren? Welke activiteiten bent u van plan te ontplooien zodat agrarische ondernemers toch de mogelijkheid houden om te investeren en geen hoge kosten hoeven te betalen bij het overstappen naar een andere bank?
  Ja, we zijn het met u eens dat agrariërs zich op fatsoenlijke wijze kunnen blijven financieren. Omdat het om een landelijke kwestie gaat moet dit ook op dit niveau opgepakt worden, zoals ook gebeurt (zie de beantwoording van vraag 5).
   

Meer informatie:

Fernande Teernstra, CDA Statenlid, (06) 247 39 033